Spółki komandytowe podatnikami CIT – możliwe konsekwencje podatkowe

umowa prawo prawnik podatki

Od połowy września tego roku trwają pracę nad projektem nowelizacji ustaw podatkowych, które mają wprowadzić opodatkowanie spółek komandytowych. Obecnie projekt nowelizacji jest już uchwalony przez Sejm i został przekazany do Senatu. W niniejszym artykule zostaną przybliżone podstawowe zasady wprowadzane na podstawie nowych przepisów, jak również związane z tym kwestie, które powinny być potencjalnie brane pod uwagę nie tylko z punktu widzenia wypłaty zysków na rzecz wspólników, ale również z punktu widzenia działalności operacyjnej tego typu podmiotów.

Zasady opodatkowania w spółce komandytowej. Co się zmieni?

Co do zasady zmiany przewidziane przez nowe przepisy nie wydają się skomplikowane. Spółki komandytowe (oraz niektóre spółki jawne) będą podlegały opodatkowaniu CIT tak jak spółki kapitałowe. Opodatkowaniu będą podlegali także wspólnicy tych spółek. W tym przypadku podstawą opodatkowania będzie kwota otrzymana przez danego wspólnika tytułem udziału w zysku w spółce komandytowej. W odniesieniu do wspólników proponowane przepisy nowelizacji przewidują jednak specyficzne zasady opodatkowania. Komplementariusz spółki komandytowej będzie miał prawo do odliczenia od podatku, kwoty podatku uiszczonego wcześniej przez spółkę komandytową, której jest wspólnikiem, proporcjonalnie do posiadanego w spółce prawa do udziału w zysku. Natomiast komandytariusz spółki komandytowej (również inna spółka komandytowa), który spełnia określone warunki będzie uprawniony do zastosowania zwolnienia z opodatkowania w odniesieniu do przychodów uzyskanych z tytułu udziału w spółce komandytowe. Zwolnienie z opodatkowania będzie dotyczyło 50% przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Polski. Zwolnienie znajdzie zastosowanie zarówno w odniesieniu do komandytariuszy podlegających opodatkowaniu CIT jak i komandytariuszy będących osobami fizycznymi. Zwolnienie przewidziane w odniesieniu do komandytariusza nie będzie miało jednak zastosowania w odniesieniu do przychodów uzyskanych przez komandytariusza, który jest jednocześnie (a) członkiem zarządu komplementariusza spółki komandytowej z udziału w której uzyskał przychód mogący podlegać przedmiotowemu zwolnieniu, (b) wspólnikiem posiadającym bezpośrednio lub pośrednio przynajmniej 5% w kapitale zakładowym komplementariusza lub (c) podmiotem powiązanym z takim członkiem zarządu lub komplementariuszem.

Konsekwencje objęcia spółek komandytowych reżimem ustawy o CIT

W praktyce objęcie spółek komandytowych reżimem ustawy o CIT będzie miało jednak konsekwencje nie tylko dla wspólników tych spółek, ale również z punktu widzenia prowadzonej przez te spółki działalności operacyjnej. Spółki komandytowe jako podatnicy CIT będą objęte specyficznymi regulacjami przewidzianymi przez ustawę o CIT, które do tej pory nie znajdywały zastosowania do tego typu spółek. W szczególności po wprowadzeniu nowych przepisów do spółek komandytowych znajdą zastosowanie ograniczenia związane z możliwością zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania dłużnego oraz wydatków na usługi niematerialne.

Dodatkowe obowiązki spółek komandytowych

Dodatkowe obowiązki spółek komandytowych będą wiązały się również z wypłatą zysków na rzecz wspólników mających siedzibę za granicą. W tym zakresie na spółce będzie ciążył obowiązek rozliczenia podatku u źródła w Polsce, a tym samym każdorazowej weryfikacji statusu podatkowego wspólnika. Do rozważanie jest również kwestia czy wypłata zysku może korzystać z obniżonej stawki podatkowej przewidzianej w odpowiednich umowach międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania lub może korzystać z całkowitego zwolnienia z opodatkowania na podstawie tzw. Dyrektywy Parent-Subsidiary.

Oczywiście, istnieją też „pozytywne” aspekty związane z objęciem spółek komandytowych przepisami ustawy o CIT. Spółki komandytowe spełniające określone warunki będą mogły skorzystać z opodatkowania obniżoną stawką podatkową w wysokości 9%. Biorąc jednak pod uwagę, że gdyby nie wprowadzenie nowych przepisów spółki te w ogóle nie podlegałyby opodatkowaniu CIT, korzyść ta ma raczej charakter drugoplanowy.

Autor: Łukasz Koc, Radca Prawny Dział Prawa Podatkowego Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy