Kim jest doradca restrukturyzacyjny?

0

Ustawa Prawo restrukturyzacyjne wprowadziła w życie nowy zawód regulowany – doradca restrukturyzacyjny. Zawód ten jest skomercjalizowaną wersją zawodu syndyka. Przed 2016 rokiem, syndyk pełnił swoją funkcję w postępowaniu upadłościowym na skutek powołania przez sąd. Wraz z nowelizacją przepisów dotychczasowi syndycy uzyskali licencje doradców restrukturyzacyjnych przez co mogą oferować swoje usługi na tzw. wolnym rynku. Otwarcie zawodu syndyka i umożliwienie świadczenia usług w ramach prowadzonych działalności nie wyłącza możliwości pełnienia funkcji w postępowaniach insolwencyjnych na wcześniejszych zasadach.

Obecnie licencja doradcy restrukturyzacyjnego nadawana jest przez Ministra Sprawiedliwości. Uzyskanie tejże licencji potwierdza kompetencje i wiedzę z zakresu m.in. prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Osoba posiadająca stosowne uprawnienia cechuje się znajomością regulacji nie tylko z zakresu postępowań insolwencyjnych. Posiada też wiedzę z szeroko pojętego prawa gospodarczego, prawa pracy, a także z finansów i ekonomii. Z uwagi na stawiane wymogi, o licencję doradcy restrukturyzacyjnego starają się m.in. prawnicy, ekonomiści, biegli rewidenci, czy kadra zarządzająca.

Uprawnienia doradcy restrukturyzacyjnego

Doradca restrukturyzacyjny jest uprawniony do:

 • udzielania porad i sporządzania opinii prawnych na gruncie prawa upadłościowego, czy restrukturyzacyjnego;
 • reprezentowania dłużnika lub wierzyciela przed sądem w sprawach upadłościowych, a także w sprawach restrukturyzacyjnych;
 • doradztwa m.in. w zakresie wyboru odpowiednich rozwiązań prawnych wobec przedsiębiorstw zagrożonych niewypłacalnością lub niewypłacalnych, w zakresie ewentualnego postępowania upadłościowego, czy w kontekście doboru odpowiednich rozwiązań mających na celu minimalizowanie ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Głównym celem postępowań restrukturyzacyjnych jest uniknięcie ogłoszenia upadłości przez niewypłacalną firmę. Tym samym, doradca restrukturyzacyjny powinien podjąć możliwe czynności, aby uchronić firmę przed bankructwem lub odpowiednio ją do niego przygotować. Więcej o założeniach restrukturyzacji przedsiębiorstwa na: https://www.restrukturyzacja-kancelaria.pl/

Warunki otrzymania licencji doradcy restrukturyzacyjnego

Od kandydata starającego się uzyskać licencję doradcy restrukturyzacyjnego wymaga się:

 • obywatelstwa państwa członkowskiego UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego EFTA (Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu);
 • znajomości języka polskiego na poziomie wystarczającym do pełnienia określonych funkcji w postępowaniach;
 • dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskania tytułu magistra (lub równorzędnego w innym państwie członkowskim UE, EFTA lub Konfederacji Szwajcarskiej);
 • uzyskania wyniku pozytywnego z egzaminu państwowego;
 • co najmniej 3-letniego doświadczenia w zarządzaniu majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią w Polsce lub innym państwie członkowskim UE, EFTA lub Konfederacji Szwajcarskiej;
 • pełnej zdolności do czynności prawnych;
 • nieposzlakowanej opinii;
 • braku wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.
Czytaj również:  Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej po nowelizacji Prawa upadłościowego