Zysk netto EDP Renewables wzrósł do 467 mln euro w pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 r.

EDPR

Zysk netto w pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 r. wzrósł o 12% w porównaniu do tego samego okresu w 2022 r., a inwestycje wyniosły 3,4 mld euro, ze szczególnym uwzględnieniem Europy i Ameryki Północnej. Od początku roku EDPR dodało ponad 600 MW energii wytworzonej ze słońca i ma w budowie 5,2 GW mocy z energii wiatrowej i fotowoltaicznej, co znacząco przyczyni się do transformacji energetycznej regionów, w których działa firma.

Na wyniki EDPR wpłynął wzrost produkcji ze względu na wyższą średnią moc operacyjną MW, a także zyski z rotacji aktywów wynikające m.in. z dwóch transakcji zamkniętych w Hiszpanii i w Polsce. Z kolei negatywny wpływ na wyniki miał wpływ klimatycznego zjawiska El Niño w USA, które obniżyło produkcję energii wiatrowej oraz jednorazowe zwroty regulacyjne w Europie.

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2023 roku inwestycje brutto EDPR osiągnęły blisko 3,4 miliarda euro, przy czym ponad 80% nakładów inwestycyjnych EDPR zainwestowano w Europie i Ameryce Północnej. Dane te odzwierciedlają rozwój EDPR – spółka w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy zwiększyła swoją moc zainstalowaną o ponad 0,8 GW, osiągając zdywersyfikowany portfel na poziomie 15,1 GW na całym świecie. Dług netto wzrósł o 1,1 mld euro w porównaniu do końca 2022 roku, głównie w związku z inwestycjami poczynionymi w celu przyspieszenia transformacji energetycznej zaś częściowo skompensowanymi wpływami z podwyższenia kapitału.

Zgodnie ze strategią rotacji aktywów EDPR, w tym okresie zakończono dwie operacje w Hiszpanii i w Polsce. Podobne transakcje zostały już podpisane w Brazylii i Wielkiej Brytanii, ostatnio poprzez 50% udział EDPR w Ocean Winds. Umowy dotyczące rotacji aktywów pozwalają firmie przyspieszyć tworzenie dodanych wartości, jednocześnie umożliwiają recykling kapitału w celu ponownego inwestowania w dodatkowy rozwój odnawialnych źródeł energii.

EDP Renewables aktywnie pracuje nad dekarbonizacją gospodarki poprzez przyspieszenie wdrażania odnawialnych źródeł energii i miksu technologicznego w tym zakresie. W tym okresie firma zainstalowała 669 MW w projektach fotowoltaicznych, co jest technologią szybko rozwijającą się w ramach strategii EDPR. Firma w dalszym ciągu rozwijała projekty wiatrowe – z zainstalowanymi 162 MW – i uruchomiła pierwsze 16 MW w obszarze magazynów energii, co jest kolejną technologią, która będzie miała kluczowe znaczenie dla osiągnięcia globalnych celów w zakresie dekarbonizacji.

W tym okresie EDPR posiada łącznie 5,2 GW mocy w budowie. Silna aktywność spółki w ramach umów PPA ze spółkami korporacyjnymi i przedsiębiorstwami użyteczności publicznej pozwoliła już zabezpieczyć około 55% przyłączy planowanych do 2026 roku.