Matematyka to królowa nauk –  to właśnie ona pozwala usystematyzować otaczającą rzeczywistość. Ma również ogromne znaczenie w sferze finansów, jak na przykład w zakresie wyliczania rat kredytów i pożyczek, a także określenia stopy zwrotu z inwestycji w fundusze. Jak obliczyć zyski z funduszy inwestycyjnych? Na co należy szczególnie zwrócić uwagę, żeby szacunki były miarodajne?

Zysk z funduszy inwestycyjnych – na co należy zwrócić uwagę?

Obliczając zyski z funduszy inwestycyjnych, należy zachować szczególną skrupulatność. Bardzo ważne jest, żeby uwzględnić przy tym zasady FIFO, LIFO i HIFO. Na czym polegają?

  • FIFO (First In First Out) – zasada, zgodnie z którą w pierwszej kolejności są odkupywane jednostki, które uczestnik nabył najwcześniej
  • LIFO (Last In First Out) – zgodnie z tą zasadą, jednostki, które uczestnik nabył jako ostatnie, są odkupywane jako pierwsze
  • HIFO (Highest In First Out) – w myśl tej zasady, jako pierwsze są odkupywane jednostki, które uczestnik funduszu nabył po najwyższej cenie

Wzięcie pod uwagę FIFO, LIFO i HIFO jest szczególnie istotne w przypadku osób, które dokonywały więcej niż jednego zakupu jednostek uczestnictwa w danym funduszu inwestycyjnym.

Zyski z inwestycji – jak je policzyć?

W przypadku obliczania zysków z funduszy, przyjęcie zasad FIFO, LIFO i HIFO jest bardzo ważne i należy o nich pamiętać, żeby uzyskać miarodajne wyniki. Zwykle zajmuje się tym profesjonalny podmiot, czyli agent transferowy. Można jednak przyjąć pewne uproszczenia na obliczenie zysków z inwestycji. Wystarczy skorzystać z profesjonalnego kalkulatora inwestycyjnego, takiego, jak ten: https://www.kupfundusz.pl/kalkulator. To narzędzie, które zostało opracowane w taki sposób, żeby obliczyć uzyskane już zyski, ale nie tylko. Kalkulator jest w stanie przeprowadzić symulację, która pozwoli zobrazować ilość pieniędzy, jaką będzie można uzbierać poprzez długoletnie, regularne inwestowanie określonych kwot oraz dzięki jednorazowej inwestycji.

„Największym wynalazkiem ludzkości jest procent składany”. – Einstein


Procent prosty, a procent składany

Przy inwestowaniu w fundusze, mogą być stosowane procenty proste lub składane. W przypadku pierwszej kategorii, uczestnik funduszu otrzymuje określony procent odsetek, który zawsze jest liczony od kapitału początkowego. Przy procentach składanych, odsetki są dopisywane do konta na koniec każdego okresu rozliczeniowego, a na następny okres, liczone od całej kwoty (łącznie z odsetkami). Zatem, w przypadku procentu składanego, siłą napędową zysku są odsetki od odsetek, a baza naliczania zysku stale się zwiększa. Efekt procentu składanego jest najbardziej zauważalny w przypadku dłuższych inwestycji i z wyższym oprocentowaniem.

Czytaj również:  Agencja Rozwoju Przemysłu wesprze małe i średnie firmy. Na ich finansowanie w tym roku przeznaczy 200 mln zł

Wyliczenie stopy zwrotu – na czym polega?

Stopa zwrotu to nic innego, jak pojęcie, które pozwala ocenić skuteczność inwestycji i porównać ją z innymi. Obliczając stopę zwrotu, można się dowiedzieć, ile procent zarobiono lub stracono na konkretnej inwestycji – jednorazowej, rocznej czy niejednorazowej. Jak wyliczyć stopę zwrotu w każdym z wymienionych przypadków?

  • inwestycja jednorazowa (gdy wartość początkowa i końcowa są znane)

[(wartość końcowa / wartość początkowa) -1] * 100%

  • inwestycja jednorazowa (gdy wartość początkowa, czas jej trwania oraz średnioroczna stopa zwrotu są znane)

[(1 + roczna stopa zwrotu) liczba lat -1] * 100%

  • inwestycja roczna

[(1 + stopa zwrotu) * (1/ liczba lat) -1] * 100%

  • inwestycja niejednorazowa

Wyliczenia stopy zwrotu w przypadku inwestycji niejednorazowych są na tyle skomplikowane, że najlepiej jest wykonać je za pomocą specjalnej funkcji w programie MS Excel – XIRR. Do obliczenia będzie potrzebne zestawienie dat płatności oraz wartości – przypływów gotówkowych według dat.