Rynek kandydata sięga po coraz więcej branż – Raport ManpowerGroup

  • Polska na 3.miejscu krajów w Europie pod względem prognoz zatrudnienia.
  • 90% firm deklaruje wzrost zatrudnienia lub stabilizację w ilości etatów.
  • Produkcja przemysłowa triumfuje w prognozach zatrudnienia.
  • Najnowsze wyniki globalnego badania ManpowerGroup życzliwe dla Polski.

0

Pracodawcy w Polsce są konsekwentnie optymistyczni co do chęci powiększania swoich zespołów. Jak pokazują wyniki Barometru Manpower Perspektyw Zatrudnienia, pozytywne prognozy na IV kwartał odnotowano we wszystkich regionach oraz w 9 z 10 badanych sektorach kraju. Pośród branż, w których należy spodziewać się najkorzystniejszej sytuacji triumfuje Produkcja przemysłowa, która odnotowała też największy skok w skali roku. Gonią ją Transport/Logistyka/Komunikacja oraz Budownictwo, w których również rynek kandydata jest coraz silniej odczuwany.   

Jak wynika z opublikowanego dziś przez firmę doradztwa personalnego ManpowerGroup, kwartalnego raportu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia, pracodawcy w Polsce są konsekwentnie optymistyczni co do planów rekrutacyjnych na najbliższe trzy miesiące. Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej plasuje się na poziomie +9%. W ujęciu kwartalnym wynik pozostaje na tym samym poziomie, natomiast w ujęciu rocznym wzrasta o 2 punkty procentowe. Spośród przebadanych w Polsce pracodawców, 15% przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia, 7% zamierza redukować etaty a 75% nie planuje zmian personalnych w najbliższym kwartale.

–   Z punktu widzenia osób poszukujących pracy, sytuacja na rynku ulega wyraźnej i konsekwentnej poprawie, – komentuje Iwona Janas, Dyrektor Generalna ManpowerGroup w Polsce. – Po wakacjach, możemy spodziewać się pewnego spadku ilości ofert sezonowych, ale nie wpłynie to na ogólny obraz sytuacji. Obecny stan można więc nazwać optymistycznym, a co ważne, jest to trend, który będzie się umacniał. Sytuacja narastania ilości ofert obejmuje swoim zakresem coraz większą pulę branż, w których nastał teraz czas kandydata. Obserwujemy również większą chęć pracodawców do zwiększania stawek płac, a także inwestowania w pozafinansowe formy nagradzania pracowników. Zmiany te wpływają na przedefiniowanie kształtu polityki personalnej wielu firm, dla których człowiek staje się coraz większą wartością, wpływającą na poziom ich  konkurencyjności na rynku,  –  dodaje Iwona Janas.

Polski w ciągu kolejnych kwartałów.
Wykres 1. Prognoza netto zatrudnienia dla Polski w ciągu kolejnych kwartałów. Źródło: Raport „Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia”.

W dziewięciu z 10 badanych sektorach[1] kraju prognoza netto zatrudnienia dla IV kwartału 2016 r. jest dodatnia. Najwyższą notę uzyskano dla Produkcji przemysłowej, dla której wynik wyniósł +19%. Zauważalny optymizm odnotowywany jest też dla branż Transport/Logistyka/Komunikacja, +15%, i Budownictwo, +13%. Wysokie noty otrzymano dla Handel detaliczny i hurtowy oraz Instytucje sektora publicznego, +10% dla każdego. Umiarkowanie dobrych warunków do szukania pracy należy spodziewać się w branżach Restauracje/Hotele oraz Kopalnie/Przemysł wydobywczy, gdzie odnotowane wyniki wyniosły odpowiednio +7% i +4%. Na nieznaczny optymizm wskazują prognozy dla sektorów Rolnictwo/Leśnictwo/Rybołówstwo, a także Finanse/Ubezpieczenia/Nieruchomości/Usługi, odpowiednio +3% i +2%. Najniższą notę, -4%, uzyskano dla sektora Energetyka/Gazownictwo/Wodociągi.

Prognoza netto zatrudnienia dla sektorów w Polsce na Q4 2016
Wykres 2. Prognoza netto zatrudnienia dla sektorów w Polsce na Q4 2016 r. Źródło: Raport „Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia”.

–   Rośnie zapotrzebowanie na pracowników o zestawie umiejętności specjalistycznych i dopasowanych do branży pracodawcy. Dotyczy to zarówno stanowisk podstawowych, jak i specjalistycznych. Przedsiębiorcy stoją przed dużym wyzwaniem, którym jest uporanie się z narastającym niedoborem talentów. Zjawisko to nie wykazuje żadnych oznak słabnięcia, zmuszając firmy do inwestowania w działania, które mają na celu nie tylko przyciągnięcie kandydatów, ale również skłanianie ich do zostania w firmie na dłużej. Coraz częściej sięgają też po wsparcie doświadczonych agencji zatrudnienia, które prócz pozyskiwania personelu, pełnią również funkcję doradczą,  –  dodaje Iwona Janas.

W ujęciu kwartalnym w siedmiu z 10 badanych sektorach nastąpiło pogorszenie prognoz. Największe spadki odnotowano dla Budownictwa, o 6 punktów procentowych, a także dla branż Restauracje/Hotele oraz Transport/Logistyka/Komunikacja, o 4 punkty procentowe dla każdej. W przypadku sektorów Rolnictwo/Leśnictwo/Rybołówstwo oraz Handel detaliczny i hurtowy, odnotowano nieznaczne pogorszenie wyników, odpowiednio o 3 i o 2 punkty procentowe. W sektorach Produkcja przemysłowa, Energetyka/Gazownictwo/Wodociągi, a także Finanse/Ubezpieczenia/Nieruchomości/Usługi prognoza nie zmienia się lub pozostaje na zbliżonym poziomie. Poprawa wyników nastąpiła w przypadku dwóch branż – Instytucji sektora publicznego oraz Kopalni/Przemysłu wydobywczego, odpowiednio o 6 i o 3 punkty procentowe.

W porównaniu z IV kwartałem 2015 r. poprawa prognoz nastąpiła w sześciu z 10 badanych sektorach. Największe wzrosty odnotowano w Produkcji Przemysłowej oraz Energetyce/Gazownictwie/Wodociągach, odpowiednio o 9 i o 8 punktów procentowych. Natomiast największy, zauważalny spadek, o 7 punktów procentowych, odnotowano w sektorze Rolnictwo/Leśnictwo/Rybołówstwo. Wyniki dla pozostałych branż utrzymują się na zbliżonym poziomie lub nie ulegają zmianie.

Czytaj również:  Praca w UE - podatki i składki. Polska spada o dwie pozycje

We wszystkich sześciu badanych regionach Polski[2] prognoza netto zatrudnienia dla IV kwartału 2016 r. jest dodatnia. Oznacza to, że w większości kraju przeważa optymizm pracodawców co do planów zwiększania liczby etatów w nadchodzącym kwartale. Najwyższą notę uzyskano w oparciu o deklaracje pracodawców z regionu Południowo-Zachodniego, dla którego odnotowano wynik +16%. Zauważalny optymizm panuje również w regionach Wschodnim oraz Północno-Zachodnim, odpowiednio +12% i +11%. Umiarkowany optymizm odnotowano w Centrum, na Południu oraz na Północy, odpowiednio +8%, +6% i +5%.

Prognoza netto zatrudnienia dla regionów Polski na Q4 2016
Wykres 3. Prognoza netto zatrudnienia dla regionów Polski na Q4 2016 r.; podział wg Eurostat. Źródło: Raport „Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia”.

W ujęciu kwartalnym prognoza wzrosła w dwóch z sześciu badanych regionach, w trzech spadła, a w jednym utrzymuje się na tym samym poziomie. Największą poprawę, o 4 punkty procentowe, odnotowano w regionie Północno-Zachodnim. Niewielki wzrost, o 2 punkty procentowe, uzyskano w regionie Południowo-Zachodnim. Pogorszeniu uległy natomiast prognozy dla Centrum, Północy i Południa, o 2 punkty procentowe dla każdego, podczas gdy na Wschodzie sytuacja pozostaje bez zmian.

W porównaniu z danymi dla IV kwartału 2015 r. wzrost optymizmu pracodawców odnotowano w czterech z sześciu badanych regionach, a spadek w jednym. Największą poprawę uzyskano w regionach Południowo-Zachodnim i Wschodnim, odpowiednio o 6 i o 5 punktów procentowych. W regionach Północnym, Północno-Zachodnim oraz Południowym, prognoza pozostaje na zbliżonym poziomie lub nie ulega zmianie. Jedyny odnotowany spadek dotyczy Centrum, dla którego uzyskano pogorszenie wyniku o 3 punkty procentowe.

W badaniu Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia dla IV kwartału 2016 r. deklaracje polskich respondentów przedstawiono również w podziale pod względem rodzajów organizacji na przedsiębiorstwa duże średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa[1]. Dla pracodawców ze wszystkich czterech wyżej wymiennych grup prognoza netto zatrudnienia jest dodatnia. Najbardziej pozytywne wyniki odnotowano wśród respondentów z dużych przedsiębiorstw, dla których prognoza wynosi +21%. Wskazuje to na zdecydowany optymizm pracodawców z tej grupy, która wyróżnia się spośród pozostałych. Umiarkowany optymizm obserwowany jest z kolei w średnich przedsiębiorstwach, w których uzyskano prognozę na poziomie +11%. Najsłabsze noty otrzymano na podstawie deklaracji pracodawców z małych firm i mikroprzedsiębiorstw, gdzie wynik wyniósł odpowiednio +6% i +2%, sygnalizując średnio optymistyczne perspektywy dla szukających pracy.

Polska a Świat:                                                         

W badaniu ManpowerGroup wzięło udział blisko 59.000 pracodawców z 43 krajów i terytoriów. Niepewność związana ze spowolnieniem światowej gospodarki, Brexit i ciągła zmienność na rynkach finansowych wydają się mieć niewielki wpływ na nastawienie przedsiębiorców w obszarze polityki personalnej. Dodatnią prognozę netto zatrudnienia dla IV kwartału 2016 r. uzyskano na podstawie deklaracji pracodawców w 42 z 43 badanych krajach i terytoriach. W porównaniu z poprzednim kwartałem plany związane ze zwiększeniem zatrudnienia poprawiły się w 23 z 43 badanych krajach** i terytoriach, w dziewięciu pozostały bez zmian, a w 11 uległy pogorszeniu. W ujęciu rocznym wzrost prognoz odnotowano w 21 krajach i terytoriach, brak zmian w sześciu, a w 15 spadek. W ujęciu globalnym najbardziej pozytywne nastroje panują wśród pracodawców w Indiach (+32%), Japonii (+23%), na Tajwanie (21%) i w Stanach Zjednoczonych (+18%), najgorsze natomiast w Brazylii (-7%), Belgii, Finlandii, we Włoszech i w Szwajcarii (+1% dla każdego z wymienionych). Jednocześnie Polska znalazła się na 3. miejscu krajów europejskich, w których w nadchodzącym kwartale o pracę będzie najłatwiej.

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Q4 2016
Kraje europejskie Prognoza netto zatrudnienia
po korekcie sezonowej (%)
1 Irlandia +12%
2 Bułgaria +11%
Węgry +11%
Rumunia +11%
Słowenia +11%
3 Polska +9%

Kwartalny badanie Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia przeprowadzono w Polsce już po raz 35.

[1]   Sektory uwzględnione w badaniu: Budownictwo, Energetyka/ Gazownictwo/ Wodociągi, Finanse/ Ubezpieczenia/ Nieruchomości/ Usługi,
Handel detaliczny i hurtowy, Instytucje sektora publicznego, Kopalnie/ Przemysł wydobywczy, Produkcja przemysłowa, Restauracje/ Hotele, Rolnictwo/ Leśnictwo/ Rybołówstwo, Transport/ Logistyka/ Komunika.

[2]   Regiony Polski według podziału Eurostatu: Centralny (łódzkie, mazowieckie), Południowo-Zachodni (dolnośląskie, opolskie), Południowy (małopolskie, śląskie), Północno-Zachodni (wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie), Północny (kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie), Wschodni (lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, podlaskie).

[3]  Podział respondentów pod względem wielkości przedsiębiorstw: mikroprzedsiębiorstwa (zatrudniające mniej niż 10 osób), małe przedsiębiorstwa (od 10 do 49 osób), średnie przedsiębiorstwa (od 50 do 249 osób), duże przedsiębiorstwa (powyżej 250 osób).