przed nami, jej negatywne skutki odczuwa prawie każdy, kto prowadzi firmę. Niemal każdy przedsiębiorca w kraju wobec dużej niepewności co do okresu trwania epidemii podejmuje decyzje, które mają go uchronić w przyszłości przed negatywnymi konsekwencjami kryzysu wywołanego epidemią. Przedsiębiorcy chcieliby, w tak skrajnie trudnej dla siebie sytuacji, móc liczyć na jakąkolwiek pomoc ze strony Państwa.

Dariusz Maszczyk, Doradca Restrukturyzacyjny, Członek Zarządu SIW Doradcy Restrukturyzacyjni Sp. z o.o.
Dariusz Maszczyk, Doradca Restrukturyzacyjny, Członek Zarządu SIW Doradcy Restrukturyzacyjni Sp. z o.o.

Wprowadzona na początku kwietnia tarcza antykryzysowa pomimo mnogości rozwiązań nie znalazła jednak uznania przedsiębiorców. Jak wynika z opinii naszych klientów, które znalazły również potwierdzenie w opiniach organizacji skupiających pracodawców w Polsce, główne zarzuty dotyczą:

 • terminu udzielenia pomocy; pomimo zatrzymania sprzedaży już w połowie marca, pierwsze możliwości zawnioskowania o pomoc pojawiły się dopiero 01 kwietnia, a niektóre formy pomocy pomimo ich uchwalenia wciąż nie są możliwe do zawnioskowania,
 • wykluczeniu dużych przedsiębiorstw z bezpośrednich programów wsparcia,
 • skomplikowania i niejednoznaczności zapisów w przepisach oraz wnioskach dotyczących poszczególnych form pomocy,
 • długiego okresu rozpatrywania wniosków – nasi klienci, którym udało się, dzięki naszej pomocy, zawnioskować o dostępne formy wsparcia już 1 kwietnia na chwilę obecną nie mają żadnych decyzji w tym zakresie, nikt nie potrafi odpowiedzieć czy pomoc nadejdzie i kiedy zostanie przekazana przedsiębiorcy,
 • niedostatecznej ilości środków oraz zakresu pomocy bezpośredniej, w przypadku przestoju zakładu pomoc Państwa w proponowanej wysokości jest niewystarczająca, skorzystanie z pomocy uzależnione jest z dodatkowych warunków (dopłaty z FGŚP)
 • dla form pomocy z puli starosty: dofinansowanie wynagrodzeń pracowników MŚP czy też dofinansowanie części kosztów prowadzonej działalności gospodarczej – aktualnie brak możliwości aplikowania o środki, dodatkowo niejednoznaczne sformułowania: „Starosta może przyznać dofinansowanie … w kwocie nie przekraczającej…” potęgują niepewność co do terminu, decyzji organu i wysokości dofinansowania,
 • źle zaadresowanej pomocy, np. z pomocy (zwolnienie z ZUS na 3 miesiące) skorzysta mikro przedsiębiorca, który nie odczuł negatywnie skutków kryzysu, zaś nie skorzysta przedsiębiorca większy, nawet jeżeli jego biznes stanie.

Niemal każdy przedsiębiorca w tej sytuacji waży, czy ma szanse na pomoc Państwa, kiedy, i w jakiej wysokości, czy nie lepszym rozwiązaniem będzie trwałe ograniczenie kosztów przez m.in. redukcje zatrudnienia. Prawie każdy porzucił myśli o inwestycjach. Głównym celem zarządzających jest utrzymanie płynności przedsiębiorstw umożliwiającej bieżące regulowanie zobowiązań.

Kryzys wywołany przez epidemię, podobnie jak choroba ludzi, dotknie najmocniej przedsiębiorstwa o obniżonej płynności, czyli takie, które przy dużym zadłużeniu, nie mają dostatecznej poduszki płynnościowej w postaci zasobów pieniężnych czy dostępnych linii kredytowych. W naszej ocenie może to dotyczyć nawet 30 procent wszystkich przedsiębiorstw.

W tej sytuacji, biorąc pod uwagę również osobistą odpowiedzialność osób zarządzających, warto przeanalizować złożenie wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. W sytuacji, gdy pomimo wprowadzonych samodzielnie środków, takich jak redukcje kosztów, ograniczenie zatrudnienia, wykorzystanie dostępnych środków pomocowych, firma nie będzie w stanie wypracować cash flow umożliwiającego przetrwanie firmy w okresie zastoju wywołanego epidemią, otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego może być jedyną szansą na uratowanie przedsiębiorstwa.

W polskim prawie są dostępne różne warianty postępowań restrukturyzacyjnych. Nasi specjaliści doradzają klientom konkretne, optymalne rozwiązania w zależności od sytuacji w jakiej dana firma się znajduje.

Zalety postępowania restrukturyzacyjnego są bezsporne, podkreślić należy:

 • postępowanie restrukturyzacyjne ma zawsze pierwszeństwo przed upadłościowym,
 • daje szansę i czas na naprawę przedsiębiorstwa, poprzez jego oddłużenie bez konieczności składania wniosku o upadłość,
 • daje możliwość zawarcia układu z wierzycielami,
 • w zależności od formy daje przedsiębiorstwu narzędzia umożliwiające wstrzymanie egzekucji a nawet odstąpienia od zawartych umów,
 • pozwala na poprawę płynności przedsiębiorstwa poprzez dostosowanie planu spłaty zobowiązań do możliwości ekonomicznych przedsiębiorstwa,
 • daje ochronę dla osób zarządzających przed odpowiedzialnością osobistą w przypadku wystąpienia przesłanek do ogłoszenia upadłości.

W najbliższym czasie spodziewamy się fali wniosków restrukturyzacyjnych oraz upadłości firm, które pomimo podjętych działań nie poradziły sobie w tym trudnym okresie.

Autor: Dariusz Maszczyk, Doradca Restrukturyzacyjny, Członek Zarządu SIW Doradcy Restrukturyzacyjni Sp. z o.o.