Dariusz Blocher komentuje wyniki Grupy Budimex za trzy kwartały 2017

Dariusz Blocher – prezes Zarządu, dyrektor generalny Budimeksu SA
Dariusz Blocher - prezes Zarządu, dyrektor generalny Budimeksu SA
Dariusz Blocher – prezes Zarządu, dyrektor generalny Budimeksu SA
Dariusz Blocher – prezes Zarządu, dyrektor generalny Budimeksu SA

Grupa Budimex zakończyła trzeci kwartał 2017 bardzo dobrymi wynikami – o 11% wyższą rok do roku sprzedażą, znaczącą poprawą rentowności i wynikiem netto na poziomie 337 milionów złotych.

Wzrost sprzedaży miał miejsce zarówno w segmencie budowlanym (7%), jak i deweloperskim (84%). Wyższa o 175 milionów w porównaniu do 9 miesięcy 2016 roku sprzedaż w segmencie deweloperskim była skutkiem wyższej o 123% liczby sprzedanych notarialnie mieszkań.

W ciągu trzech kwartałów 2017 Grupa Budimex wypracowała bardzo dobre wyniki, poprawiając je w odniesieniu do roku poprzedniego na każdym poziomie: marży brutto, wyniku operacyjnego i wyniku netto o odpowiednio: 17%, 38% i 34%. Wysoka rentowność wynikała przede wszystkim z rozliczenia kończących się kontraktów infrastrukturalnych podpisanych 2-3 lata temu. Jednak ze względu na rosnącą presję cenową ze strony podwykonawców oraz istotny wzrost płac i cen materiałów w budownictwie utrzymanie porównywalnego poziomu zyskowności w kolejnych kwartałach może okazać się niemożliwe.

Na koniec września 2017 roku wartość portfela zamówień Grupy Budimex osiągnęła satysfakcjonujący poziom 9,3 miliarda złotych. Zgodnie z przyjętą strategią, aż 1,1 miliarda złotych w portfelu zamówień stanowiły kontrakty kolejowe. Dodatkowo w październiku 2017 roku podpisaliśmy kolejny kontrakt z PKP PLK na modernizację linii kolejowej E-30 na odcinku Trzebinia – Krzeszowice, co daje nam czwarte miejsce pod względem wartości pozyskanych kontraktów na rynku kolejowym. W celu realizacji przedsięwzięć kolejowych, Grupa Budimex zakontraktowała już 100% planowanych dostaw sprzętu kolejowego. W przyszłości możliwe będą dodatkowe zakupy, jednak na znacznie mniejszą skalę.

Grupa Budimex podpisała w ciągu trzech kwartałów 2017 roku kontrakty o wartości 4,5 miliarda złotych. Wartość podpisanych kontraktów była wyższa o 8% od wartości z analogicznego okresu 2016 roku. Dodatkowo, wartość kontraktów w których oferta Budimeksu została wybrana jako najkorzystniejsza wynosi obecnie około 2 miliardów złotych. Oczekujemy dalszego ożywienia na rynku przetargów infrastrukturalnych i licznych rozstrzygnięć przetargów z GDDKiA. Ze względu na coraz trudniejsza sytuację na rynku – wzrost kosztów zatrudnienia, niedobór pracowników, rosnące ceny materiałów i usług podwykonawców – będziemy selektywnie podchodzić do nowych kontraktów. Aktualnie przygotowujemy się do składania ofert m.in. na budowę odcinków tras S19, S61 i dokończenie A1.

Grupa Budimex zakończyła trzeci kwartał 2017 roku z pozycją gotówkową netto na poziomie 1 471 miliona złotych. Po spadku salda środków pieniężnych w pierwszym półroczu, w trzecim kwartale odnotowaliśmy charakterystyczny dla tego okresu wzrost, którego spodziewamy się również w kolejnych miesiącach. W porównaniu do stanu na 30 września 2016 roku, pozycja gotówkowa była niższa o 656 milionów złotych, między innymi ze względu na wyższe wydatki inwestycyjne (m.in. na sprzęt kolejowy), a także wzrost wydatków na zakup gruntów w segmencie deweloperskim. Chcąc zabezpieczyć się przed przewidywanym w najbliższym czasie wzrostem cen, znacząco zwiększyliśmy również wydatki na zakup materiałów. Wspierając dalszy rozwój segmentów gospodarowania odpadami i utrzymania dróg, w 2017 roku Grupa Budimex zwiększyła także zaangażowanie w spółce zależnej FBSewis o ponad 50 milionów złotych.

Pogarszająca się sytuacja finansowa firm podwykonawczych, spowodowana między innymi zmianami w legislacji VAT, wpłynęła w ostatnim czasie również na poziom zaangażowania kapitałowego ze strony generalnych wykonawców. Staramy się wspomagać naszych podwykonawców oferując wcześniejsze płatności oraz umożliwiając częste i sprawne fakturowanie wykonanych prac.

W ciągu trzech kwartałów 2017 roku przedsprzedaż mieszkań w segmencie deweloperskim osiągnęła poziom 1 220 mieszkań w porównaniu do 1 121 mieszkań w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Obecnie w budowie jest ponad 3 tysiące mieszkań, z czego na klientów oczekuje jeszcze jedynie 726. Konsekwentnie rozbudowujemy bank ziemi. Od początku bieżącego roku nabyliśmy grunty pod budowę 2 600 mieszkań. Aby zaspokoić wciąż rosnący popyt w najbliższym czasie uruchomimy kolejne projekty.

W związku z wysoką sprzedażą notarialną, segment deweloperski zakończył trzeci kwartał 2017 roku imponującymi wynikami – wynik operacyjny i wynik netto były odpowiednio wyższe o 96% i 81% w porównaniu do wyników analogicznego okresu 2016 roku.

Do końcu roku Grupa Budimex podejmie decyzję dotyczącą sprzedaży lub wdrożenia planu rozwoju w spółce Elektromontaż Poznań. Aktualnie dwa podmioty są potencjalnie zainteresowane zakupem spółki. Elektromontaż Poznań w ciągu trzech kwartałów wygenerował 117 milionów złotych sprzedaży i zysk operacyjny na poziomie 6,5%.

W okresie trzech kwartałów 2017 roku zatrudnienie w Grupie Budimex wzrosło o prawie 550 osób na rynku krajowym, a łączna liczba zatrudnionych w Grupie przekroczyła 6450 pracowników. Branża budowlana w Polsce wciąż boryka się z rosnącą presją wzrostu płac i z dalszym spadkiem dostępności wykwalifikowanej kadry. Aby zminimalizować ryzyko braku siły roboczej, w 2018 roku planujemy zwiększyć zatrudnienie o około 1000 osób, głównie pracowników fizycznych.

W najbliższym czasie będziemy musieli zmierzyć się z obserwowanym wzrostem cen materiałów i kosztów podwykonawców. W 2017 roku na rynku materiałów, w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku, zanotowano wzrost cen m. in: asfaltu (32%), kruszyw granitowych (20%), prętów zbrojeniowych (19%), betonu towarowego (14%). Dlatego też zwrócimy szczególną uwagę na kontrolę kosztów realizowanych kontraktów oraz na odpowiedzialne podejście do kalkulacji nowych ofert.