Ile trwa likwidacja spółki?

dokumenty umowa

Przejście przez procedurę likwidacyjną w przypadku spółki prawa handlowego wymaga dokonywania różnych czynności prawnych. To z kolei wiąże się z odpowiednią ilością czasu, która potrzebna jest do ich powzięcia. Ile zatem może trwać likwidacja spółki z oo?

Likwidacja spółki

Zakończenie prowadzonej działalności w formie spółki prawa handlowego wymaga przeprowadzenia odpowiedniego postępowania sądowego. Likwidacja jest więc sposobem na rozwiązanie danego przedsiębiorstwa i zakończenie możliwe wszystkich transakcji handlowych.

Jak stanowi art. 274 Kodeksu spółek handlowych, otwarcie likwidacji następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd, powzięcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki lub zaistnienia innej przyczyny jej rozwiązania. Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”. W czasie prowadzenia likwidacji spółka zachowuje osobowość prawną.

Jeśli zainteresował Państwa ten temat i chcielibyście uzyskać większą ilość praktycznych informacji w zakresie likwidacji spółek, zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej inlegis.pl na której znajdziecie bazę wiedzy w zakresie Prawa Spółek.

Czas trwania likwidacji spółki

Każda likwidacja spółki prawa handlowego wymaga poświęcenia pewnej ilości czasu. Likwidatorzy, którymi są najczęściej członkowie zarządu danej spółki lub jej wspólnicy, muszą bowiem podjąć stosowne uchwały rozwiązujące daną działalność, złożyć wnioski likwidacyjne do sądu rejestrowego KRS oraz pozałatwiać wszelkie bieżące sprawy spółki (tak, by nie pozostała w niej żadne nieuregulowane zobowiązanie).

Ustawodawca przewidział jednak pewien minimalny okres czasu, w którym muszą być przeprowadzone czynności likwidacyjne. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością okres ten musi wynosić co najmniej 6 miesięcy, licząc od dnia opublikowania ogłoszenia o otwarciu likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Pamiętajmy, że dopiero po upływie tego terminu możliwe jest dokonanie podziału pozostałego po zakończeniu likwidacji majątku spółki i zakończenie postępowania likwidacyjnego. Wniosek o ogłoszenie otwarcia likwidacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym powinien być złożony równolegle z wnioskiem o wpis otwarcia likwidacji do KRS, tak aby wszelkie formalności mogły być dokonane jak najszybciej.

W rzeczywistości okres wspomnianych 6 miesięcy jest najkrótszym możliwym sposobem na zlikwidowanie działalności prowadzonej w formie spółki prawa handlowego. W praktyce spółki przestają jednak istnieć na rynku dopiero po upływie ok. roku od zainicjowania całego procesu likwidacyjnego. Niezależnie od tego ile czasu będzie trwała cała procedura likwidacyjna, w trakcie dokonywanych czynności likwidacyjnych spółka zobowiązana jest zawsze do podpisywania się firmą z dopiskiem „w likwidacji”.

Obowiązkowy okres 6 miesięcy na likwidację spółki potwierdzony jest nie tylko treścią art. 286 KSH, ale także i wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 marca 2016 r. (sygn. akt III SA/Wa 596/15), zgodnie z którym z treści art. 286 §1 KSH w sposób niebudzący wątpliwości wynika, że podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Tym samym, co do zasady, możliwy jest podział majątku likwidowanej spółki między jej wspólników po upływie ww. – sześciomiesięcznego – terminu, gdy zaspokojono wierzycieli lub zabezpieczono ich roszczenia.

Jeżeli zainteresował Państwa opisany wyżej temat, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią (tel.: +48 793 101 800, +48 71 729 21 50 lub e-mail: [email protected]) – reprezentujemy klientów na terenie całej Polski.

Patron merytoryczny artykułu:

Kancelaria Wrocław – Radca prawny
INLEGIS Kancelarie Prawne sp. z o.o. sp. k.
ul. Podwale 83/7
50-414 Wrocław
tel. 71 729 21 50