Czy nadchodzą ciężkie czasy dla branży spożywczej?

0

Polską branżę spożywczą zdominowały duże podmioty i firmy zagraniczne. Do tego dochodzą spore zaległości i ryzyko upadłości. Łączna wartość zaległych zobowiązań firm z tego sektora, zarejestrowanych w bazach BIG InfoMonitor i BIK, wynosi 755,86 mln zł, z czego zdecydowana większość – 91,3 proc. – to zaległości z tytułu niespłacanych w terminie kredytów bankowych. 90 proc. zaległych zobowiązań z tej kwoty, koncentruje się na producentach artykułów spożywczych, których zgodnie z planem ministerstwa rolnictwa, nowa ustawa ma szczególnie chronić.

Już jutro wchodzi w życie ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, której głównym założeniem ma być ochrona mniejszych producentów, a także zażegnanie sporów między dostawcami, a odbiorcami produktów spożywczych i rolnych. W ustawie wskazano, że organem właściwym w sprawach o stosowanie nieuczciwych praktyk jest prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Swoje zastrzeżenia w tej sprawie może zgłosić każdy przedsiębiorca, który podejrzewa stosowanie takich praktyk. UOKiK będzie mógł nałożyć karę za nieuczciwe praktyki nabywców wobec dostawców, która może być nie większa niż 3 proc. obrotu firmy.

Według Polskiej Izby Handlu zmiany te nie przyniosą zamierzonych efektów, czyli  nie będą chronić polskich producentów przed wykorzystywaniem przez międzynarodowe sieci sprzedaży, bo polski rynek producentów żywności już zdominowany jest przez zagraniczne koncerny. Może to w efekcie zdaniem PIH, doprowadzić do upadku wielu rodzimych firm.

Zobowiązania pozakredytowe i kredytowe

Warto przeanalizować obecną sytuację firm z branży spożywczej w aspekcie płatności przeterminowanych powyżej 60 dni na kwotę wyższą niż 500 złotych. Analiza ta obejmuje dane gromadzone przez BIG InfoMonitor, czyli pozakredytowe, gdzie wierzycielami są partnerzy biznesowi oraz BIK, czyli kredytowe, gdzie wierzycielami są banki.

– Z danych tych wynika, że wśród firm z branży spożywczej obejmującej trzy działy PKD: produkcję artykułów spożywczych, produkcję napojów oraz produkcję wyrobów tytoniowych, odsetek firm posiadających przeterminowane zobowiązania kredytowe i pozakredytowe wynosi 7,11 proc., przy średniej dla ogółu branż 4,1 proc. Przy czym w dziale artykuły spożywcze to – 6,9 proc., a w dziale napoje już 12,3 proc., w dziale tytoń – 9,1 proc. Ponadto sytuacja wśród poszczególnych branż (klas PKD) wchodzących w skład wyżej wymienionych trzech działów sektora spożywczego jest również bardzo zróżnicowana. Najwięcej firm z przeterminowanymi zobowiązaniami to producenci cydru i pozostałych win owocowych (30,4 proc.), najmniej takich firm można znaleźć np. wśród producentów lodów – 3,3 proc. – wylicza prof. Waldemar Rogowski, Główny Analityk Kredytowy Biura Informacji Kredytowej.

Czytaj również:  Rosną amerykańskie inwestycje w Polsce. Coraz częściej opierają się na najnowszych technologiach
Czy nadchodzą ciężkie czasy dla branży spożywczej
Źródło: BIG InfoMonitor i BIK

Co czwarta firma produkująca żywności jest w bardzo złej kondycji

 Nieco ponad 63 proc. firm na polskim rynku działających w sektorze produkcji artkułów spożywczych według oceny Bisnode Polska* jest w bardzo dobrej i dobrej kondycji finansowej, w tym 44,4 proc. w bardzo dobrej. Tym samym blisko 37 proc. jest w sytuacji słabej i bardzo złej. W tym niemal co czwarta w bardzo złej sytuacji.