Zawieszenie biegu terminu przedawnienia nie może być jedynym celem wszczęcia postępowania karnego skarbowego

Wojewódzi Sąd Administracyjny w Krakowie

Zawieszenie biegu terminu przedawnienia nie może być jedynym celem wszczęcia postępowania karnego skarbowego
– wskazał WSA w Krakowie w wyroku z dnia 27 września 2022 r. sygn. akt I SA/Kr 490/22.

WSA w Krakowie uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie i poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Krakowie i umorzył postępowanie podatkowe w przedmiocie podatku od towarów i usług.

W ustnych motywach wydanego w sprawie wyroku sąd wyraził stanowisko zbieżne z oceną przedstawioną przez Rzecznika. Sąd stwierdził, że – w związku z brakiem skutecznego zawieszenia biegu terminu przedawnienia – zobowiązania podatkowe przedsiębiorcy objęte kwestionowaną decyzją uległy przedawnieniu. WSA wskazał, że w sytuacji, gdy z dowodów w postaci zeznań pracowników organu, który wszczął postępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe dotyczące zobowiązań podatkowych przedsiębiorcy, wprost wynika, iż jedynym celem takiego działania było zawieszenie biegu terminu przedawnienia tychże zobowiązań podatkowych, nie można przyjąć, iż wszczęcie tego postępowania nie miało charakteru instrumentalnego – powiedział Adam Abramowicz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.