Kupiec S.A. wypłaci dywidendę z zysku za 2015 r.

Leszek Wróblewski, Prezes Zarządu Spółki Kupiec S.A.

Kupiec S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, działająca w branży transportu i spedycji, wypłaci dywidendę w wysokości 0,06 zł na akcję z zysku wypracowanego w 2015 r. Emitent kontynuuje tym samym przyjętą politykę dywidendową.

Akcjonariusze Spółki podczas jej ZWZA, które odbyło się w dniu 12.07.2016 r., podjęli decyzję w sprawie wypłaty dywidendy w kwocie 0,06 zł na akcję z zysku za 2015 r. Dzień ustalenia prawa do dywidendy przypada na 10.10.2016 r., a jej wypłata nastąpi w dniu 21.10.2016 r. Akcjonariusze Spółki otrzymają łącznie blisko 265 tys. zł. Pozostała część zysku osiągniętego w 2015 r. w wysokości prawie 5.109 tys. zł zostanie przeznaczona na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania przez Kupiec S.A. akcji własnych. W poprzednim roku Emitent wypłacił dywidendę w wysokości 0,01 zł na akcję. Coroczne dzielenie się przez Spółkę wypracowywanym zyskiem jest zgodne z jej polityką dywidendową zawartą w Strategii Rozwoju. Kupiec S.A. zakończył 2015 r. rekordowym zyskiem netto w kwocie 5,37 mln zł przy przychodach netto ze sprzedaży sięgających blisko 29,1 mln zł.

„To już drugi z kolei rok zakończony decyzją o wypłacie dywidendy. Jako główny akcjonariusz i Prezes Zarządu będę się starał, aby kolejne lata też kończyły się takimi wymiernymi korzyściami dla naszych Akcjonariuszy. W zeszłym roku Spółka wypłaciła 1 gr na akcję, czyli 0,93% w stosunku do średniej ceny akcji za rok 2014 na poziomie 1,07 zł. Natomiast z zysku za rok 2015 WZA uchwaliło, przy moim dobitnym poparciu jako większościowego akcjonariusza, dywidendę na poziomie 0,06 zł na akcję – stopa dywidendy osiągnęła już 3,04% przy średniorocznym kursie akcji na poziomie 1,97 zł. Tendencja wypłaty dywidendy w mojej opinii będzie się utrwalać zwłaszcza w kontekście coraz większej dywersyfikacji źródeł zysków Spółki opartych na działalności spedycyjnej, dywidendach od spółek, w których posiadamy udziały i potencjalnych wpływach z wynajmu powierzchni w nowo zakupionym biurowcu.” – komentuje Leszek Wróblewski, Prezes Zarządu Spółki Kupiec S.A.  

Kupiec S.A. podpisał przedwstępną umowę sprzedaży na zakup czterokondygnacyjnego biurowca w Tarnowie o powierzchni blisko 3 tys. metrów kwadratowych. Wartość tej transakcji ostała ustalona na kwotę ponad 5 mln zł. Część powierzchni biurowych ma być wykorzystywana przez Emitenta na własne potrzeby. Natomiast pozostałe biura będą oferowane do wynajmu na wolnym rynku. Spółka podpisała także z bankiem umowę najmu o charakterze warunkowym na najem przez bank wydzielonej części pomieszczeń o łącznej powierzchni użytkowej ok. 1.900 m2. Powierzchnia ta w wyniku adaptacji zostanie zmniejszona do około 550 m2 w terminie do 24 miesięcy od dnia wejście w życie zawartej umowy.

W 1 kw. 2016 r. zysk netto Emitenta przekroczył 21 tys. zł., a przychody netto ze sprzedaży wyniosły 6.941 tys. zł. Kupiec S.A. prowadzi aktualnie działania, które mają pozwolić na wzrost uzyskiwanych rentowności w segmencie spedycyjnym. Spółka jest także głównym akcjonariuszem podmiotu notowanego na rynku NewConnect – BVT S.A. – i posiada akcje stanowiące 43,05% udziału w jego kapitale zakładowym oraz 44,49% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA.