Farmy Fotowoltaiki S.A. mają umowę o współpracy z Solar Energy

panele słoneczne fotowoltaika

Berg Holding S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, powzięła informację od spółki zależnej Farmy Fotowoltaiki S.A. o zawarciu przez nią umowy ramowej z Solar Energy S.A. Jej przedmiotem jest dostarczanie gotowych projektów, projektów w fazie wstępnej oraz wspólnej realizacji budowy farm fotowoltaicznych.

Zgodnie z podpisaną umową spółki zobowiązały się do współpracy w zakresie pozyskiwania projektów, realizacji inwestycji oraz budowy farm fotowoltaicznych. Solar Energy S.A. (Wykonawca) będzie dostarczał projekty na różnym poziomie zaawansowania, w tym takie, które są w pełni przygotowane do budowy, ze wszelkimi pozwoleniami, jak i umowami PPA lub wygranymi aukcjami. Farmy Fotowoltaiki S.A. będą z kolei zlecać Wykonawcy realizację poszczególnych wybranych inwestycji, polegających na wykonaniu prac projektowo-montażowo-wykonawczych oraz podłączeniu farm do sieci elektroenergetycznej przedsiębiorstwa energetycznego. Solar Energy S.A. zobowiązał się do przedstawienia najlepszych lokalizacji poszczególnych farm fotowoltaicznych, które uważa za korzystne wraz z przewidywanym punktem przyłączenia do sieci i z dostępnymi danymi na temat nasłonecznienia na danym obszarze.

Współpraca z Solar Energy S.A. to kolejny ważny krok w rozwoju naszej strategii. Zyskaliśmy kolejnego partnera z branży, który podejmie się nie tylko technicznej realizacji części inwestycji, ale również będzie dostarczał atrakcyjne projekty do portfela Farm Fotowoltaiki. Solar Energy S.A. jest jedną z pionierskich firm w Polsce, która zajęła się produkcją innowacyjnych modułów fotowoltaicznych z cienkich ogniw krzemowych o wysokiej sprawności. Jej doświadczenie na rynku zwiększy atrakcyjność i konkurencyjność naszej oferty. Nie wykluczamy rozszerzenia współpracy z Solar Energy S.A. w przyszłości.” – mówi Kamil Kita, Prezes zarządu Farm Fotowoltaiki S.A.

Spółki dopuszczają różne stopnie zaawansowania prac na przedstawionych lokalizacjach. Farmy Fotowoltaiki S.A. mają prawo przeprowadzenia procesu due dilligence i wybrania odpowiednich projektów, jak również możliwy będzie zakup przez spółkę kompletnego projektu wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę oraz warunkami przyłącza z zasobów posiadanych przez Wykonawcę.

Spółka zależna od Berg Holding S.A. – Farmy Fotowoltaiki S.A. – zawarła w ostatnim czasie umowę przedwstępną dzierżawy nieruchomości, składającej się z działki położonej w powiecie Grodziskim o powierzchni 3,08 ha w celu budowy na jej części farmy fotowoltaicznej wraz z oprzyrządowaniem, urządzeniami dodatkowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą. Zgodnie z umową Wydzierżawiający zobowiązał się oddać nieruchomość spółce Farmy Fotowoltaiki S.A. na okres 25 lat do używania i pobierania pożytków w części nieruchomości, niezbędnej do realizacji celu umowy. Spółka zależna zamierza wybudować farmę fotowoltaiczną w obrębie powyższej nieruchomości o mocy min. 1 MWe. Podpisanie przez Farmy Fotowoltaiki S.A. przedwstępnej umowy dzierżawy jest związane z realizacją strategii rozwoju spółki.

Główne założenia strategii rozwoju Farmy Fotowoltaiki S.A. obejmują rozpoczęcie współpracy z partnerem branżowym, będącym liderem na rynku – Columbus Energy S.A. – w zakresie rozwijania projektów farm fotowoltaicznych oraz powstanie pierwszej spółki celowej F1 Sp. z o.o. z własnym gruntem. Farmy Fotowoltaiki S.A. planują dokonywać zakupu lub dzierżawy działek pod budowę farm fotowoltaicznych o mocy min. 1 MWe lub gruntów na własny użytek. W 2021 r. spółka zamierza realizować projekty od 1 do 10 MWe, natomiast w 2022 r. projekty do 40 MWe. Spółka chce także inwestować w podmioty działające na rynku fotowoltaicznym poprzez zakup udziałów na poziomie od 5% do 45% w wybranych podmiotach. Farmy Fotowoltaiki S.A. będą dążyły do rozwoju sieci wykonawczej i dystrybucji poprzez zawiązywanie współpracy z kolejnymi partnerami i firmami projektowo-montażowymi oraz do rozwoju zaplecza techniczno-handlowego i badawczego poprzez budowę własnego zespołu firm podwykonawczych, w systemie relacji B2B. Spółka będzie też budowała bazę inwestorów zainteresowanych zakupem farm fotowoltaicznych oraz inwestycją w branży fotowoltaiki. Farmy Fotowoltaiki S.A. będą chciały pozyskać kapitał zewnętrzny w kwocie do 10 mln zł do końca 2022 r., który zostanie przeznaczony na sfinansowanie bieżącej działalności.