Deloitte: 90 proc. konsumentów ufających marce staje się jej stałymi klientami

warszawa ey deloitte

Tylko co piąte światowe przedsiębiorstwo utworzyło osobne stanowisko lidera odpowiedzialnego za budowanie zaufania, wynika z badania Introducing the chief trust oficer, przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte. Jednocześnie ponad 90 proc. szefów firm uważa, że tworzenie zaufania wokół organizacji może pozytywnie wpłynąć na jej sukces. W opinii ekspertów korzystnym rozwiązaniem jest zatrudnienie CTrO (ang. Chief Trust Officer) czyli osoby w pełni odpowiedzialnej za budowanie zaufania zarówno wewnątrz danej instytucji, jak i w oczach jej klientów i partnerów.

Przeprowadzone przez firmę Deloitte badanie miało na celu określenie, jaki wpływ na sukcesy biznesowe danej firmy wywiera budowanie wokół niej zaufania. W czasach postępującej transformacji cyfrowej i rosnących oczekiwań interesariuszy względem przedsiębiorstw, aspekt wiarygodności nabiera szczególnego znaczenia. Zdaniem autorów raportu zatrudnienie CTrO może przynieść wymierne korzyści firmie na różnych płaszczyznach, przede wszystkim finansowej. Według przytoczonych w raporcie danych, przedsiębiorstwa cechujące się najwyższym poziomem zaufania osiągają nawet czterokrotnie większe wzrosty wartości rynkowej w porównaniu do firm o najniższych wskaźnikach w tym obszarze.

Wyniki badania potwierdzają, że organizacje, które wprowadziły stanowisko Chief Trust Officer, osiągają większe sukcesy. Przykładowo, 88 proc. konsumentów darzących daną markę zaufaniem, staje się jej stałymi klientami. Ponadto ośmiu na dziesięciu pracowników ufających swoim pracodawcom, odczuwa większą motywację do wykonywania swoich obowiązków. Oczywiście, nie chodzi o samo wprowadzenie przez firmę stanowiska CTrO. Kluczową kwestią jest działanie organizacji w sposób budzący zaufanie i wiarygodność, uwzględniający takie wartości jak poczucie prawości, praworządności, profesjonalizmu, etyki i odpowiedzialności – mówi Iva Georgijew, partnerka, przewodnicząca rady nadzorczej Deloitte Central Europe.

Główne kompetencje CTrO

W zależności od specyfiki danej branży Chief Trust Officer może pełnić różnorodne obowiązki. Najczęściej odpowiada za ocenę możliwości firmy oraz poziomu zaufania wśród jej pracowników, partnerów oraz klientów. Osoba na tym stanowisku opracowuje strategię rozwoju mającą na celu wzmocnienie wiarygodności danej organizacji. Ponadto dyrektor ds. zaufania pomaga zwiększyć świadomość na temat wpływu wiarygodności danej marki na zachowania konsumentów. Specjalista obejmujący tę funkcję powinien wykazywać się zdolnościami przywódczymi, wiedzą technologiczną, umiejętnościami interpersonalnymi i komunikacyjnymi, a także doskonałą znajomością marki i jej produktów.

Według ekspertów poziomy zaufania wobec przedsiębiorstwa można oceniać na wielu płaszczyznach. Istotne znaczenie mają obszary takie jak: cyberbezpieczeństwo, zrównoważony rozwój, uczciwość finansowa oraz jakość oferowanych produktów. Każdy z tych segmentów wymaga odpowiedniej strategii i zaangażowania, które mogą przyczynić się do rozwoju firmy, nawet w obliczu kryzysu ekonomicznego. Wprowadzenie stanowiska CTrO może więc dowodzić, że instytucja traktuje wspomniane kwestie priorytetowo.

Z badania Deloitte wynika również, że choć osiem na dziesięć firm wyznacza prezesa zarządu jako osobę odpowiedzialną za strategię budowania zaufania, tylko 39 proc. z nich uważa swoją organizację za wiarygodną. Według ekspertów, zatrudnienie osoby odpowiedzialnej wyłącznie za ten segment działalności, mogłoby korzystnie wpłynąć na wizerunek danej marki.

O badaniu

Introducing the chief trust oficer to raport przeznaczony dla kadry kierowniczej. Na potrzeby tej publikacji, przeprowadzono jakościowe i ilościowe ankiety dotyczące wyzwań technologicznych oraz biznesowych na całym świecie.

Badanie Deloitte ocenia poziomy zaufania w odniesieniu do aktualnych branżowych wzorców i wyznacza działania, które firmy mogą podjąć, aby skuteczniej rozwijać swoją działalność, lepiej zarządzać ryzykiem, wzmacniać relacje biznesowe i zdobywać lojalność pracowników, klientów oraz partnerów.