Rekordowe przychody Wind Mobile. Debiut na GPW w II kwartale br.

Grupa Wind Mobile odnotowała 5-krotny wzrost przychodów w porównaniu r/r, wynoszący blisko 13 mln zł. EBITDA oraz zysk netto wypracowano na poziomie 1,9 mln zł i 1,1 mln zł, co daje odpowiednio wzrost o 104% i 89%. W ramach prowadzonej działalności operacyjnej okres ten upłynął pod znakiem kontraktacji istotnych projektów sprzedażowych – podpisaniem umowy z niemieckim Commerzbankiem oraz wzrostem sprzedaży iLumio w globalnych sieciach hotelowych. Wszystko to w przeddzień oferty publicznej i przenosin na główny parkiet Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

WYNIKI FINANSOWE

Grupa Wind Mobile wypracowała przychody ze sprzedaży w kwocie 13 mln zł, wobec 2,66 mln zł uzyskanych w  pierwszym kwartale ubiegłego roku. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 1,3 mln zł (wzrost o 101%), EBITDA wyniosła 1,9 mln zł (wzrost o 104%), a zysk netto 1,1 mln zł (wzrost o 89%).

Wysoki wzrost przychodów naszej grupy to przede wszystkim rezultat konsolidacji wyników spółki Wind Mobile z podmiotem zależnym Software Mind. Niemniej uważam, że pokazuje to nasz potencjał dla dalszego wzrostu wyników w kolejnych kwartałach, a nawet latach przy efektownym wykorzystaniu synergii wynikającej z połączenia obydwu podmiotów.  – wskazuje Rafał Styczeń, Prezes Zarządu Wind Mobile SA

W odniesieniu do stanu na koniec 2014 wzrosła również wartość kapitału obrotowego netto. Kolejny rekordowy w historii Grupy poziom 26,3 mln zł pozwala obiecująco oceniać zarówno potencjał rozwojowy firmy, jak i zabezpieczenie obsługi zadłużenia obligacyjnego.

WZROST SPRZEDAŻY PRODUKTÓW

W pierwszym kwartale roku Grupa podpisała szereg istotnych umów wpisujących się w dwa główne kierunki rozwoju, a mianowicie ekspansję zagraniczną oraz sprzedaż produktów własnych. Rozwój i dynamiczna sprzedaż do coraz bardziej wymagających klientów stanowi odzwierciedlenie wybranej przez Zarząd strategii sukcesywnego powiększania udziału produktów własnych w sprzedaży Spółki.

Działania sprzedażowe LiveBank na rynkach europejskich zaowocowały pierwszymi kontraktami, w tym przede wszystkim prestiżowym wdrożeniem dla Commerzbank na rynku niemieckim. Commerzbank AG to drugi co do wielkości Bank z Niemczech. Wirtualny oddział bankowy – Live Bank, zostanie udostępniony 15 milionom klientów detalicznych w Niemczech.  Drugi flagowy produkt Spółki – iLumio – szybko wykreował się na lidera rynku polskiego w obszarze nowoczesnych rozwiązań dla branży hotelarskiej,  a w pierwszym kwartale tego roku z powodzeniem rozpoczął sprzedaż na rynkach zagranicznych i w nowych segmentach rynku. Po etapie kontraktacji obiektów niesieciowych, produkt jest z powodzeniem sprzedawany do takich globalnych sieci hotelarskich jak Hilton, Best Western, Holiday Inn czy ostatnio Accor. iLumio poszerza również potencjał rozwoju poprzez wejście w nowe sektory rynku, w tym rynek szpitalny, o czym świadczy wdrożenie platformy dla Nowego Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Miniony okres bez wahania mogę nazwać przełomowym dla rozwoju naszej oferty sprzedażowej. Skala i prestiż wdrożenia, a także światowe trendy bankowości, pozycjonują nasz produkt LiveBank w gronie najbardziej innowacyjnych i pożądanych rozwiązań sektora finansowego. Podobnie jak wdrożenie platformy dla mBank otworzyło drogę do kolejnych banków w Polsce wierzymy, iż pionierska implementacja dla czołowego banku w Niemczech pozwoli nam na zawarcie kolejnych kontraktów za granicą. Obecnie prowadzimy już kilka zaawansowanych rozmów z potencjalnymi klientami, których przebieg jest bardzo obiecujący – wskazuje Rafał Styczeń, Prezes Zarządu Wind Mobile SA

Obecnie Grupa prowadzi szereg pilotażowych wdrożeń i projektów analitycznych dla kolejnych klientów a portfolio zainteresowanych klientów implikuje duży potencjał w kolejnych okresach. Spółka rozpoczęła również budowanie sieci partnerów sprzedających produkt na odległych rynkach. Podpisane zostały już partnerstwa na rynki Izraela, Skandynawii oraz Emiratów Arabskich.

GŁÓWNY PARKIET GPW

W związku ze znaczącym wzrostem potencjału organizacji, ograniczonym dostępem do kapitału oraz relatywnie niskim poziomem płynności obrotu giełdowego w relacji do kapitalizacji Grupy, w roku 2014 Zarząd zapoczątkował proces przenoszenia notowań na rynek regulowany GPW.

W dniu 15 grudnia 2014 roku Spółka dominująca złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego część rejestracyjną prospektu emisyjnego. 6 maja br. Akcjonariusze Wind Mobile zdecydowali o emisji do 750 tys. akcji serii K bez prawa poboru i podjęciu działań związanych z przeniesieniem notowań spółki z NewConnect na rynek główny GPW. 11 maja Grupa złożyła do KNF część ofertową prospektu emisyjnego.

Pozyskane w ramach emisji publicznej środki Grupa ma zamiar przeznaczyć na rozwój produktów własnych oraz ekspansję na rynki zagraniczne.

Plan Zarządu zakłada przeprowadzenie oferty publicznej i przeniesienie notowań jeszcze w II kwartale br.