Założenia do ustawy Prawo działalności gospodarczej – przyjęte przez rząd

prawo

Wzmocnienie praw i gwarancji dla przedsiębiorców oraz wprowadzenie mechanizmów wspierających partnerskie relacje przedsiębiorców z organami administracji to główne cele nowego Prawa działalności
gospodarczej. –
Dokument zastępując ustawę o swobodzie działalności gospodarczej stanie się podstawowym aktem prawa gospodarczego – podkreśla wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński. Projekt założeń ustawy 12 maja 2015 r. przyjęła Rada Ministrów.

Nowe rozwiązania podkreślają pomocniczą rolę administracji publicznej wobec obywateli w tym przedsiębiorców. – Wprowadzenie w ustawie naczelnych zasad prawa gospodarczego ma zachęcić urzędników do ich stosowania, a tym samym wzmocnić relację pomiędzy przedstawicielami administracji, a osobami prowadzącymi działalność gospodarczą w Polsce – ocenia wicepremier Piechociński.

Dzięki przygotowanym regulacjom jak największa liczba spraw powinna być rozstrzygana przez organ I instancji, co zaoszczędzi czas i zmniejszy koszty. Służy temu m.in. propozycja mediacji, informowanie o niespełnionych przez wnioskodawcę przesłankach czy zaproponowane zasady przyjaznej interpretacji przepisów i domniemania uczciwości przedsiębiorcy.


Jasno sformułowany katalog praw przedsiębiorców i zasad dotyczacych relacji przedsiębiorca-organ oraz przedsiębiorca-przedsiębiorca zmniejszy niepewność, a tym samym ryzyko gospodarcze –
zaznacza wicepremier Piechociński. Wprowadzenie bardziej przyjaznych zasad prawa gospodarczego będzie wsparciem dla
działalności biznesu. Projekt uzupełnia ustawy deregulacyjne, które usuwają szczegółowe bariery w ustawach „branżowych”.

Do najważniejszych zasad zawartych w regulacji należą:

 • Zasada przyjaznej interpretacji – zakaz rozstrzygania wątpliwości interpretacyjnych przez organy na niekorzyść przedsiębiorcy.
 • Zasada domniemania uczciwości – zakaz rozstrzygania wątpliwości faktycznych przez organy na
  niekorzyść przedsiębiorcy. Celem projektowanej zasady jest wyeliminowanie sytuacji, w których niejasny stan faktyczny, bądź trudności dowodowe, do tej pory działały na niekorzyść przedsiębiorców.
 • Zasada uprawnionych oczekiwań – nakaz podejmowania przez organy działań na rzecz przedsiębiorcy
  zgodnie z ugruntowaną praktyką i wyraźnym komunikatem co do sposobu
  załatwienia spraw. Celem proponowanego rozwiązania jest zmniejszenie
  ryzyka zaskakiwania przedsiębiorców zmianą praktyk administracyjnych.

Najważniejsze zaproponowane mechanizmy których celem jest wzmocnienie relacji przedsiębiorca
– administracja to:

 • Mediacje – mają umożliwić organowi administracji publicznej – przy udziale mediatora – wyjaśniania stronom motywów swoich zamierzeń oraz zapewnienie możliwości uzyskania stanowiska stron w sprawie.
 • Standardy (dyrektywy) nakładania administracyjnych kar pieniężnych – wprowadzenie do Kodeksu Postępowania Administracyjnego zespołu norm określających zasady nakładania administracyjnych kar pieniężnych (dyrektywy wymiaru kary, przesłanki odstąpienia od nałożenia kary i udzielenia pouczenia,
  terminy przedawnienia).
 • Informowanie o niespełnionych przez wnioskodawcę przesłankach – organ przed wydaniem decyzji w sprawach wszczynanych na wniosek będzie informował przedsiębiorcę o niespełnionych przesłankach które są konieczne do wydania decyzji zgodniej z wnioskiem.


Poprawa relacji administracja-przedsiębiorca, oparcie prawa na zasadzie zaufania państwa do obywatela oraz ograniczenie uciążliwych obowiązków administracyjnych wpłyną na wzmocnienie konkurencyjności i efektywności gospodarki – podkreśla szef resortu gospodarki.
Ministerstwo Gospodarki (MG)