Marcin Nieplowicz, EFL: Prognoza dla rynku leasingu w Polsce 2019 r.

Marcin Nieplowicz
Marcin Nieplowicz
Marcin Nieplowicz
Marcin Nieplowicz

Szacujemy, że w 2019 roku wzrost wartości sfinansowanych przez firmy leasingowe aktywów wyniesie ok. 5,5 proc. r/r. Nastąpi wyhamowanie korzystnych i stabilnych trendów w polskiej gospodarce z lat 2017-2018, które będzie w dużej mierze amortyzowane masowym wykorzystaniem środków unijnych z perspektywy 2014-2020 do współfinansowania inwestycji publicznych i prywatnych oraz dodatkowymi programami socjalnymi zapowiedzianymi na drugą połowę roku. Dynamika rynku leasingu będzie jednak niższa niż wynikałoby to wprost z trendów w polskiej gospodarce. Głównym powodem jest wprowadzenie od początku tego roku górnego limitu wysokości rat leasingowych, które leasingobiorcy mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów przy zakupie samochodu osobowego.

W minionym roku wypracowaliśmy nowy roczny rekord branży leasingowej. Z danych Związku Polskiego Leasingu wynika, że firmy leasingowe sfinansowały w 2018 roku aktywa o wartości 82,6 mld zł, czyli aż o 21,8 proc. więcej niż rok wcześniej. Mamy bezprecedensową sytuację, w której nasz rynek konsekwentnie rośnie od dziewięciu lat, w tym od sześciu lat rozwija się w tempie dwucyfrowym. Wszystko wskazuje na to, że 2019 będzie dziesiątym rokiem wzrostów, choć zakończymy go już z jednocyfrową dynamiką.

Popyt krajowy na plus

Głównym czynnikiem rozwoju gospodarczego Polski będzie w tym roku popyt krajowy, bazujący na dobrej sytuacji na rynku pracy. Przy bardzo niskiej stopie bezrobocia (3,5 proc. na koniec 2018 wg BAEL), bliskich rekordom nastrojach konsumenckich oraz utrzymującym się wzroście wynagrodzeń w firmach, wydatki konsumentów będą głównym motorem wzrostu popytu krajowego. Warto jednak podkreślić, że za sprawą coraz większych problemów firm ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników istotnie wyhamuje wzrost zatrudnienia w gospodarce. Z drugiej strony dynamikę konsumpcji prywatnej podbiją szacowane na ok. 20 mld PLN dodatkowe transfery socjalne w drugiej połowie roku.

Produkcja przemysłowa na plus

Polska gospodarka będzie się również rozwijała za sprawą utrzymania aktywności sektora przemysłowego. Zapowiada to wzrost nowych zamówień w przemyśle, głównie jednak z rynku krajowego. Dane GUS pokazały średni wzrost łącznych zamówień w przemyśle o 11 proc. r/r w IV kw. 2018. W rezultacie, wyrównana sezonowo produkcja przemysłowa wzrosła w styczniu 2019 o 6,1 proc. r/r, po wzroście o 3,1 proc. r/r w poprzednim miesiącu. W naszej ocenie odczyty PMI dla sektora wytwórczego w Polsce, które stoją obecnie w wyraźnej sprzeczności ze wskaźnikami koniunktury GUS, mocno przeszacowuje skalę spowolnienia produkcji przemysłowej. Ostatni, lutowy odczyt indeksu PMI w wysokości 47,6 punktu zapowiada wręcz na nadchodzącą recesję w przemyśle. Jest to reakcja na widoczne w Europie Zachodniej spowolnienie gospodarcze, w dużej mierze za sprawą przejściowych problemów branży motoryzacyjnej.

Eksport na plus

Jak na razie, pogarszające się otoczenie gospodarcze Polski nie ma jeszcze negatywnego wpływu na wyniki naszego handlu zagranicznego. Dane NBP za cały 2018 rok pokazały, że wyrażona w euro sprzedaż zagraniczna towarów z Polski rosła średnio o 6 proc. r/r. W 2019 roku utrzymany zostanie wzrost eksportu towarów, ale przy dynamice rocznej rzędu 4 proc. Widzimy bowiem wyraźne wyhamowanie dynamiki produkcji przemysłowej strefy euro w IV kw. 2018 roku. Niższa aktywność europejskiego wytwórstwa może utrzymać się jeszcze przez kilka miesięcy, ale od II kw. 2019 roku należy się spodziewać stopniowej poprawy koniunktury.

Inwestycje prywatne na plus

Prognozujemy, że łączna dynamika inwestycji w gospodarce nieznacznie wyhamuje w tym roku do ok. 6,4 proc. z 7,3 proc. uzyskanych w 2018 roku. Będzie to w dużej mierze spowodowane utrzymaniem się wzrostu inwestycji prywatnych. Dodatkowo, będziemy mieli już drugi rok wyraźnej absorpcji środków unijnych z perspektywy finansowej 2014-2020. Zawarte umowy o dofinansowanie z nowego budżetu UE stanowią już ponad 67 proc. łącznej puli Polski na politykę spójności.

Leasing aut osobowych na minus

Dynamika rynku leasingu będzie w 2019 roku niższa niż wynikałoby to wprost z trendów w polskiej gospodarce. Do obniżenia wzrostu wartości sfinansowanych aktywów do 5,5 proc. w 2019 roku z 21,8 proc. uzyskanych w ubiegłym roku przyczynią się nowe regulacje podatkowe. Od 1 stycznia tego roku ustawodawca wprowadził dla leasingu aut osobowych górne limity dla wysokości rat leasingowych, które leasingobiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. W efekcie zapowiedzi przełożyło się to na boom na finansowanie aut osobowych klasy premium w IV kwartale 2018. Szacujemy, że obniży to wzrost wartości sfinansowanych pojazdów w całym 2019 roku, które stanowią największy segment rynku leasingowego w Polsce.