Jakie zakłady przemysłowe są zobowiązane do neutralizacji spalin?

neutralizacja

Zarówno europejskie, jak i krajowe przepisy nakładają na firmy zanieczyszczające powietrze szkodliwymi pyłami restrykcyjne normy w zakresie emisyjności gazów. Nieprzestrzeganie przepisów w tym zakresie wiąże się z wysokimi karami finansowymi, a także innymi sankcjami. Wszystko to sprawia, że przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją lub przetwórstwem przemysłowym, zobowiązane są neutralizować gazy, będące jednym z efektów ubocznych prowadzonej przez siebie działalności. Jakie są najlepsze sposoby filtracji i które spaliny bezwzględnie należy oczyszczać? Na te i wiele innych pytań odpowiadamy w dalszej części artykułu.

Jakie spaliny pochodzenia przemysłowego należy neutralizować?

Do jednostek, zobowiązanych przepisami do neutralizacji związków szkodliwych, należą:

 • obiekty energetycznego spalania (ciepłownie, elektrownie),
 • przemysł spożywczy,
 • produkcja napojów i mleczarski,
 • spalarnie odpadów,
 • zakłady chemiczne i przemysł rafineryjny,
 • zakłady z branży metalurgicznej, odlewnie, huty,
 • jednostki przemysłu papierniczego i drzewnego,
 • cementownie i inne.

Wszystkie ujęte są szczegółowo w konkluzjach BAT.

neutralizacja1

Zanieczyszczenie powietrza poprzez emisję przemysłową to zdecydowanie jedno z najpoważniejszych zagrożeń dla ludzi oraz środowiska naturalnego. Skalę problemu najdotkliwiej widać na szczególnie uprzemysłowionych terenach, takich jak parki przemysłowe na obrzeżach dużych miast oraz w regionach kraju związanych gospodarczo z wydobyciem i przetwarzaniem surowców. Współczesne technologie filtracji gazów pozwalają jednak skutecznie neutralizować zapylenie powietrza, redukując emisyjność przedsiębiorstw do restrykcyjnych norm określanych przez Unię Europejską.

Przykłady gazów oraz spalin, które bezwzględnie należy filtrować za pomocą dostępnych na rynku rozwiązań, to m.in.:

 • tlenki siarki (SOx) oraz azotu (NOx),
 • dwutlenek węgla (CO2),
 • chlorowodór (HCl),
 • fluorowodór (HF),

a także metale ciężkie, furany czy dioksyny, powstające m.in. na skutek spalania paliw kopalnych czy obróbki surowców w piecach hutniczych.

Jakie są sposoby neutralizacji spalin?

Neutralizacja spalin jest procesem, który ma na celu dostosowanie poziomów emisji produkowanych przez przedsiębiorstwa przemysłowe gazów do norm zawartych w przepisach UE oraz prawodawstwie krajowym. Firmy i zakłady będące producentami szkodliwych pyłów mogą stosować różne metody filtracji, z których największą popularnością cieszą się te, zakładające fizyczną lub chemiczną separację cząstek stałych od czystego powietrza. Jedną z nich jest odsiarczanie z wykorzystaniem metody gipsowo-wapiennej (na mokro). Zaletą tej technologii jest jej wysoka wydajność, co czyni ją skuteczną nawet w przypadku dużych przepływów spalin.

Inną, wartą uwagi technologią jest stosowanie instalacji katalitycznych, które ograniczają emisję NOx, wspomagając katalityczne utlenianie tlenków węgla, węglowodorów czy lotnych związków organicznych. Z kolei suche instalacje neutralizacji spalin pozwalają na skuteczne usuwanie metali ciężkich oraz ich związków. Jest to możliwe dzięki stosowaniu aktywnego węgla, węglanu wapnia lub innych środków absorpcyjnych. Skuteczną metodę oczyszczania małych oraz średnich przepływów spalin stanowi natomiast mokre odsiarczanie z zastosowaniem absorpcji chemiczno-fizycznej.

neutralizacja2

Za najskuteczniejsze uważa się tradycyjne metody filtracji workowej wspomagane suchymi lub półsuchymi absorbentami. Szeroki wybór dostępnych technologii pozwala na dopasowanie systemu, który zapewni najwyższą skuteczność do konkretnej gałęzi przemysłu oraz rodzaju zanieczyszczenia.

Co grozi zakładom przemysłowym, które nie neutralizują spalin?

Przedsiębiorstwa, które nie stosują się do obowiązujących norm krajowych oraz unijnych (w szczególności dyrektywy IED wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska), narażają się na wysokie kary finansowe oraz sankcje. Warto w tym miejscu dodać, że spełnienie tych wymogów oznacza nie tylko obniżenie emisyjności, ale przede wszystkim, wybór odpowiednich instalacji, urządzeń odpylających i systemów filtracyjnych. Wszystko to wymaga eksperckiej wiedzy oraz doświadczenia, twierdzą specjaliści z zakładu INSTAL-FILTER, którzy z chęcią zapraszają do współpracy w zakresie projektowania i dostawy wydajnych rozwiązań filtracyjnych.