AGIO Multistrategia zmienia politykę inwestycyjną i nazwę

Adam Dakowicz

Subfundusz AGIO Multistrategia zmienia politykę inwestycyjną w ślad za tym zmieniła się również jego nazwa na AGIO Globalny. Subfundusz na dostosowanie polityki ma czas do 17 września br.

AGIO Globalny powstał w wyniku zmiany polityki inwestycyjnej AGIO Multistrategia, który pod koniec maja zarządzał aktywami wartymi 27 mln zł. Subfundusz od początku roku wypracował stopę zwrotu na 8,37%, podczas gdy średni wynik w grupie akcji polskich uniwersalnych kształtował się na poziomie 6,83%. Wraz ze zmianą polityki inwestycyjnej subfundusz poszerzy ekspozycję na zagraniczny rynek akcji i będzie mieć międzynarodowy charakter. W nowej formie będzie:

  • Inwestować głównie w akcje utrzymując stosunkowo wysokie zaangażowanie (70-100% aktywów)
  • Inwestować ok. połowę portfela w akcje spółek notowanych na GPW
  • Oferować ekspozycję na rynki zagraniczne – docelowo utrzymując min. 30% zaangażowania w akcjach zagranicznych spółek

„Postanowiliśmy dostosować politykę inwestycyjną funduszu do zmieniającego się otoczenia. Według naszej oceny to otoczenie zmieniło się w ostatnich latach w taki sposób, że inwestorzy rozpatrując możliwości lokowania środków, coraz chętniej uwzględniają rynki zagraniczne. Posiadanie w ofercie funduszu wyraźnie akcentującego w swojej strategii inwestowanie za granicą, stało się więc z punktu widzenia towarzystwa swego rodzaju koniecznością”  – mówi Adam Dakowicz, Prezes Zarządu i Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami

„Kryteria doboru akcji zagranicznych do portfela będą takie same jak w przypadku spółek z polskiego rynku. Będę szukał spółek niedowartościowanych, płacących dywidendy i jednocześnie mających możliwości poprawy wyników. W krajach Europy Zachodniej i USA takich relatywnie tanich spółek nie ma zbyt wiele, ale to nie znaczy, że nie ma ich w ogóle. Do tej pory fundusz inwestował niewielki udział aktywów (do 5%) w różne akcje zagranicznych spółek i raczej osiągał zyski na tych inwestycjach. Częściowo oczywiście to zasługa rosnącego rynku wspieranego darmowym pieniądzem, natomiast w większości przypadków spółki te istotnie poprawiały wyniki finansowe.”  – dodaje Wojciech Juroszek, Zarządzający subfunduszem AGIO Globalny

Profil ryzyka subfunduszu nie ulegnie zmianie.