Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. ma zlecenia na windykację wierzytelności o wartości 6,8 mln zł

0

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r., otrzymała od podmiotu działającego w sektorze energetycznym zlecenia na obsługę windykacyjną wierzytelności z segmentu B2B na kwotę ok. 6,8 mln zł. Emitent nawiązał współpracę z tym kontrahentem na początku grudnia 2018 r.

Spółka otrzymała od podmiotu działającego w sektorze energetycznym, z którym rozpoczęła współpracę w grudnia 2018 r., zlecenia na obsługę windykacyjną wierzytelności z segmentu B2B na kwotę ok. 6,8 mln zł. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. z tytułu świadczenia usług otrzyma wynagrodzenie prowizyjne na każdym etapie postepowania, a na etapie sądowym oraz egzekucyjnym koszty zastępstwa procesowego. Emitent podpisał z tym kontrahentem umowę o współpracy na początku ub. roku, jednak jak dotąd nie otrzymywał zleceń o tak dużych wartościach. Obecnie saldo zleceń od tego podmiotu istotnie wzrosło i zapowiedział on przekazywanie Spółce kolejnych wierzytelności do windykacji. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. liczy na dynamiczny rozwój nawiązanej współpracy oraz dalsze zwiększanie skali działalności w tym segmencie biznesowym.

„Umowa z tym podmiotem w naszej ocenie zapewni nam przychody wynikające zarówno z potencjalnej prowizji przy odzyskaniu wierzytelności, jak i wynagrodzenia za obsługę prawną. Taka dwutorowość odpowiednio dywersyfikuje nasze przychody.” – wyjaśnia Remigiusz Brzeziński, Prezes Zarządu Spółki Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A.

W ostatnim czasie Spółka podpisała umowę na obsługę windykacyjną wierzytelności z tytułu niedopełnienia przez podróżnych obowiązku uiszczenia należności przewozowych. Całkowita wartość obsługiwanego pakietu wynosi ponad 18,7 mln zł. Z kolei w styczniu br. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. wygrała przetarg na zakup wierzytelności konsumenckich od operatora telefonii komórkowej o łącznej wartości nominalnej wynoszącej ponad 0,3 mln zł i jest to pierwszy podmiot z branży telekomunikacyjnej, który nawiązał współpracę z Emitentem. Spółka na początku tego roku dokonała także nabycia wierzytelności z tytułu opłat dodatkowych od podmiotu z branży kolejowej, których całkowita wartość nominalna przekracza 1.777 tys. zł. Wszystkie powyższe aktywności biznesowe prowadzone w wielu obszarach działalności mają zdaniem Zarządu Spółki przyczynić się do umacniania marki i pozycji rynkowej, a także budowania wartości oraz poprawy wyników finansowych.

Czytaj również:  Udział inwestorów w obrotach instrumentami finansowymi na GPW w 2018 r.

„Naszym celem jest zwiększanie kompetencji oraz nominału wierzytelności w zakresie obsługi windykacji masowej, co ma nam zapewnić wzrost przychodów z tego segmentu działalności. Jednocześnie cały czas dbamy o klientów z segmentu B2B i staramy się wprowadzać nowe usługi oraz rozwijać segment faktoringu. Uważamy, że dywersyfikacja przychodów zapewni Spółce stabilny rozwój, który jest naszym nadrzędnym celem.” – dodaje Prezes Brzeziński.

W listopadzie 2018 r. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. terminowo wykupiła zabezpieczone obligacje serii A, których łączna wartość nominalna wynosiła 823 tys. zł. Wykup obligacji został sfinansowany przez Spółkę ze środków własnych. Kapitał pozyskany z emisji obligacji serii A został przeznaczony w całości na finansowanie zakupu nieprzeterminowanych wierzytelności gospodarczych sektora B2B.

W 3 kw. 2018 r. Spółka osiągnęła blisko 210 tys. zł zysku netto na poziomie skonsolidowanym wobec 161 tys. zł rok wcześniej. Po trzech kwartałach 2018 r. skonsolidowany zysk netto Emitenta wyniósł ponad 621 tys. zł podczas gdy rok wcześniej było to 431 tys. zł.