BioMaxima S.A. kontynuuje wzrost przychodów

Łukasz Urban, prezes zarządu BioMaxima SA
Łukasz Urban, prezes zarządu BioMaxima SA

BioMaxima S.A., notowany na NewConnect polski producent podłoży mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro, osiągnęła 14.492 tys. zł przychodów netto ze sprzedaży po sześciu miesiącach 2019 r. wobec 14.208 tys. zł rok wcześniej. Spółka zanotowała w tym okresie wyraźny wzrost sprzedaży w segmencie mikrobiologii oraz aparatury.

BioMaxima S.A. zwiększyła w pierwszym półroczu 2019 r. poziom sprzedaży do 14.492 tys. zł z 14.208 tys. zł w analogicznym okresie ub. roku, co stanowi o 2% dynamice wzrostu w ujęciu rdr. Największy wzrost sprzedaży nastąpił w obszarze mikrobiologii oraz aparatury. Bardzo istotny jest także wzrastający udział przychodów ze sprzedaży wyrobów własnych w przychodach ogółem, który w pierwszych dwóch kwartałach 2019 r. osiągnął poziom 54,7%. Spółka notuje także bardzo dobre wyniki sprzedażowe w działalności eksportowej. Sprzedaż na rynkach zagranicznych wzrosła w pierwszym półroczu 2019 r. do 4.070 tys. zł wobec 3.604 tys. zł rok wcześniej. Jest to zatem blisko 13% wzrost w ujęciu rdr. Zarząd BioMaxima S.A. jest zadowolony z osiągniętych wyników i będzie dążył do utrzymania pozytywnego trendu.

Łukasz Urban, prezes zarządu BioMaxima SA
Łukasz Urban, prezes zarządu BioMaxima SA

„Przeprowadzone inwestycje usunęły bariery infrastrukturalne do szybkiego wzrostu Spółki. Powracamy na rynek z nową, lepszą ofertą. Cieszą dobre wyniki sprzedaży w porównaniu z pierwszym półroczem 2018, kiedy to osiągaliśmy rekordowe obroty. Owocuje ciężka praca naszego zespołu handlowego i wysiłek, który włożyliśmy w utrzymywanie dobrych relacji z naszymi największymi odbiorcami w okresie wstrzymanej produkcji i przebudowy systemów IT.” – wyjaśnia Łukasz Urban, Prezes Zarządu Spółki BioMaxima S.A.

Emitent w czerwcu br. otrzymał informację, że jego wniosek o dofinansowanie projektu „Uruchomienie produkcji testów do oznaczania lekowrażliwości MIC” w ramach działania 3.7 „Wzrost konkurencyjności MŚP” został wybrany do dofinansowania. Pod koniec czerwca Zarząd Spółki podpisał umowę o dofinansowanie. Wydatki kwalifikowane w tym projekcie wynoszą ponad 1.207 tys. zł brutto, a wartość dofinansowania sięga 589 tys. zł. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na zakup maszyn związanych z produkcją gradientowych testów do oznaczania minimalnego stężenia hamującego antybiotyku (MIC) w zakażeniach bakteryjnych. Głównym celem projektu jest komercjalizacja prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych już przez Biomaxima S.A. oraz UMCS. Projekt doprowadzi do uruchomienia w CBR w Lublinie produkcji testów do oznaczania lekowrażliwości MIC, dzięki temu wzrośnie konkurencyjność Spółki na rynku krajowym i zagranicznym, ponieważ BioMaxima będzie jedynym w Polsce i czwartym w Europie producentem takich systemów.

Globalny rynek badania lekowrażliwości (krążkowe systemy dyfuzyjne, testy MIC, podłoża oraz systemy zautomatyzowanie) w 2017 roku został oszacowany na 2,71 miliarda USD i przewiduje się, że będzie rósł w średnim tempie 5,1% rocznie osiągając w 2022 roku wartość 3,47 miliarda USD (BusinessWire, maj 2018). BioMaxima S.A. specjalizuje się we własnych technologiach badania lekowrażliwości metodą dyfuzyjną, która ma dzisiaj największy udział w tym rynku na świecie. Emitent jest jedynym producentem krążków antybiotykowych w Polsce oraz jednym z sześciu wytwórców w Europie.

BioMaxima jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce systemu Accelerate Pheno™, który pozwala lekarzom optymalizować terapię antybiotykową w leczeniu sepsy średnio o 24 do 40 godzin szybciej niż dotychczas dostępne najszybsze metody diagnostyczne. W czerwcu br. We Wrocławiu w  trakcie III Kongresu POKONAĆ SEPSĘ odbyła się sesja naukowa pt.: „Postępy w diagnostyce zakażeń” zorganizowana  przy współudziale BioMaxima SA – w jej trakcie dr  hab. Barbara Adamik, kierownik Pracowni Diagnostyki i  Monitorowania Niewydolności  Wielonarządowej w Katedrze i Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego we Wrocławiu, gdzie obecnie jest oceniany system Accelerate Pheno, wskazała istotne znaczenie diagnostyczne tego systemu jako najszybszego aktualnie dostępnego systemu do oznaczania lekowrażliwości w leczeniu sepsy.

Spółka zakończyła 2018 rok skonsolidowanymi przychodami netto ze sprzedaży w wysokości 32,66 mln zł oraz zyskiem EBITDA w kwocie 1,16 mln zł. Był to zarazem najbardziej intensywny rok w historii Grupy Kapitałowej, w którym realizowała ona bardzo wiele projektów inwestycyjnych i wdrażała wiele zmian. W sierpniu ub. roku BioMaxima S.A. zakończyła budowę i uzyskała pozwolenie na użytkowanie nowego Zakładu Produkcyjnego oraz Centrum Badawczo-Rozwojowego w Lublinie. Do nowego zakładu przeniesiono zostały istniejące linie produkcyjne, a także uzupełniono je o nowe urządzenia, które pozwolą Emitentowi rozszerzyć wytwarzany asortyment. Dzięki automatyzacji kolejnych procesów zwiększeniu ulegnie też wydajność w porównaniu do zlikwidowanych zakładów w Warszawie oraz w Gdańsku.

W marcu ub. roku BioMaxima S.A. zakończyła trwające ponad 2 lata prace nad nowym analizatorem biochemicznym BM 200. Seryjna produkcja tego urządzenia ruszyła we wrześniu 2018 r. Z kolei pod koniec grudnia 2018 r. Spółka dokonała zgłoszenia analizatora biochemicznego BM 300 w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

W minionym roku Spółka przeprowadziła także zmiany w wewnętrznej strukturze organizacyjnej i realizowała prace wdrożeniowe nowego systemu informatycznego klasy ERP. Dokonane zostało również ujednolicenie identyfikacji wizualnej, która dotychczas nie była uporządkowana z uwagi na przeprowadzone fuzje i przejęcia. BioMaxima S.A. odświeżyła logo, uruchomiła nowy serwis internetowy i zmieniła wzornictwo aparatów, opakowań oraz materiałów marketingowych. Poprzez takie działania Emitent chce wzmocnić swój przekaz rynkowy identyfikujący go jako dynamiczny podmiot, który wprowadza na rynek nowe produkty. Ważnym procesem było także połączenie zależnych spółek rumuńskich zakończone już w 2019 r.