KE potwierdza niezgodność polskich regulacji podatku od czynności cywilnoprawnych

0

Komisja Europejska, w pisemnych uwagach do sprawy polskiego podatnika, potwierdziła, że krajowe regulacje w zakresie opodatkowania PCC pożyczek od udziałowców w latach 2007-2008 były sprzeczne z zasadą „stand still”, naczelnymi celami dyrektywy 69/335/EWG oraz intencją ustawodawcy wspólnotowego.

Opodatkowanie podatkami pośrednimi od gromadzenia kapitału (w tym podatkiem od czynności cywilnoprawnych) w krajach UE reguluje dyrektywa kapitałowa. Jej celem jest zniesienie obciążeń kapitałowych, ograniczających swobodny przepływ kapitału pomiędzy państwami członkowskimi. Polski ustawodawca zgodnie z duchem tej dyrektywy zniósł, z dniem przystąpienia Polski do UE, podatek kapitałowy od pożyczek udzielanych spółkom przez ich udziałowców. Wprowadził go jednak ponownie 1 stycznia 2007 r. Dyrektywa kapitałowa pozwala państwom członkowskim pobierać podatek kapitałowy w odniesieniu do spornych czynności, ale jedynie wg tzw. „zasady kontynuacji”, czyli tylko tym państwom, które pobierały go z dniem 1 lipca 1984 r. i nie zaprzestały poboru po tej dacie. Polska raz rezygnując z obciążenia tym podatkiem i wprowadzając go ponownie, nie postępowała już zgodnie z tą zasadą.

15 marca 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie prejudycjalne, dotyczące zgodności z prawem wspólnotowym polskich przepisów przewidujących w latach 2007-2008 opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych pożyczek udzielanych spółkom przez ich udziałowców. Tym samym sąd postawił pytanie, czy Polska nie naruszyła prawa wspólnotowego (w szczególności zasady stand still) najpierw, w dniu przystąpienia do UE, zwalniając spółki z obowiązku opodatkowania pożyczek od udziałowców podatkiem od czynności cywilnoprawnych, a następnie przywracając ten podatek od 1 stycznia 2007.

W toku prowadzonego przez Trybunał Sprawiedliwości postępowania Komisja Europejska przedstawiła swoje pisemne uwagi. Jednoznacznie wynika z nich, iż postępowanie Polski jest sprzeczne z charakterem zasady„stand still”, naczelnymi celami Dyrektywy 69/335/EWG i intencją ustawodawcy wspólnotowego. Konsekwentnie Komisja Europejska proponuje Trybunałowi odpowiedzieć na pytanie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach w następujący sposób: „Art. 4 ust. 2 (…) sprzeciwia się, aby państwo członkowskie wprowadziło z dniem 1 stycznia 2007 r. podatek kapitałowy z tytułu zaciągnięcia pożyczki przez spółkę kapitałową (…), w przypadku, gdy to państwo członkowskie uprzednio zrezygnowało z dniem rozpoczęcia obowiązywania tejże dyrektywy na jego terytorium (tj. 1 maja 2004 r.) z kontynuacji pobierania podatku z tytułu takich operacji.”.

Czytaj również:  PSOR: Pestycydy to leki dla roślin i niezbędne narzędzie pracy rolnika. Bez nich bezpieczeństwo żywności jest zagrożone

„Argumenty zaprezentowane przez Komisję Europejską mogą mieć bardzo duże znaczenie dla pozytywnego dla podatników rozstrzygnięcia sprawy przez Trybunał Sprawiedliwości”– uważa Tomasz Konik, doradca podatkowy Deloitte, pełnomocnik polskiego podatnika w postępowaniu przed ETS.

Komisja Europejska jednoznacznie poparła stanowisko polskich podatników. Liczymy na to, że pozytywny wyrok Trybunału Sprawiedliwości w tej sprawie może zapaść już na początku przyszłego roku” – dodaje Krzysztof Gil, doradca podatkowy Deloitte i pełnomocnik podatnika w postępowaniu przed ETS.