Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW – listopad 2020 r.

gpw
  • Wzrost wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń[1] na Głównym Rynku o 101,4% rdr do 30,6 mld zł
  • Wzrost wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect o 942,2% do 1,5 mld zł
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu instrumentami pochodnymi o 121,2% rdr do poziomu 1 009,9 tys. szt.
  • Wzrost łącznego obrotu obligacjami na TBSP o 42,2% rdr do 20,6 mld zł
  • Wzrost łącznego obrotu produktami strukturyzowanymi o 39,6% rdr do 186,9 mln zł
  • Wzrost łącznego obrotu ETF-ami o 257,9% rdr do 71,4 mln zł
  • Spadek łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 12,2% do poziomu 19,6 TWh
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu gazem ziemnym o 4,7% rdr do 11,9 TWh

W listopadzie 2020 r. łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 31,3 mld zł, czyli o 103,4% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła o 101,4% rdr do poziomu 30,6 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1,5 mld zł, o 91,3% więcej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec listopada wyniosła 52 639,45 pkt i była o 8,5% niższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w listopadzie odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 926,0% rdr do poziomu 1,5 mld zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect wzrosła o 942,2% rdr i wyniosła 1,5 mld zł.

Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w listopadzie wyniósł 1 009,9 tys. szt., czyli o 121,2% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 149,6% rdr do poziomu 568,8 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 72,9% rdr do 258,0 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 131,3% rdr do 146,0 tys. szt., a wolumen obrotu opcjami wzrósł o 126,4% rdr do 37,2 tys. szt.

W listopadzie zanotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 39,6% rdr do poziomu 186,9 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 257,9% rdr do 71,4 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec listopada 97,2 mld zł wobec 91,3 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła o 34,9% rdr do poziomu 230,9 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 20,6 mld zł wobec 14,5 mld zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 42,2% rdr.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł 19,6 TWh, co oznacza spadek o 12,2% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 6,7% rdr do poziomu 3,0 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 14,9% rdr do poziomu 16,6 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wzrósł o 4,7% rdr do 11,9 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 22,0% do poziomu 3,2 TWh. Na rynku terminowym odnotowano spadek o 0,4% rdr do poziomu 8,8 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”)[2], na rynku spot wyniósł 1,9 TWh, co oznacza wzrost o 23,3% rdr.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”) spadł o 66,1% rdr do poziomu 6,9 ktoe[3].

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrósł o 2,7% rdr, do wolumenu 1,6 TWh.

Kapitalizacja 383 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku na koniec listopada wyniosła 495,2 mld zł (110,6 mld EUR).

Łączna kapitalizacja 432 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła 995,5 mld zł (222,3 mld EUR).

W ubiegłym miesiącu na GPW odbyły się 20 sesje giełdowe, w porównaniu do 19 sesji rok wcześniej.

[1] transakcje sesyjne, bez transakcji pakietowych
2 świadectwa pochodzenia związane z efektywnością energetyczną (tzw. białe certyfikaty) są wystawiane, notowane i rozliczane w innych jednostkach metrycznych niż pozostałe świadectwa na TGE (toe – tona oleju ekwiwalentnego; energetyczny równoważnik jednej metrycznej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 10.000 kcal/kg)

3 ktoe = 1000 toe, Mtoe = 1000 000 toe

[1] transakcje sesyjne, bez transakcji pakietowych

[2] świadectwa pochodzenia związane z efektywnością energetyczną (tzw. białe certyfikaty) są wystawiane, notowane i rozliczane w innych jednostkach metrycznych niż pozostałe świadectwa na TGE (toe – tona oleju ekwiwalentnego; energetyczny równoważnik jednej metrycznej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 10.000 kcal/kg)

[3] ktoe = 1000 toe, Mtoe = 1000 000 toe