Aktywność inwestorów na rynkach Grupy GPW – wrzesień 2019 r.

NewConnect
  • Spadek wartości obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń[1] na Głównym Rynku o 26,3% rdr do 16,1 mld zł we wrześniu 2019 r.
  • Wzrost łącznej wartości obrotu akcjami na rynku NewConnect o 51,5% rdr do poziomu 174,1 mln zł we wrześniu 2019 r.
  • Wzrost łącznego wolumenu obrotu instrumentami pochodnymi o 14,4% rdr do poziomu 824,1 tys. szt. we wrześniu 2019 r.
  • Spadek łącznego wolumenu obrotu energią elektryczną o 13,8% do poziomu 26,5 TWh we wrześniu 2019 r.
  • Spadek łącznego wolumenu obrotu gazem ziemnym o 38,5% rdr do 11,9 TWh we wrześniu 2019 r.
  • Wzrost wolumenu obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”) na rynku spot o 93,4% rdr do 33,8 ktoe we wrześniu 2019 r.

Łączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 17,1 mld zł we wrześniu 2019 r., czyli o 32,1% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła we wrześniu 2019 r. o 26,3% rdr do poziomu 16,1 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła we wrześniu 2019 r. 768,8 mln zł, o 29,8% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec września 2019 r. wyniosła 57 320,30 pkt i była o 2,8% niższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect we wrześniu 2019 r. odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 51,5% rdr do poziomu 174,1 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect we wrześniu wzrosła o 68,2% rdr i wyniosła 172,6 mln zł.

We wrześniu 2019 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 824,1 tys. szt., czyli o 14,4% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 0,2% rdr do poziomu 445,7 tys. szt., a wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 69,3% rdr do 229,9 tys. szt. We wrześniu 2019 r. obroty opcjami wzrosły o 56,4% rdr do poziomu 26,0 tys. szt.

We wrześniu 2019 r. zanotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 104,8% rdr do poziomu 144,2 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 25,6% rdr do 16,3 mln zł.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 92,8 mld zł na koniec września 2019 r. wobec 83,1 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń wzrosła we wrześniu 2019 r. o 78,8% rdr do poziomu 276,3 mln zł.

Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP sięgnęła we wrześniu 2019 r. 18,4 mld zł wobec 40,5 mld zł rok wcześniej.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym we wrześniu 2019 r. wyniósł 26,5 TWh, co oznacza spadek o 13,8% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 25,5% rdr do poziomu 2,7 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 16,7% rdr do poziomu 23,8 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym spadł we wrześniu o 38,5% rdr do 11,9 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu wzrósł o 72,7% do poziomu 1,5 TWh. Na rynku terminowym odnotowano spadek o 43,6% rdr do poziomu 10,5 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”)[2], na rynku spot wyniósł we wrześniu 2019 r. 1,7 TWh, co oznacza spadek o 57,5% rdr. Wrześniowe dane w tej linii biznesowej są jednak nieporównywalne rdr z uwagi na zakończenie notowań certyfikatów kogeneracyjnych, które nastąpiło w czerwcu 2019 r.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną („białe certyfikaty”) wzrósł o 93,4% rdr osiągając we wrześniu 2019 r. poziom 33,8 ktoe[3].

Kapitalizacja 409 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku na koniec września 2019 r. wyniosła 551,13 mld zł (126,01 mld EUR).

Łączna kapitalizacja 458 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła na koniec września 2019 r. 1 112,6 mld zł (254,4 mld EUR).

Na rynku NewConnect we wrześniu tego roku zadebiutowały spółki: Carpathia Capital (wartość oferty 750 tys. zł), e-XIM IT (wartość oferty 44 tys. zł) oraz Red Dev Studio (wartość oferty 1,13 mln zł).

Na rynku Catalyst we wrześniu 2019 r. zadebiutowały obligacje miasta Zduńska Wola (wartość oferty 12,5 mln zł), miasta Sanok (wartość oferty 18 mln zł) oraz miasto Radomsko (wartość oferty 30 mln zł).

We wrześniu 2019 r. na GPW odbyły się 21 sesje giełdowe, w porównaniu do 20 sesji rok wcześniej.

[1] transakcje sesyjne, bez transakcji pakietowych

[2] świadectwa pochodzenia związane z efektywnością energetyczną (tzw. białe certyfikaty) są wystawiane, notowane i rozliczane w innych jednostkach metrycznych niż pozostałe świadectwa na TGE (toe – tona oleju ekwiwalentnego; energetyczny równoważnik jednej metrycznej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 10.000 kcal/kg)

[3] ktoe = 1000 toe, Mtoe = 1000 000 toe