Lepsze prognozy dla rynku IT w Polsce w 2011 r.

0

Po okresie kryzysu rynek IT w Polsce zanotował w ubiegłym roku wyraźną poprawę wyników. Wzrost liczby zamówień z sektora przedsiębiorstw pozwala realnie ocenić możliwości wzrostu rynku w tym roku na ponad 10%.

W 2010 r. polski rynek IT wyraźnie odbił po okresie załamania. Kierunek zmian był relatywnie łatwy do przewidzenia. Zaskoczyła natomiast stopa wzrostu, która była wyższa od prognoz o 2,5 punktu procentowego. Według danych z raportu „Rynek IT w Polsce 2011. Prognozy rozwoju na lata 2011-2015”, opublikowanego przez firmę badawczą PMR, wartość rynku IT w Polsce mierzona w złotówkach wzrosła w 2010 r. o 5,8%, osiągając niemal 26 mld zł. Prognozy z pierwszej połowy ubiegłego roku zakładały wzrost na poziomie 3,3%. Najbardziej przewidywalny okazał się rynek sprzętu. Tutaj różnica między prognozami PMR z ubiegłego roku, a faktyczną zmianą wartości rynku była najniższa i wyniosła ok. 100 mln zł.
Na pewno dużym pozytywnym zaskoczeniem było wyraźne odbicie na rynku oprogramowania. Wdrożenia i aktualizacje systemów IT miały miejsce w dużych przedsiębiorstwach, ale na zakup oprogramowania, najczęściej gotowych produktów, decydowały się również coraz częściej firmy z sektora MŚP. Nie bez znaczenia były też zakupy licencji w jednostkach administracji publicznej.

Jeśli chodzi o strukturę rynku, to w ubiegłym roku ponownie wzrósł udział w wydatkach na IT dużych firm. To między innymi odmrożenie budżetów w tym segmencie zadecydowało o lepszych niż spodziewane wynikach całego rynku. W kolejnych latach nadal wydatki dużych firm będą miały strategiczne znaczenie dla dostawców IT. Trudno się spodziewać by udział dużych firm w całkowitej wartości rynku IT w najbliższych 2-3 latach spadł poniżej 50%, tym bardziej, że nieco w czasie rozciąga się cykl wymian sprzętu. Nie bez znaczenia jest też konieczność migracji do nowocześniejszych rozwiązań software’owych.

W tegorocznym badaniu kadry menedżerskiej 200 największych firm IT, przeprowadzonym w maju i czerwcu przez PMR, jak co roku pojawiły się pytania dotyczące dynamiki rynku IT. Jeśli chodzi o ubiegły rok większość respondentów odczuła, że polski rynek IT zwiększył swoją wartość. Optymistyczne oceny dotyczące wzrostu wartości rynku IT utrzymują się w prognozie na 2011 r. Aż 83% badanych uznało, iż wartość rynku będzie rosła, a tylko 1% spodziewa się spadku. Średnia prognozowana dynamika rynku IT w bieżącym roku wynosi 9%.

Polski rynek IT dobrze poradził sobie z okresem spowolnienia i nie odczuł zmian związanych ze światowym kryzysem zbyt dotkliwie. Pomogły oczywiście solidne wyniki makroekonomiczne, które oprócz faktycznego, mierzalnego efektu dały też, bardzo pożądany w okresie zawirowań na światowych rynkach finansowych, efekt psychologiczny. Polska pozostała w oczach inwestorów jednym z nielicznych krajów, który wyszedł z kryzysu obronną ręką. Światowy kryzys podziałał w pewien sposób ożywczo na branżę IT. Postawił nowe zadania, ale również szanse przed dostawcami rozwiązań IT. Kluczowe stało się hasło redukcji kosztów, poprawy efektywności, kontroli płynności przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy stali się bardziej wymagający i świadomi podejmowanych decyzji, wzrósł poziom oczekiwań i wymagań w zakresie stopy zwrotu z inwestycji.
Co ciekawe z badań PMR, zarówno na małych i średnich firmach w zeszłym roku, jak i dużych firmach w tym roku nie wynika by przedsiębiorcy cieli koszty na masową skalę w okresie spowolnienia. Większość z ankietowanych przez nas w połowie ubiegłego roku 800 firm z sektora MŚP zakładało niewielki spadek wydatków na IT w skali roku. Podkreślali oni również, że w 2009 r. nie ograniczyli specjalnie budżetów na ten cel. W przypadku dużych firm większość z ponad 400 podmiotów, z którymi przeprowadziliśmy wywiady w kwietniu 2011 r. deklarowało, że ich wydatki na IT w ciągu ostatniego roku albo się nie zmieniły, albo wzrosły. Firmy pytane o przewidywania i plany na najbliższe dwanaście miesięcy w większości podtrzymywały swoją opinię.

Czytaj również:  Firma przyszłości - firma 4.0?

Biorąc pod uwagę bieżącą sytuację i rozmowy z firmami na temat sytuacji w pierwszym półroczu, a także posiadany już portfel zamówień największych dostawców usług IT na ten rok, PMR zrewidował swoje krótkoterminowe prognozy dla rynku IT. „Jesteśmy zdania, że w bieżącym roku bardzo prawdopodobne jest uzyskanie dwucyfrowego poziomu wzrostu, natomiast wynik słabszy niż 7% należałoby traktować jako zaskoczenie” – komentuje Paweł Olszynka, analityk PMR i jeden z autorów raportu.

Wybrane wyniki badania 200 największych firm IT

W tegorocznym badaniu kadry menedżerskiej 200 największych firm IT, jak co roku zapytaliśmy badane firmy o to, jakie są ich zdaniem najistotniejsze czynniki sprzyjające rozwojowi branży informatycznej w Polsce. Okazuje się, że czynnikiem stwarzającym największe szanse na rozwój sektora IT jest, w opinii największych firm informatycznych w Polsce, poprawa sytuacji gospodarczej w Polsce (33%), wzrost skłonności firm do inwestowania (32%), wykorzystanie funduszy UE na inwestycje w IT (28%), rozwój nowych technologii (20%) czy sam wzrost świadomości potrzeb w zakresie IT (18%).

Warto zwrócić uwagę na ilościowy spadek odpowiedzi dotyczących wpływu sytuacji gospodarczej w Polsce (33% w stosunku do 54% w 2010 r.) i na świecie (8% w stosunku do 21% w 2010 r.). Jest to kolejny dowód na to, że kryzys oddziaływający na branżę IT jeszcze w poprzednim roku traci na znaczeniu. Pojawiają się nowe szanse na rozwój, jak wzrost skłonności firm do inwestowania (wzrost o 25 p.p. w porównaniu do 2010 r.) czy rozwój nowych technologii (wzrost o 3 p.p.) i wzrost świadomości potrzeb w zakresie IT (wzrost o 7 p.p.).

W związku z przyznaniem Polsce (we współpracy z Ukrainą) praw do organizacji Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012, po raz kolejny zapytaliśmy kadrę zarządzająca ankietowanych firm o szanse rozwoju dla branży w związku z przygotowaniami do tej imprezy. Blisko co piąty (44%) przedstawiciel największych polskich firm informatycznych, był o tym przekonany, co dziesiąty (13%) był przekonany w sposób zdecydowany. Dla co piątego (18%) respondenta organizacja Euro 2012 nie będzie mieć bezpośredniego wpływu na jego firmę. Co trzeci badany (37%) uznał, że w żaden sposób impreza nie przyniesie korzyści jego firmie. W badaniu przeprowadzonym rok wcześniej odsetek firm spodziewających się korzyści dla własnej firmy był o 10 punktów procentowych wyższy.

Co ciekawe analogiczne pytanie zadanie w odniesieniu do całego polskiego rynku IT przynosi bardziej optymistyczne wyniki. Firmy widzą bardziej szanse dla branży IT jako całości niż każda dla siebie z osobna. Blisko co trzeci badany (69%) wyrażał zdanie o korzyściach dla branży IT w Polsce w związku z organizacją Mistrzostw, a co piąty był o tym zdecydowanie przekonany. Jedna piąta respondentów uznała, że organizacja Euro 2012 nie przyniesie żadnych korzyści branży informatycznej.

Niniejsza informacja prasowa została przygotowana na podstawie danych zawartych w raporcie firmy PMR „Rynek IT w Polsce 2011. Prognozy rozwoju na lata 2011-2015”.