Komentarz dzienny, 6 czerwca 2013

0

Zgodnie z oczekiwaniami RPP obniżyła stopy o 25pb do rekordowo niskiego poziomu 2,75%. W opisowej części komunikatu RPP potwierdziła zarówno kontynuację spowolnienia (w tym mało optymistyczną strukturę wzrostu w Polsce), jak i spadków inflacji i oczekiwań inflacyjnych. Zagadkowa, bo całkiem inna niż w poprzednim miesiącu końcówka komunikatu „Rada uznaje, że rozpoczęty w listopadzie 2012 r. cykl obniżek stóp procentowych sprzyja ożywieniu gospodarki i ogranicza ryzyko kształtowania się inflacji poniżej celu inflacyjnego w średnim okresie” została już w czasie konferencji zinterpretowana nie jako koniec cyklu, ale jego trwanie.