ZPP apeluje do Senatorów

senator

W ciągu najbliższego tygodnia, dwie z komisji senackich rozpatrywać będą ustawy wyjątkowo istotne z punktu widzenia szeregu polskich przedsiębiorców – ustawę o zawodzie farmaceuty oraz ustawę zmieniającą ustawy o podatkach dochodowych w taki sposób, by opodatkować spółki komandytowe podatkiem CIT, oraz by rozszerzyć krąg podmiotów uprawnionych do korzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Jeśli pierwszy z aktów zostanie uchwalony w obecnie obowiązującej formie – w praktyce zlikwiduje on poczucie bezpieczeństwa prawnego na rynku aptecznym i otworzy szeroko drzwi dla nieczystej walki konkurencyjnej. Przyjęcie w niezmienionym brzmieniu drugiej ustawy spowoduje z kolei zwiększenie obciążeń podatkowych dla kilkudziesięciu tysięcy polskich przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółek komandytowych, a jednocześnie umożliwi wielu nowym firmom proste rozliczanie się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Obie z tych ustaw są szczególne – w dużej mierze składają się z postanowień zasługujących na aprobatę, jednocześnie zawierając fragmenty wyjątkowo niebezpieczne dla przedsiębiorców.

Mając na uwadze powyższe, pragniemy zaapelować do senatorów biorących udział w pracach Komisji Zdrowia oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o wnikliwe przyjrzenie się powyższym ustawom i faktyczną refleksję nad ich treścią. Są to doskonałe przykłady aktów wymagających szczegółowej analizy – błędem byłoby ich odrzucenie, niezasadne byłoby jednak także, w naszym przekonaniu, przyjęcie ich w całkowicie niezmienionej formule.

W przypadku ustawy o zawodzie farmaceuty, kluczowe zagrożenie ogniskuje się wokół dwóch przepisów stanowiących rezultat poprawek wniesionych w toku prac sejmowej podkomisji. Pierwsza poprawka zmieniła, w stosunku do projektu przyjętego przez Radę Ministrów, brzmienie przesłanki umożliwiającej cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki, bardzo ją poszerzając. Druga dodała do projektu nowy przepis, umożliwiający unieruchomienie dowolnej apteki, punktu aptecznego lub hurtowni farmaceutycznej na trzy miesiące, na podstawie bardzo niejasnej przesłanki „uniemożliwiania wykonywania zadań” kierownikowi apteki bądź osobie odpowiedzialnej. Obie poprawki były już przez nas wielokrotnie szczegółowo przedstawiane i analizowane pod kątem ich wpływu na rynek. Uważamy, że w toku prac w Senacie powinno zostać przywrócone pierwotne brzmienie ustawy, stanowiące pewien kompromis pomiędzy dwiema wizjami rynku aptecznego w Polsce. W przeciwnym wypadku, każdy właściciel apteki będzie musiał liczyć się z ryzykiem zamknięcia jego placówki wskutek niekorzystnej dla niego interpretacji wyjątkowo nieostrych przepisów.

Nowelizacja wielu ustaw podatkowych to z kolei akt, w którym projektodawcy udało się zmieścić zarówno rozwiązanie fatalne, w postaci objęcia spółek komandytowych podatkiem CIT, jak i bardzo dobre, tj. poszerzenie możliwości korzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W zakresie tej pierwszej zmiany – ZPP konsekwentnie uważa, że należy zrezygnować z tego pomysłu. Jedynym jego skutkiem będzie nawet dwukrotnie zwiększenie obciążeń podatkowych kilkudziesięciu tysięcy polskich przedsiębiorców i pogorszenie ich pozycji konkurencyjnej wobec podmiotów zagranicznych. Nie widzimy żadnej potencjalnej korzyści wynikającej z objęcia spółek komandytowych podatkiem CIT – nie ulegnie w ten sposób ograniczeniu zjawisko optymalizacji podatkowej (w wielu opublikowanych już opracowaniach wykazaliśmy, że spółki komandytowe nie są generalnie do tego celu wykorzystywane), budżet nie zyska również istotnych środków. Uważamy więc, że w toku prac senackich zasadne byłoby wprowadzenie do ustawy poprawki wykreślającej fragmenty dotyczące opodatkowania spółek komandytowych podatkiem CIT. Zastrzegamy równocześnie, że jesteśmy przeciwnikami odrzucaniu ustawy w całości – propozycja poszerzenia katalogu podmiotów mogących rozliczać PIT w formule ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeśli zostanie odpowiednio skalibrowana pod kątem stawek, może być dla polskiego sektora MSP największą rewolucją od czasu „ustawy Wilczka”. Aby to osiągnąć, należałoby zmodyfikować matrycę stawek, tj. obniżyć je o kilka punktów procentowych (szczególnie dla wolnych zawodów i szerokiego katalogu usług), tak by ryczałt był formą faktycznie korzystną dla szerokiego grona firm.

Reasumując, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców zwraca się do Państwa Senatorów z apelem o dokładne przeanalizowanie treści obu wskazanych ustaw procedowanych w tym tygodniu. Od Państwa decyzji zależeć będzie los wielu przedsiębiorców. W trudnym okresie epidemii, racjonalny ustawodawca powinien dążyć do redukcji obciążeń finansowych i administracyjnych spoczywających na firmach, a także wspierać rozwiązania sprzyjających ich rozwojowi. Pozostajemy w nadziei, że taki właśnie kierunek obiorą prace obu senackich komisji spotykających się w tym tygodniu.