Akcjonariusze Ronson Development zatwierdzili wypłatę dywidendy w wysokości 6 groszy na akcję

GPW 2

Walne zgromadzenie akcjonariuszy Ronson Developement zdecydowało o wypłacie dywidendy w wysokości 6 gr na akcję, czyli łącznie 9,8 mln zł, z zysku netto za 2018 r.

Uchwała przyjęta przez Walne Zgromadzenie jest zgodna z polityką dywidendową Spółki ogłoszoną w lipcu 2018 r., a także z rekomendacją Zarządu w sprawie podziału zysku za ubiegły rok, która została następnie pozytywnie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Ronson Development. Dzień ustalenia prawa do dywidendy został ustalony na 18 czerwca, a dniem wypłaty dywidendy będzie 25 czerwca 2019 r.

Biorąc pod uwagę bieżący kurs akcji Spółki (0,91 zł na zamknięciu sesji w dniu 11 czerwca 2019 r.), oczekiwana stopa dywidendy wynosi 6,6%. Dywidenda w wysokości 6 gr na akcję, czyli łącznie 9,8 mln zł, odpowiada 73% zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej za 2018 rok, który wyniósł 13,5 mln zł.