Można skrócić urlop wychowawczy bez zgody szefa

kontrola podatki prawo skarbowy

Pracownica przebywa na urlopie wychowawczym. W złożonym pracodawcy wniosku wskazała, że urlop ten ma trwać do maja 2020 r. Obecnie jednak postanowiła skrócić swoją nieobecność w pracy i wrócić do zadań służbowych od października 2017 r. Czy pracodawca musi się zgodzić na skrócenie przez nią urlopu wychowawczego?

Kodeks pracy przewiduje możliwość skrócenia urlopu wychowawczego i wcześniejszego powrotu do pracy. Art. 1863 wskazuje dwa możliwe warianty Jeden – gdy do wcześniejszego powrotu do pracy niezbędna jest zgoda pracodawcy i drugi, gdy zgoda taka nie jest wymagana. Zgoda pracodawcy nie jest wymagana, jeżeli pracownik zawiadomił pracodawcę o skróceniu urlopu wychowawczego i wcześniejszym powrocie do pracy najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego powrotu do pracy. Oznacza to, że po tym terminie, po stronie pracownika, powstaje obowiązek stawienia się w pracy, a po stronie pracodawcy – obowiązek dopuszczenia podwładnego do pracy. Jeżeli zaś planowany przez pracownika termin powrotu do pracy ma nastąpić w terminie krótszym niż 30 dni, wówczas decyzja taka wymaga aprobaty pracodawcy. Jej brak skutkuje możliwością powrotu do pracy nie wcześniej niż po 30 dniach od dnia złożenia zawiadomienia.

Skrócenie urlopu w trybie przewidzianym w art. 1863 k.p. może również wystąpić, gdy pracownik złożył wniosek o urlop wychowawczy, a następnie zmienił swoje plany. Sytuacja taka ma miejsce wtedy, gdy podwładny wycofa swój wniosek na mniej niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia urlopu. Oznacza to, że w najgorszym wypadku będzie zmuszony do udania się na urlop wychowawczy co najmniej na 30 dni, a dopiero po tym okresie będzie mógł powrócić do pracy.

Nie można także zapominać, że po skróceniu urlopu wychowawczego pracownik powinien stawić się do pracy bez odrębnego wezwania. Niestawienie się do pracy w takiej sytuacji może być potraktowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Po powrocie pracownika, pracodawca dopuszcza go do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem (art. 1864 Kodeksu pracy).

Nadmienić również należy, że skrócenie urlopu wychowawczego nie oznacza, że pracownik nie będzie mógł wykorzystać pozostałej jego części. Skorzystanie z pozostałej części urlopu możliwe będzie pod warunkiem, że spełnione zostaną warunki do jego udzielenie. Po pierwsze łącza liczba wykorzystanych już części urlopu wychowawczego nie przekracza pięciu, po drugie zaś dziecko nad którym sprawowana jest opieka nie ukończyło szóstego roku życia, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego osiemnastego roku życia.

Autor: Marcin Kozłowski, adwokat z Kancelarii Chałas i Wspólnicy