Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW w marcu 2016 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
  • Spadek wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku o 13,4% rdr przy rosnącej liczbie transakcji (+12,6% rdr)
  • Wzrost wolumenów obrotu kontraktami terminowymi na indeksy o 5,7% rdr, a kontraktami terminowymi na akcje o 69,9%
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu gazem na rynkach terminowym i spot o 4,2% rdr

Obroty akcjami na Głównym Rynku w ramach arkusza zleceń osiągnęły w marcu 2016 r. wartość 16,7 mld zł, czyli o 13,4% mniej niż rok wcześniej, podczas gdy łączna wartość obrotów akcjami wyniosła 17,4 mld zł, co oznacza spadek o 18,9% w porównaniu do marca 2015 r. Liczba transakcji w marcu 2016 r. wyniosła 1,7 mln zł odnotowując wzrost o 12,6% rok do roku. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń na Głównym Rynku wyniosła w marcu 2016 r. 793,6 mln zł, natomiast na rynku NewConnect – 5,2 mln zł.

W marcu 2016 r. wolumen obrotu kontraktami terminowymi na indeksy wyniósł 491,6 tys. szt., co oznacza wzrost o 5,7% wobec marca 2015 r. Wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł rok do roku o 69,9%, do poziomu 113,4 tys. szt.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji wyniosła na koniec marca 2016 r. 71,1 mld zł, co oznacza wzrost o 8,2% rok do roku. Łączna wartość obrotu na rynku Catalyst spadła o 5,9% w porównaniu do marca 2015 r., do poziomu 185,2 mln zł. Łączna wartość obrotu na rynku TBSP w marcu 2016 r. osiągnęła poziom 27,5 mld zł, co oznacza spadek o 48,7% wobec marca 2015 r.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w marcu 2016 r. wyniósł 10,7 TWh wobec 16,8 TWh rok wcześniej. Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym na rynkach spot i terminowym wzrósł w marcu 2016 r. o 4,2% rok do roku, do poziomu 12,2 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi w marcu 2016 r. wyniósł 6,7 TWh co oznacza spadek o 26,3% w stosunku do marca 2015 r.

Kapitalizacja 430 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku (GR) na koniec marca 2016 r. wyniosła 543,7 mld zł (127,4 mld EUR). Łączna kapitalizacja 483 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na GR GPW wyniosła na koniec marca tego roku 1000,1 mld zł (234,3 mld EUR).

Na Rynku Głównym GPW w marcu 2016 r. zadebiutowała spółka ARCHICOM S.A., a wartość oferty wyniosła 72 mln zł. Na NewConnect zadebiutował UNIFIED FACTORY (wartość oferty 6,25 mln zł).

Na rynku Catalyst w marcu zadebiutowały spółki: GRIFFIN REAL ESTATE INVEST Sp. z o.o.(wartość emisji obligacji korporacyjnych – 147 mln.) GETBACK S.A. (wartość emisji obligacji korporacyjnych 25 mln zł) oraz FAMUR S.A. (wartość emisji obligacji 108 mln zł).

W marcu 2016 r. na GPW odbyło się 21 sesji giełdowych, o jedną mniej niż rok wcześniej.