Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. po I kw. 2019 r.

0
Kancelaria Prawna Inkaso WEC S.A.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r., miała ponad 211 tys. zł zysku netto na poziomie skonsolidowanym w 1 kw. 2019 r. Cała Grupa Kapitałowa podtrzymuje wzrostowy trend w zakresie przychodów i zysków poprzez równoległy rozwój wszystkich linii biznesowych.

Spółka zanotowała w 1 kw. 2019 r. ponad 211 tys. zł skonsolidowanego zysku netto, podczas gdy rok wcześniej sięgnął on 187 tys. zł. Grupa Kapitałowa WEC zwiększa łączne przychody dzięki stałemu i zrównoważonemu wzrostowi przychodów w ramach poszczególnych segmentów biznesowych, a więc windykacji pakietów B2C, świadczeniu usług faktoringowych i udzielaniu pożyczek B2B. Emitent pracuje również intensywnie nad obsługą zakupionych portfeli wierzytelności. Zarząd Spółki chce nadal utrzymać wzrost przychodów i rentowności dzięki konsekwentnemu rozwojowi wszystkich linii biznesowych, co pozwoli na umacnianie pozycji rynkowej i budowanie wzrostu wartości Grupy.

„Grupa będzie stale dążyła do dywersyfikacji źródeł przychodów. Chcemy, aby spółki zależne posiadały coraz więcej klientów zewnętrznych spoza grupy. Jednocześnie Emitent kontynuuje działania zmierzające do zwiększania zysku na windykacji masowej oraz faktoringu przy co najmniej utrzymaniu poziomu przychodów w segmencie windykacji przedsiębiorstw.” – mówi Remigiusz Brzeziński, Prezes Zarządu Spółki Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. poinformowała w maju br. o wygraniu postępowania przetargowego na sprzedaż wierzytelności z tytułu umów sprzedaży usług dystrybucyjnych, należności pozostałych oraz odsetek prowadzonego przez polskiego dostawcę energii. Złożona przez Emitenta oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a całkowita wartość nominalna wierzytelności to ponad 2.509 tys. zł. Spółka dokonała już w przeszłości kilku transakcji z tym podmiotem.

„Jesteśmy zadowoleni, że udało nam się wygrać kolejny przetarg organizowany przez ten podmiot. Można powiedzieć, że nasza współpraca ma już charakter ciągły. Mamy nadzieję, że nowy pakiet będzie spłacał się równie dobrze jak poprzednie.” – dodaje Brzeziński.

Czytaj również:  Ultimate Games S.A. dołączyła do grona spółek GPW

Spółka zakończyła 2018 r. skonsolidowanym zyskiem netto w kwocie ponad 1,06 mln zł wobec 0,87 mln zł rok wcześniej. Zarząd Emitenta postanowił zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości 0,09 zł na jedną akcję z jednostkowego zysku netto za 2018 r., który wyniósł łącznie 1.068.670,51 zł. Będzie to tym samym już kolejny rok, w którym Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. podzieli się osiągniętym zyskiem ze swoimi Akcjonariuszami. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za 2018 rok podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

„Planujemy wypłacić dywidendę, aby jak co roku dzielić się zyskiem z naszymi inwestorami. Uważamy bowiem, że jest to polityka, dzięki której do spółki przyciągamy stały i zrównoważony kapitał, co ma dla nas duże znaczenie.” – podsumowuje Prezes Brzeziński.

Spółka realizuje plan ekspansji w zakresie nabywania wierzytelności masowych i jak dotąd dokonała zakupu pakietów wierzytelności konsumenckich o łącznej wartości nominalnej w kwocie ponad 20,86 mln zł. W ramach outsourcingu windykacyjnego wierzytelności masowych Emitent obsługuje pakiety o wartości nominalnej sięgającej 21,1 mln zł. Z kolei wartość nominalna obsługiwanych usługowo przez Spółkę wierzytelności B2B wynosi 99,61 mln zł. W ten sposób całkowita wartość posiadanych oraz obsługiwanych na zlecenie pakietów wierzytelności przekracza 141 mln zł, co świadczy o mocnej pozycji Grupy WEC w tej branży.