Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW – lipiec 2019 r.

Dzwon giełdowy GPW
  • Wzrost wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń[1] na Głównym Rynku o 13,0% rdr do 16,7 mld zł w lipcu 2019 r.
  • Wzrost średniej dziennej wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku o 8,1% rdr do 724,0 mln zł w lipcu 2019 r.
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu instrumentami pochodnymi o 1,8% rdr do poziomu 513,6 tys. szt. w lipcu 2019 r.
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 16,8% do poziomu 17,3 TWh w lipcu 2019 r.
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu gazem ziemnym o 6,6% rdr do 12,8 TWh w lipcu 2019 r.
  • Wzrost wolumenu obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”) na rynku spot o 181,0% rdr do 67,8 ktoe w lipcu 2019 r.

Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 16,8 mld zł w lipcu 2019 r., czyli o 12,1% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła w lipcu 2019 r. o 13,0% rdr do poziomu 16,7 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła w lipcu 2019 r. 724,0 mln zł, o 8,1% więcej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec lipca 2019 r. wyniosła 59 670,60 pkt i była o 0,5% niższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w lipcu 2019 r. odnotowano spadek łącznej wartości obrotu akcjami o 42,1% rdr do poziomu 98,3 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect w lipcu spadła o 45,7% rdr i wyniosła 88,6 mln zł.

W lipcu 2019 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 513,6 tys. szt., czyli o 1,8% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy spadł o 4,7% rdr do poziomu 266,9 tys. szt., a wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 62,0% rdr do 124,8 tys. szt.

W lipcu 2019 r. zanotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 85,5% rdr do poziomu 118,0 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 92,5% rdr do 11,6 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 88,9 mld zł na koniec lipca 2019 r. wobec 79,8 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła w lipcu 2019 r. o 30,8% rdr do poziomu 237,3 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP sięgnęła w lipcu 2019 r. 19,5 mld zł i była o 35,7% niższa niż rok wcześniej.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w lipcu 2019 r. wyniósł 17,3 TWh, co oznacza wzrost o 16,8% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 38,5% rdr do poziomu 2,8 TWh. Na rynku forward wolumen wzrósł o 13,3% rdr do poziomu 14,5 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wzrósł w lipcu o 6,6% rdr do 12,8 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 0,8% do poziomu 0,7 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 6,9% rdr do poziomu 12,1 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”)[2], na rynku spot wyniósł w lipcu 2019 r. 2,3 TWh, co oznacza spadek o 54,0% rdr. Lipcowe dane w tej linii biznesowej są jednak nieporównywalne rdr z uwagi na zakończenie notowań certyfikatów kogeneracyjnych, które nastąpiło w czerwcu 2019 r.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”) wzrósł o 181,0% rdr osiągając w lipcu 2019 r. poziom 67,8 ktoe[3].

Kapitalizacja 411 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku na koniec lipca 2019 r. wyniosła 579,84 mld zł (135,12 mld EUR).

Łączna kapitalizacja 461 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła na koniec lipca 2019 r. 1 132,7 mld zł (263,9 mld EUR).

Na Głównym Rynku w lipcu 2019 r. zadebiutowały spółki HM Invest oraz Ultimate Games (przejścia z NewConnect bez oferty akcji).

Na NewConnect w lipcu 2019 r. zadebiutowała spółka DB Energy (oferta publiczna o wartości 3,25 mln zł).

W lipcu 2019 r. na GPW odbyły się 23 sesje giełdowe, w porównaniu do 22 sesji rok wcześniej.

W załączeniu dane o obrotach na rynkach prowadzonych przez Grupę GPW.

[1] transakcje sesyjne, bez transakcji pakietowych

2 świadectwa pochodzenia związane z efektywnością energetyczną (tzw. białe certyfikaty) są wystawiane, notowane i rozliczane w innych jednostkach metrycznych niż pozostałe świadectwa na TGE (toe – tona oleju ekwiwalentnego; energetyczny równoważnik jednej metrycznej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 10.000 kcal/kg)

3 ktoe = 1000 toe, Mtoe = 1000 000 toe

[1] transakcje sesyjne, bez transakcji pakietowych

[2] świadectwa pochodzenia związane z efektywnością energetyczną (tzw. białe certyfikaty) są wystawiane, notowane i rozliczane w innych jednostkach metrycznych niż pozostałe świadectwa na TGE (toe – tona oleju ekwiwalentnego; energetyczny równoważnik jednej metrycznej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 10.000 kcal/kg)

[3] ktoe = 1000 toe, Mtoe = 1000 000 toe