Forum Nowych Państw Członkowskich UE w Ministerstwie Finansów

0
Unia Europejska

Wybrane kwestie polityki makroekonomicznej i finansowej na drodze do przyjęcia euro to temat Forum Nowych Państw Członkowskich Unii Europejskiej (NPCz), zorganizowanego 12 grudnia 2014 r. w Warszawie przez Ministerstwo Finansów oraz Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW).

W Forum wzięli udział członkowie kierowniczego szczebla resortów finansów oraz banków centralnych Bułgarii, Chorwacji, Czech, Rumunii, Węgier oraz Polski, a także przedstawiciele MFW, Komisji Europejskiej i Europejskiego Banku Centralnego. Polskę reprezentowali podsekretarz stanu w MF Artur Radziwiłł, radca generalny, główny ekonomista Ministerstwa Finansów Ludwik Kotecki oraz członek zarządu Narodowego Banku Polskiego Andrzej Raczko.

Uczestnicy spotkania dyskutowali o przystąpieniu NPCz do unii bankowej przed przyjęciem euro, przedstawiając argumenty za i przeciw, wpływ na swobodę manewru w polityce makroekonomicznej oraz wpływ na kompetencje nadzorcze w odniesieniu do banków macierzystych w strefie euro. Poruszono też kwestię harmonogramu przystępowania do unii bankowej.

Rozpatrywano również przyjęcie euro przez nowe państwa członkowskie UE pod kątem wpływu kryzysu na bilans kosztów i korzyści, reform niezbędnych do maksymalizacji korzyści po przyjęciu wspólnej waluty oraz konwergencji realnej (czyli zdolności gospodarek słabiej rozwiniętych do szybszego wzrostu gospodarczego, w efekcie którego z czasem zanika początkowa różnica w poziomie PKB na mieszkańca w stosunku do krajów bogatszych). Kolejną kwestią były możliwości zastąpienia autonomicznej polityki pieniężnej i kursowej innymi środkami, a także wpływ na swobodę manewru w polityce makroekonomicznej i reprezentacji NPCz w instytucjach strefy euro. Tematem Forum były ponadto ramy fiskalne UE oraz reformy systemów emerytalnych (adekwatność miejsca drugiego filara systemu emerytalnego w ramach fiskalnych UE i ocena drugiego filara przez inwestorów, polityka wspierania trzeciego filara, elastyczność ram fiskalnych UE na innych obszarach, np. inwestycji infrastrukturalnych).

Forumowicze rozmawiali również na temat dyrektywy jednolitego rynku i dyrektywy usługowej. Chodzi m.in. o wykorzystanie przez NPCz nieograniczonego dostępu do jednolitego rynku UE, rolę reform strukturalnych we wspieraniu eksportu na rynki UE oraz dywersyfikację geograficznej struktury eksportu, a także wpływ dyrektywy usługowej na eksport usług przez NPCz i perspektywy dalszej liberalizacji przepływu usług.

Czytaj również:  Cyberprzestępczość po raz pierwszy na czele globalnych zagrożeń dla firm