E-sprawozdanie finansowe – informacje kluczowe

0
główne_4

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawnopodatkowymi, w zakresie sprawozdań finansowych i zgłaszania ich do Krajowego Rejestru Sądowego należy zaznaczyć, że w znakomitej większości przypadków, zarówno sprawozdanie finansowe jak i towarzyszące mu dokumenty oraz ewentualne oświadczenia, należy sporządzać i składać wyłącznie w wersji elektronicznej. Oznacza to w praktyce, że nie ma możliwości złożenia takich dokumentów w wersji papierowej.

Forma przygotowania dokumentu

Podobnie jak w przypadku PIT’ów, czy Jednolitego Pliku Kontrolnego, przygotowanie e-sprawozdania finansowego nie może być w żadnym wypadku dowolne. Jest to elektroniczny dokument, ale nadal jego forma i treść muszą spełniać określone wymogi – są to: specjalna struktura logiczna oraz format, udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej lub na odpowiedniej stronie podmiotowej urzędu ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Plik ten nazywany jest JPK_SF. Należy więc użyć odpowiednich narzędzi do pracy nad plikiem – publicznych systemów lub profesjonalnych komercyjnych aplikacji do wypełnienia e-sprawozdania.

Kto powinien przygotować e-sprawozdanie

Z założenia elektroniczne sprawozdanie finansowe będzie obowiązkiem dotyczącym wszystkich podatników, wpisanych do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców w rejestrze „przedsiębiorcy”:

Zgodnie z regulacją art. 36 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, podmiotami podlegającymi wpisowi do rejestru przedsiębiorców są (z pewnymi określonymi wyjątkami):

 • spółka jawna,
 • europejskie stowarzyszenie zgrupowań interesów gospodarczych,
 • spółka partnerska,
 • spółka komandytowa,
 • spółka komandytowo-akcyjna,
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółka akcyjna,
 • spółka europejska,
 • spółdzielnia,
 • spółdzielnia europejska,
 • przedsiębiorstwa państwowe,
 • instytut badawczy,
 • towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych,
 • towarzystwo reasekuracji wzajemnej,
 • inne osoby prawne, jeżeli wykonują działalność gospodarczą i podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru,
 • oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń,
 • główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji,
 • instytucje gospodarki budżetowej.

Podpisanie i wysłanie dokumentu

Należy zauważyć, że w przypadku sprawozdania finansowego w formie elektronicznej, nadal ustawodawca wymaga od podatników odpowiedniej formy podpisania dokumentu. W skutek tego, możliwości dla e-sprawozdania są tak na prawdę dwie:

1) podpis kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

2) podpis poprzez profil zaufany.

Należy jednak pamiętać, że podpis taki powinna złożyć odpowiednia osoba – uprawniona do składania tego typu dokumentów. Najczęściej jest to pracownik, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, kierownik jednostki, a w przypadku organów wieloosobowych – wszyscy członkowie takiego organu.

Następnie, wysyłka dokumentów powinna nastąpić przez Internet. W zależności od wybranej formy pracy – bezpośrednio przez serwisy ustawodawcy, na przykład w portalu eKRS lub przez specjalne bramki do przesyłu e-sprawozdań, pod które podłączają się profesjonalne aplikacje do wypełniania druków księgowych i podatkowych.