Kontrowersje wokół specustawy mieszkaniowej

0

Trwają prace nad rządowym projektem ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących. Zakończyły się konsultacje publiczne projektu, w których wpłynęło kilkaset uwag – często bardzo krytycznych – do proponowanego projektu. Polski rynek budowlany boryka się z wieloma problemami, oczywiście specustawa nie jest ich kompleksowym rozwiązaniem – jej celem jest przede wszystkim ułatwienie kompleksowej realizacji inwestycji mieszkaniowych. Oczywiście nie mogą na tym cierpieć takie wartości, jak np. ład przestrzenny, dlatego warto w toku dalszych prac legislacyjnych dopracować niektóre kwestie.

Specustawa dla dużych inwestycji

Głównym założeniem projektowanej specustawy jest stworzenie optymalnych warunków do rozwoju budownictwa mieszkaniowego, zwłaszcza na terenach najbardziej pod tym względem zaniedbanych. Poza tym projekt zakłada uregulowanie budowy zarówno powierzchni mieszkalnej, jak i infrastruktury niezbędnej do rozwoju mieszkalnictwa na danym terenie (np. szkół, obiektów handlowych, przystanków komunikacyjnych). Planowanymi regulacjami mają zostać objęte prace polegające na budowie, przebudowie lub zmianie sposobu użytkowania, w wyniku których mają powstać nie mniej niż dwa budynki mieszkalne wielorodzinne o łącznej liczbie lokali mieszkalnych nie mniejszej niż 50 lub nie mniej niż 25 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz w urządzeniami budowlanymi z nimi związanymi. Jednocześnie tego typu inwestycja nie będzie mogła być dowolnie lokalizowana – w myśl projektu jej realizacja będzie możliwa jedynie na terenie wyposażonym we wspominaną już infrastrukturę. Jednak – co bardzo ważne – projektodawcy zakładają także możliwość budowy zarówno mieszkań, jak i infrastruktury towarzyszącej „od podstaw”. Mówiąc inaczej z regulacji specustawy będzie można skorzystać także w sytuacji, gdy inwestor będzie chciał wykorzystać tereny dotąd w żaden sposób nie przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową.

Budowa „od podstaw”

A więc inwestor będzie mógł jednocześnie zająć się realizacją zabudowy mieszkaniowej i takiej infrastruktury, jak szkoły, przedszkola obiekty handlowe, place zabaw czy przystanki transportu publicznego – nawet na terenach nie przeznaczonych pod tego typu cele w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W takiej sytuacji wystarczy uzyskanie od rady gminy specjalnej zgody. Zgodnie z planami ustawodawcy po złożeniu przez inwestora wniosku o wyrażenie takiej zgody rada gminy będzie zobowiązana rozpatrzeć go w ciągu 60 dni. Natomiast w przypadku braku na danym terytorium miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego inwestor będzie mógł wystąpić o wyrażenie zgody na budowę do właściwego wójta. Uzyskanie zgody rady gminy lub wójta otworzy możliwość ubiegania się przez inwestora o uzyskanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji będącej odpowiednikiem aktualnej decyzji o warunkach zabudowy. Zgodnie z projektem jej wydanie stanie się kompetencją wojewody.

Czytaj również:  Włosko-tureckie konsorcjum może ruszyć z budową II linii warszawskiego metra. Orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej w tej sprawie istotne dla Prawa zamówień publicznych

Konkurs na projekt inwestycji