365 Timing Economic Congress

Międzynarodowy kongresu o znaczeniu czasu w procesach społeczno – gospodarczych. Wrocław, 15-16 października 2106.

kongres 365

To koncepcja całościowego podejścia do zagadnień czasu w procesach społeczno-gospodarczych z uwzględnieniem potrzeb jednostki, biznesu, ale też społeczeństwa i państwa. Wszechobecne: ekonomizacja i finansalizacja w procesach gospodarczych same w sobie już nie są wystarczające, rośnie znaczenie właściwego miejsca i czasu w osiąganiu celów.

Kongres ma być w założeniu platformą dla interdyscyplinarnej dyskusji przedstawicieli różnych środowisk oraz wypracowania wniosków, rekomendacji w obszarze znaczenia czasu w rozwoju społeczno-gospodarczym polskich firm, społeczności lokalnych i kraju w wymiarze międzynarodowych czynników przemian, innowacyjności i komercjalizacji badań.

Problematyka spotkań zawierać się będzie w sześciu grupach tematycznych, od gospodarki regionalnej, ekonomię przyszłości, biznes międzynarodowy i marketing, poprzez rosnącą finansalizację procesów gospodarczych, aż do procesów decyzyjnych w wymiarach strategicznym i operacyjnym. Projekt ma ukazać, że Dolny Śląsk, Polska, a także Europa to dla szeroko rozumianego biznesu i jego otoczenia właściwe miejsce we właściwym czasie do realizowania rozwoju w dzisiejszej zglobalizowanej gospodarce.

Organizatorzy: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i Dolnośląski Fundusz Rozwoju.

Patronat honorowy: Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego i prof. dr. hab. Andrzej Kaleta – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

RADA PROGRAMOWA:

prof. dr hab. Czesław Zając – Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – przewodniczący

prof. dr hab. Bogusław Fiedor, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Jarosław Witkowski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Stanisław Korenik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc., Jan Evangelista Purkyně University, Ústí nad Labem
prof. dr hab. Tadeusz Kudłacz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. dr hab. Andrzej Klasik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. dr hab. Krystian Heffner, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. dr hab. Jerzy Rymarczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Andrzej Graczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Leszek Patrzałek, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Małgorzata Zaleska, Szkoła Główna Handlowa
prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Dorota Elżbieta Korenik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Jacek Karwowski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. Bogusław Półtorak, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. Jacek Uchman, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. Maria Bożena Węgrzyn, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. Karol Klimczak, Universidad of Navarra
dr Laura Sierra Garcia, Universidad Pablo de Olavide
prof. dr hab. Alojzy Nowak, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Wojciech Czakon, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Wojciech Dyduch, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Jerzy Niemczyk, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Szymon Cyfert, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab. Grażyna Osbert-Pociecha, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Jan Lichtarski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Stanisław Nowosielski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Marian Gorynia, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. Winand Dittrich, FOM University of Applied Sciences, Niemcy
prof. dr hab. Małgorzata Janicka, Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Edward Molendowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. Mami Okawara, Takasaki City University of Economics, Japonia
prof. dr hab. Ewa Oziewicz, Uniwersytet Gdański
prof. dr hab. Magdalena Rosińska-Bukowska, Uniwersytet Łódzki
prof. dr hab. Tadeusz Sporek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
prof. dr hab. Maciej Szymczak, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab. Krzysztof Wach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. dr hab. Marzenna Weresa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab. Witold Kowal, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. Michael Haenlein, ESCP Europe, Berlin, Niemcy
prof. dr hab. Krystyna Mazurek-Łopacińska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Grażyna Światowy, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
prof. dr hab. Bogdan Sojkin, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab. Jan W. Wiktor, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. Gregor Pfajfar, Uniwersytet w Ljubljanie, Słowenia
dr hab. Maciej Mitręga, prof. UE, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Uczelnia powstała w 1947 jako prywatna Wyższa Szkoła Handlowa, a jej kadrą dydaktyczno-naukową utworzyli przede wszystkim dawni pracownicy Uniwersytetu Jana Kazimierza i Akademii Handlu Zagranicznego we Lwowie oraz Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.

W 1950 szkołę upaństwowiono, przekształcając ją w Wyższą Szkołę Ekonomiczną. W 1974 uczelnia została przekształcona w Akademię Ekonomiczną im. Oskara Langego. W 2008 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął decyzję o zmianie nazwy uczelni na Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zmiana weszła w życie 6 maja 2008.

Na 4 wydziałach uczelni studiuje ponad 12 tys. studentów. Uniwersytet zatrudnia 581 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 144 profesorów.

W Rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy” 2016 została sklasyfikowana na 34. miejscu w Polsce.

Dolnośląski Fundusz Rozwoju sp. z o. o. (DFR) jest spółką samorządową działająca od 2012 roku, której jedynym udziałowcem jest Województwo Dolnośląskie (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego).

To wyspecjalizowana regionalna instytucja finansowa, która ma za zadanie zbudowanie trwałego wieloletniego sytemu finansowania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw za pomocą zwrotnych instrumentów finansowych, tj. pożyczek, gwarancji, poręczeń, instrumentów quasi-kapitałowych i kapitałowych. W pewnym uproszczeniu można stwierdzić, że DFR instrumentami dłużnymi wspiera standardowe biznesy, natomiast w celu wpierania innowacyjnych lub prorozwojowych przedsięwzięć oferuje model finansowania kapitałowego. Najważniejszym wyzwaniem dla Funduszu jest zbudowanie trwałej, możliwie szerokiej i dostępnej dla przedsiębiorstw oferty finansowania, od dłużnego po kapitałowe.

Spółka nie ogranicza się jedynie do finasowania przedsiębiorstw, ale prowadzi działania networkingowe, posiada i rozbudowuje sieć kontaktów w społecznościach samorządowych, biznesowych i akademickich.

Podsumowując, DFR wspiera zmiany strukturalne w dolnośląskiej gospodarce, w tym wzrost inwestycji i rozwój przedsiębiorczości.

Więcej na: www.dfr.org.pl