Faktoring a ryzyko kredytowe: jak zminimalizować ryzyko w prowadzeniu biznesu?

Factoring written by hand in a note.

Prowadzenie własnej firmy wiąże się nie tylko z uzyskiwaniem przychodów, ale także z kosztami oraz ryzykiem. Zdarza się, że przedsiębiorstwo zagrożone jest utratą płynności finansowej, która prowadzić może do ograniczenia rozwoju, powstania zatorów płatniczych, a w ostateczności – do bankructwa. Co więc zrobić, aby zmniejszyć ryzyko w prowadzeniu biznesu?

Prowadzenie własnej firmy wiąże się nie tylko z uzyskiwaniem przychodów, ale także z kosztami oraz ryzykiem. Zdarza się, że przedsiębiorstwo zagrożone jest utratą płynności finansowej, która prowadzić może do ograniczenia rozwoju, powstania zatorów płatniczych, a w ostateczności – do bankructwa. Co więc zrobić, aby zmniejszyć ryzyko w prowadzeniu biznesu?

Minimalizacja ryzyka biznesowego

Aby zmniejszyć ryzyko pojawienia się strat warto skupić się na trzech działaniach:

  • odnalezienie potencjalnych zagrożeń – określenie charakteru i rodzaju prawdopodobnych zagrożeń, które mogą pojawić się m.in. w obszarze finansowym i handlowym. Dzięki temu możliwe jest podjęcie akcji prewencyjnych,
  • analiza oraz ocena ryzyka – ważne, aby zadanie to było powierzone specjalistom wewnętrznym lub zewnętrznym,
  • monitorowanie działań w firmie – kluczem do podejmowania odpowiednich decyzji biznesowych jest analiza danych, która pomaga w ocenie kondycji przedsiębiorstwa.

Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa oraz ocena jego zadłużenia

Minimalizacja ryzyka niepowodzenia w biznesie polega m.in. na stałej kontroli płynności finansowej przedsiębiorstwa, czyli zdolności do terminowego regulowania zobowiązań bieżących. Wyniki tej analizy istotne są zarówno dla osób zarządzających firmą, jak również dla instytucji finansowych, które decydują o przyznaniu lub odmowie udzielenia kredytów na ich podstawie.

Doskonałym uzupełnieniem analizy płynności finansowej przedsiębiorstwa jest ocena zadłużenia. Jej wynik ułatwia podejmowanie trafnych decyzji biznesowych. Wskaźnik ogólnego zadłużenia, jeden z głównych wskaźników oceny zadłużenia, to zestawienie sumy zobowiązań wraz z majątkiem firmy, wskazujący stopień finansowania przedsiębiorstwa kapitałem obcym. Informuje, czy firma jest w stanie pozwolić sobie na kolejne zobowiązania oraz umożliwia oszacowanie ryzyka kredytowego.

Faktoring – zewnętrzne źródło finansowania przedsiębiorstw

Jednym ze sposobów na utrzymanie płynności finansowej jest skorzystanie z pomocy zewnętrznego źródła finansowania, np. firmy faktoringowej, która oferuje m.in. usługi faktoringu z przejęciem ryzyka. Faktoring polega na wykupie od Klienta nieprzeterminowanych należności, związanych ze sprzedażą towarów lub usług. Do głównych korzyści, płynących z faktoringu należą:

  • możliwość elastycznego finansowania działalności bieżącej,
  • oferowanie dogodnych terminów płatności dla kontrahentów,
  • uzyskanie pozytywnego efektu bilansowego.

W przypadku faktoringu pełnego dodatkową korzyścią jest przejęcie przez faktora ryzyka niewypłacalności partnera biznesowego. Oznacza to, że klient otrzyma zapłatę za zrealizowaną usługę lub dostarczenie towaru nawet w momencie, gdy kontrahent jest niewypłacalny.

Warto również wspomnieć, że usługa faktoringu księgowana jest jako koszt działalności i nie wpływa na zdolność kredytową przedsiębiorstw. Nie będzie to więc dla banku przeszkoda w udzieleniu pozytywnej decyzji kredytowej.