Wyniki finansowe Alior Banku za IVkw.2020: 120,3 mln PLN zysku netto

Iwona Duda, prezes Alior Banku (2)
Iwona Duda, Alior Bank

W IV kwartale Alior Bank skutecznie kontynuuje poprawę wyników finansowych oraz rozwój biznesu: 120,3 mln PLN zysku netto, 20 proc. spadek kosztów ryzyka kw./kw., utrzymana znakomita sprzedaż kredytów hipotecznych, rekordowa sprzedaż funduszy inwestycyjnych w ramach TFI oraz usług Biura Maklerskiego Alior Bank wypracował 911,4 mln PLN przychodów i zakończył czwarty kwartał 2020 r. zyskiem netto w wysokości 120,3 mln PLN, co oznacza wzrost o 108 mln PLN r/r. Dzięki trwałemu wzmacnianiu relacji z klientem oraz konsekwentnie rozwijanej ofercie, bank po raz kolejny odnotował wzrosty w kluczowych dla niego segmentach działalności. Sprzedaż kredytów hipotecznych wyniosła
w IV kw.’20 866 mln PLN, co daje wzrost o 78 proc. r/r. Pozycja
kapitałowa banku jest stabilna i bezpieczna. Współczynnik TIER1 na koniec IV kw. znajduje się na poziomie 13,55 proc., dając 2,44 mld zł nadwyżki kapitału ponad wymogi regulacyjne, natomiast współczynnik TCR na koniec IV kw. osiągnął poziom 15,85 proc. Koszty ryzyka zmniejszyły się o 20 proc. kw./kw. z 289 mln PLN w III kw.’20 do 233 mln PLN w IV kw.’20. Aktywa pod zarządzaniem Alior TFI to około 1,14 mld PLN. Liczba  nowych rachunków maklerskich wzrosła w stosunku do roku 2019 o 280 proc. Przychody z tytułu prowizji maklerskich r/r wzrosły o 135 proc.

Zamykamy ten wymagający rok bardzo dobrymi wynikami czwartego kwartału. Pomimo znacznego pogorszenia otoczenia zewnętrznego, Alior Bank wypracował w tym czasie pozytywne wyniki finansowe. Jest to efekt konsekwentnie realizowanych planów strategicznych. Kierując się potrzebami i zmieniającymi oczekiwaniami klientów, wzmacniamy naszą ofertę produktów i usług. Dzięki temu stajemy się dla naszych klientów zaufanym partnerem, który towarzyszy im w codziennym życiu. Naszą misją jest budowanie stabilnie rozwijającej się instytucji finansowej, która jest nowoczesna i otwarta na postępujący rozwój technologiczny. To przekłada się na utrwalenie naszych relacji z klientami i ich rosnące zaangażowanie we współpracę z bankiem – mówi Iwona Duda, Wiceprezes Zarządu Alior Banku, kierująca pracami zarządu.

Mocny rozwój zdalnych kanałów

Konsekwentne wzrosty widoczne są także w kanałach cyfrowych Alior Banku. Liczba użytkowników aplikacji mobilnej w IV kw.’20 wyniosła 616 tys. (+35 proc. r/r). Rosnące zainteresowanie mobilnym bankowaniem przełożyło się na transakcje wykonane za pośrednictwem Alior Mobile, które wzrosły o 44 proc. Z kolei udział sprzedaży pożyczki gotówkowej w kanałach zdalnych w analizowanym okresie zwiększył się o 11 p.p.

Stabilna i bezpieczna pozycja banku

Poziomy współczynników kapitałowych TIER1 (13,55 proc.) oraz TCR (15,85 proc.) na koniec IV kw. 2020 pozostawiają znaczne bufory ponad minima regulacyjne na poziomie odpowiednio: 505 p.b. (2 438 mln PLN) oraz 535 p.b. (2 585 mln PLN). Pozycja płynnościowa jest utrzymywana również na bezpiecznym poziomie, co potwierdza wysoki poziom wskaźnika LCR, który wyniósł w IV kw. 174 proc. Po znacznym wzroście kosztów ryzyka w II kw.’20, zmniejszyły się one o 20 proc., z 289 mln w III kw.’20 do 233 mln PLN w IV kw.’20, co oznacza zmniejszenie CoR kw./kw. z 1,86 proc. do 1,48 proc.

Wynik z tytułu odpisów na ryzyko kredytowe w drugiej połowie 2020 roku był niższy niż zakładano, ze względu na znacząco lepszą sytuację gospodarczą, w tym także ze względu na wsparcie finansowe w ramach programów rządowych, jaką otrzymały firmy. W przypadku ustabilizowania się sytuacji makroekonomicznej oraz braku zdarzeń jednorazowych, koszty ryzyka nie powinny przekraczać 2,2 proc. w ujęciu kwartalnym – mówi Maciej Brzozowski, Wiceprezes Zarządu Alior Banku odpowiedzialny za obszar ryzyka.

Rekordowe zainteresowanie kredytami hipotecznymi

W IV kwartale największe wzrosty odnotowano w sektorze kredytów hipotecznych, a wartość ich sprzedaży w analizowanym okresie wyniosła 866 mln PLN, co daje 78 proc. wzrost r/r. Tym samym Alior Bank w minionym kwartale osiągnął udział rynkowy na poziomie 5,32 proc. Jednocześnie liczba klientów z kredytem hipotecznym powiększyła się o 11 proc. r/r.

Ten wynik jest efektem konsekwentnej realizacji strategii banku, wspieranej przez m.in. zmiany w ofercie produktowej. Uatrakcyjniliśmy marże i rozszerzyliśmy rozwiązania dla osób nabywających nieruchomości w największych miastach. Naszym celem jest utrzymanie wolumenu sprzedaży kredytów hipotecznych na poziomie osiągniętym w 2020 roku. Dzięki temu jesteśmy w stanie równoważyć wyniki osiągnięte w innych produktach kredytowych – mówi Dariusz Szwed, Wiceprezes Zarządu Alior Banku, odpowiedzialny za produkty i sprzedaż w zakresie klienta indywidualnego i biznesowego.

Bank wypracował również solidne wzrosty w całym segmencie kredytów konsumenckich (consumer  finance), gdzie sprzedaż zwiększyła się o 26 proc. r/r, a liczba klientów z tego rodzaju produktami w analizowanym okresie wzrosła o 20 proc. W IV kwartale sprzedaż pożyczek zanotowała spadek o 43 proc. r/r, co przekłada się na mniejszą liczbę klientów z tym produktem (-4 proc. r/r).

Aktywne i trwałe relacje klienta biznesowego

W IV kwartale 2020 r. nastąpił nieznaczny spadek liczby klientów biznesowych w stosunku do analogicznego okresu w 2019 roku. Jest to spowodowane rewizją portfela kredytowego i transformacją bazy klientów biznesowych w stronę bardziej aktywnych i trwałych relacji. W tym celu Alior Bank rozwija ofertę usług płatniczych i usług dodanych. W IV kw. 2020 zauważalny jest wzrost liczby klientów posiadających produkt BankConnect, który pozwala na integrację systemów księgowych klienta z BusinessPro.

W związku z rozwojem pandemii COVID-19 i związaną z tym korektą i dostosowaniem polityki kredytowej, odnotowano zmianę sprzedaży kluczowych produktów banku. Łączny limit kredytowy przyznany klientom biznesowym wyniósł w ostatnim kwartale 2020 roku 1,27 mld PLN (+6 proc. r/r). Jednocześnie wartość kredytów dla mikroprzedsiębiorców spadła w tym czasie o 30 proc. i wynosi 320 mln PLN. Sama liczba klientów – z sektora mikro wzrosła jednak o 9 proc. r/r. Jednocześnie już ¾ nowych klientów z tego segmentu dobiera do rachunku kartę debetową (wzrost o 13 p.p. r/r), a blisko 72 tys. klientów mikro płaci składki ZUS oraz podatki za pośrednictwem konta w Alior Banku.

Nowa akwizycja realizowana jest z wyższym niż dotychczas uproduktowieniem i skoncentrowaniem na budowaniu głównej relacji. W 2020 roku postawiliśmy na rozwój bankowości cyfrowej dla klienta biznesowego. Uruchomienie platformy self service umożliwia klientom wnioskowanie online o karty debetowe i rachunki pomocnicze, a także nadawanie do nich uprawnień swoim pracownikom. Stale rozbudowujemy procesy zdalne, dzięki którym przedsiębiorca coraz większą część relacji z bankiem może  zorganizować z poziomu bankowości cyfrowej – mówi Dariusz Szwed, Wiceprezes Zarządu Alior Banku, odpowiedzialny za produkty i sprzedaż w zakresie klienta indywidualnego i biznesowego.

Konsekwentne wzmacnianie roli bankowości cyfrowej oraz kompleksowe uproduktowienie klientów

W ostatnim kwartale 2020 roku Alior Bank w dalszym ciągu realizował działania związane ze wzmacnianiem i promowaniem bankowości internetowej i mobilnej, które umożliwiały klientom korzystanie z usług banku bez wychodzenia z domu. Jednym z priorytetów tych działań jest stworzenie w aplikacji Alior Mobile ekosystemu usług pozabankowych.

Tworzenie aplikacji, której możliwości będą wykraczać poza zarządzanie finansami to bardzo ambitny cel, do którego konsekwentnie dążymy. Klienci oczekują dziś od nas znacznie więcej niż tylko produktów i usług niezbędnych do codziennego zarządzania finansami. Poszukują narzędzi, które ułatwią im organizację wielu innych obszarów, a co ważne pozwolą zaoszczędzić czas. Naszą ambicją jest konsekwentny rozwój takich właśnie rozwiązań oraz dążenie do kompleksowego uproduktowienia klientów, a zatem dostarczenia im szerokiego wachlarza zarówno bankowych jak i pozabankowych usług. Kierując się tymi zmieniającymi się oczekiwaniami, chcemy budować pozytywne doświadczenia klientów poprzez rozwijanie nowych funkcji – mówi Agata Strzelecka, Wiceprezes Zarządu Alior Banku, odpowiedzialna za obszar IT, w tym bezpieczeństwo elektroniczne, jakość rozwiązań informatycznych i rozwój oprogramowania.

Wśród wprowadzonych w IV kwartale innowacyjnych rozwiązań znalazły się m.in. możliwość płacenia telefonem za bilety komunikacji miejskiej oraz parkometry dzięki usłudze moBILET, a także płatności za przejazdy autostradami w ramach usługi Autopay. Bank rozszerzył również zakres korzystania z rat w karcie kredytowej poprzez bankowość internetową i mobilną oraz rozwijał zdalne procesy kredytowe. Wraz z budowaniem długotrwałej relacji z klientem Alior Bank skutecznie wzmacnia rolę bankowości cyfrowej.

Ewolucja w stronę EKO

Alior Bank w swojej działalności zawsze stawiał na efektywne i przyjazne dla klientów rozwiązania. W 2020 roku łączny wolumen sprzedaży produktów EKO wyniósł ok. 240 mln PLN. Dzięki stabilnej sytuacji finansowej i dobrych wynikach w kluczowych obszarach, bank chce w 2021 roku rozwijać się w obszarze EKO – wzmacniając działania z poszanowaniem środowiska oraz zasad zrównoważonego rozwoju.

Wiele wdrożonych i funkcjonujących już rozwiązań w banku ma proekologiczną naturę. Jako instytucja zaufania publicznego nie chcemy poprzestawać wyłącznie na obowiązujących nas regulacjach ładu korporacyjnego. Chcemy więcej. Mamy zamiar aktywnie uczestniczyć w działaniach, które promują proekologiczne zachowania, produkty, finansowanie czy procesy, a tym samym wspierać naszych klientów w realizowaniu postaw społecznie odpowiedzialnych – mówi Iwona Duda, Wiceprezes Zarządu Alior Banku, kierująca pracami zarządu.

Celem działań Alior Banku jest wspieranie takich inicjatyw jak: wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, rozwoju elektromobilności, redukcji CO2, oszczędności zasobów, w tym recycklingu. W tym obszarze bank oferuje już produkty zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych oraz usprawnia wewnętrzne procesy z zachowaniem dbałości o środowisko. Dodatkowo bank jest partnerem programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Czyste Powietrze” oraz „Elektromobilność”.

Dobre wyniki kluczowych spółek w Grupie

Po dobrym III kwartale 2020 roku spółka Alior Leasing kontynuowała pozytywne trendy. W całym roku 2020 roku Alior Leasing zrealizował sprzedaż na poziomie 2,3 mld PLN, z czego 684 mln PLN w IV kwartale (+ 11 proc. r/r). Saldo portfela należności leasingowych na koniec IV kw.’20 wyniosło 5,4 mld PLN i było wyższe o 0,4 mld PLN niż na koniec 2019 roku. Jednocześnie w ostatnim kwartale 2020 r. spółka odnotowała wzrost liczby klientów o blisko 13 tys. oraz podpisanych umów o 17 tys. względem IV kw.’19.

Wyróżniające się wyniki odnotowało także Alior TFI, które podtrzymało wysoki poziom sprzedaży netto zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych, osiągając w IV kwartale wartość 225 mln PLN. Alior TFI nie tylko szybko odrobił straty z pierwszej połowy roku, wywołane COVID-19 i załamaniem na rynkach kapitałowych, ale w stosunku do stanu z końca 2019 roku zwiększył aktywa pod zarządzaniem w funduszach otwartych o 44 proc. r/r.

Jednocześnie w ciągu roku BM Alior Banku pozyskało blisko 10 tys. nowych rachunków maklerskich, co oznacza wzrost o 280 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Co ważne, 75 proc. z nich zostało założonych w kanałach zdalnych. Klienci coraz chętniej wykorzystują kanały cyfrowe do inwestowania. Udział zleceń giełdowych złożonych w aplikacji mobilnej w analizowanym czasie zwiększył się o 13 p.p.

Kluczowe wskaźniki finansowe w IV kw. 2020 roku:

  • Przychody: 911,4 mln PLN; zysk netto: 120,3 mln PLN.
  • Wskaźnik ROE w IV kw. 2020 na poziomie 7,4 proc.
  • Bezpieczna pozycja kapitałowa oraz płynnościowa banku. Współczynnik TIER1 na poziomie 13,55 proc., a TCR 15,85 proc. Nadwyżka ponad wymogi regulacyjne dla TIER1 wynosi 505 p.b. (2 438 mln PLN), a TCR 535 p.b. (2 585 mln PLN).
  • Znaczący spadek kosztów ryzyka. CoR na poziomie 1,48 proc. Stosunkowo niski udział klientów biznesowych z branż najbardziej zagrożonych wpływem COVID-19.
  • Marża odsetkowa netto (NIM) banku w analizowanym okresie wyniosła 3,63 proc.