Zmiany w zarządzie Banku Pekao. Roksana Ciurysek-Gedir i Andrzej Kopyrski rezygnują

Powołanie zarządu Banku Pekao S.A. nowej kadencji i wdrożenie w życie uchwały o dostosowaniu wynagrodzeń członków zarządu do wymogów ustawy.

Michał Krupiński
Michał Krupiński

Bank Pekao S.A. poinformował, że w dniu 19 listopada 2018 r. Rada Nadzorcza powołała zarząd nowej kadencji. W jego skład wchodzą Prezes Zarządu Michał Krupiński oraz wiceprezesi: Tomasz Kubiak, Piotr Lehmann, Marek Lusztyn, Tomasz Styczyński i Marek Tomczuk. Nowa trzyletnia kadencja rozpocznie się w dniu następującym po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2018.

Michał Krupiński
Michał Krupiński

– Jednogłośna decyzja ponownego powołania obecnych członków zarządu na kolejną turę to oznaka zaufania dla realizowanej przez bank strategii, której efektem jest znacząca poprawa rentowności i efektywności oraz zwiększenie dynamik wzrostu w najbardziej dochodowych częściach biznesu – powiedział Prezes Zarządu Michał Krupiński. – Będziemy kontynuować pracę, aby Bank Pekao był instytucją finansową pierwszego wyboru dla klientów, co przełoży się na budowę wartości dla naszych akcjonariuszy.

Jednocześnie Bank Pekao informuje, że dotychczasowi członkowie zarządu Roksana Ciurysek-Gedir i Andrzej Kopyrski złożyli rezygnacje z pełnionych funkcji z dniem 30 listopada 2018 roku. Rada Nadzorcza przyjęła ich rezygnacje, dziękując za dotychczasowy wkład w rozwój banku. Roksana Ciurysek-Gedir planuje współpracę z bankiem w zakresie relacji międzynarodowych, kontynuując to, czym zajmowała się na stanowisku członka zarządu.

Dodatkowo, w dniu wczorajszym w Banku Pekao zakończyły się prace nad wdrożeniem w życie uchwały Walnego Zgromadzenia Banku z czerwca o dostosowaniu wynagrodzenia członków zarządu do wymogów ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, zwanej potocznie ustawą kominową.

Na spotkaniu Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała kierunkowe propozycje podziału zysków za lata 2018-2020, o czym Bank Pekao informował w osobnym komunikacie.