Ailleron poprawia płynność i zwiększa zyski

ailleron

Grupa Ailleron zanotowała znakomite wyniki w I półroczu 2020 roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły 67 mln zł (+8,2 proc. rdr), zysk operacyjny wzrósł o 67 proc. do 4,45 mln zł, a zysk netto o 103 proc. do 2,88 mln zł. Znacznie poprawiła się również sytuacja płynnościowa Grupy, stan środków pieniężnych zwiększył się o ponad 300 proc. (rdr) do ok. 18,6 mln zł. Udział sprzedaży eksportowej, charakteryzującej się ponadprzeciętną rentownością, wzrósł do 50 proc.

– W segmencie FinTech i Enterprise Services sytuacja nam sprzyja. Oczywiście w momencie pojawienia się epidemii COVID część klientów czasowo wstrzymała się z decyzjami co do dalszego rozwoju lub ograniczała poziom współpracy, szczególnie w obszarze Application Services.  Od połowy maja widzimy jednak wzmożone zainteresowanie naszymi usługami, oferujemy bowiem rozwiązania dobrze wpisujące się w digitalizację procesów, które przyspieszyła pandemia. Wielu z kontrahentów, którzy wcześniej rozważali zwiększenie inwestycji w tym obszarze, w momencie, gdy COVID uniemożliwił im dotarcie do klientów poprzez sieć oddziałów stacjonarnych, postanowiło mocniej na rozwój kanałów on-line. W efekcie obserwujemy wzrost zainteresowania naszymi usługami. Tak dobre wyniki to efekt przede wszystkim błyskawicznego przestawienia naszego zespołu na tryb pracy zdalnej. Bardzo szybko i efektywnie zaadoptowaliśmy się do nowych warunków pracy, istotnie zmniejszyliśmy koszty sprzedaży, prowadząc projekty za pomocą zdalnych metod komunikacji. Poprawiliśmy monitoring należności, co przyniosło znaczny przyrost środków pieniężnych i poprawę naszej sytuacji płynnościowej – powiedział Tomasz Król, członek zarządu Ailleron.

Największy, bo 67-proc. udział w sprzedaży miał pion Enterprise Services, osiągający najwyższą rentowność w Grupie. Odpowiada on za kompleksowe usługi budowy, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych dla branży finansowej i medycznej, a także produkty oraz usługi dla sektora telekomunikacyjnego takie jak: usługa Ringback Tone, Poczta Głosowa 3Gen, Steering of Roaming oraz usługi utrzymania i rozwoju systemów telekomunikacyjnych operatorów komórkowych.

Pion FinTech skupiający m.in. produkty i usługi dla sektora finansowego oraz systemy wspomagające sprzedaż skomplikowanych produktów finansowych i leasingowych odpowiadał za 31 proc. sprzedaży w I półroczu 2020, a pion HotelTech, czyli produkty dla sektora hospitality za 2 proc. Sprzedaży.

Druga część roku zapowiada się pozytywnie, szczególnie IV kwartał, który w naszej branży jest najlepszy a u nas historycznie waży ok. 40 proc. Branża IT jest i będzie w najbliższym czasie beneficjentem obecnej sytuacji. Chcemy rosnąć szybciej niż rynek, dlatego sukcesywnie powiększamy nasz zespół. Wielu naszych klientów już nie zastanawia się czy realizować projekty związane z kanałami elektronicznymi, ale jak je wdrożyć najbardziej efektywnie i zabezpieczyć na wypadek tego co może się wydarzyć w przyszłości – powiedział Tomasz Król.

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
I. Przychody ze sprzedaży 67 038 61 962 15 094 14 450
II. Koszt własny sprzedaży 48 416 46 714 10 901 10 894
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 18 622 15 248 4 193 3 556
IV. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 450 2 662 1 002 621
V. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 4 227 2 393 952 558
VI. Zysk (strata) netto 2 883 1 420 649 331
VII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) 0,23 0,12 0,05 0,03
VIII. Suma całkowitych dochodów 2 883 1 420 649 331
IX. Liczba akcji (szt.) 12 355 504 12 355 504 12 355 504 12 355 504
X. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 834 2 815 3 790 656
XI. Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną – 428 – 1 562 – 96 – 364
XII. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej – 2 084 – 382 – 469 – 89
XIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego 18 687 4 594 4 208 1 071
XIV. Aktywa trwałe 50 736 54 907 11 361 12 894
XV. Aktywa obrotowe 73 856 79 513 16 537 18 672
XVI. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 18 687 4 365 4 184 1 025
XVII. Aktywa razem 124 592 134 420 27 898 31 565
XVIII. Kapitał własny 88 495 86 948 19 815 20 418
XIX. Kapitał akcyjny 3 707 3 707 830 870
XX. Zobowiązania długoterminowe 7 718 7 094 1 728 1 666
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 28 379 40 378 6 354 9 482
XXII. Pasywa razem 124 592 134 420 27 898 31 565
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
XXIII. Przychody ze sprzedaży 48 117 52 468 10 834 12 236
XXIV. Koszt własny sprzedaży 39 898 41 497 8 983 9 677
XXV. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 8 219 10 971 1 851 2 559
XXVI. Zysk (strata) na działalności operacyjnej – 3 685 – 1 080 – 830 – 252
XXVII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem – 3 909 – 1 313 – 880 – 306
XXVIII. Zysk (strata) netto – 3 611 – 1 469 – 813 – 343
XXIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą podstawowy i rozwodniony (w gr/zł/EUR) -0,29 -0,12 -0,07 -0,03
XXX. Suma całkowitych dochodów – 3 611 – 1 469 – 813 – 343
XXXI. Liczba akcji (szt.) 12 355 504 12 355 504 12 355 504 12 355 504
XXXII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 032 820 2 709 191
XXXIII. Środki pieniężne netto (wydane) / wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną – 668 – 1 384 – 150 – 323
XXXIV. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej – 2 165 – 372 – 487 – 87
XXXV. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu sprawozdawczego 10 286 1 171 2 316 273
XXXVI. Aktywa trwałe 43 492 47 095 9 738 11 059
XXXVII. Aktywa obrotowe 59 287 68 305 13 275 16 040
XXXVIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 10 286 1 082 2 303 254
XXXIX. Aktywa razem 102 779 115 400 23 014 27 099
XL. Kapitał własny 63 963 67 574 14 322 15 868
XLI. Kapitał akcyjny 3 707 3 707 830 870
XLII. Zobowiązania długoterminowe 11 110 10 547 2 488 2 477
XLIII. Zobowiązania krótkoterminowe 27 706 37 279 6 204 8 754
XLIV. Pasywa razem 102 779 115 400 23 014 27 099
Dane dotyczące Sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na
dzień 30.06.2020 roku, a dane porównywalne na dzień 31.12.2019 roku.

Dla celów przeliczenia prezentowanych danych na EUR zastosowano
następujące kursy:

Dla pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych:

– 4,4413 – średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego
miesiąca za okres 01.01 – 30.06.2020,

– 4,2880 – średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego
miesiąca za okres 01.01 – 30.06.2019.

Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej:

– 4,4660 – kurs NBP z dnia 30.06.2020 r. – Tabela A kursów średnich nr
125/A/NBP/2020,

– 4,2585 – kurs NBP z dnia 31.12.2019 r. – Tabela A kursów średnich nr
251/A/NBP/2019.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.