Najważniejsze zmiany w prawie budowlanym w 2018

prawo prawnik umowa deal

O planowanych zmianach w przepisach prawa budowlanego Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa poinformowało już w październiku 2017 roku, jednak szeroko komentowane zmiany weszły w życie z początkiem stycznia. Jak nowe przepisy regulujące warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wpłyną na przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane przez przeciętnego Kowalskiego?

Zupełnie nowe definicje

Jedną z istotnych zmian wprowadzonych w ramach styczniowej nowelizacji ustawy stanowią nowe definicje – mowa zarówno o zmianie i uściśleniu definicji już istniejących jak i wprowadzeniu zupełnie nowych, których obowiązujące do 2017 roku przepisy nie uwzględniały. I tak w ustawie znalazła się definicja działki budowlanej, która zgodnie z treścią znowelizowanych przepisów rozumiana jest jako: „nieruchomość gruntowa lub działka gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z rozporządzenia, odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego”. Wśród nowych definicji wymienić należy również definicję parkingu, który rozumieć należy jako „wydzieloną powierzchnię terenu przeznaczoną do postoju i parkowania samochodów, składającą się ze stanowisk postojowych oraz dojazdów łączących te stanowiska, jeżeli takie dojazdy występują” oraz definicję aneksu kuchennego będącego „częścią pomieszczenia mieszkalnego służącą do przygotowywania posiłków”.

Większa swoboda w zakresie projektowania i aranżacji

Wprowadzenie do ustawy nowych definicji nie było dziełem przypadku. To przemyślana i konieczna zmiana korespondująca z pozostałymi. W myśl nowych przepisów budowlanych minimalna powierzchnia lokalu mieszkalnego wynosi obecnie 25 m2. Choć zapis nie jest niczym nowym, minimalna powierzchnia została nieco zwiększona, a jednocześnie ustawodawca zrezygnował z narzucania sztywnych minimów dotyczących poszczególnych pomieszczeń. Zniesione zostały ponadto zapisy dotyczące konieczności zapewnienia pewnych elementów wyposażenia kuchni czy wygospodarowania w łazience miejsca na pralkę. Nowe przepisy dopuszczają również możliwość zaprojektowania kawalerki z aneksem kuchennym, co dotychczas było zakazane. Wszystkie te zmiany zapewniają znacznie większą swobodę zarówno w zakresie projektowania jak i aranżacji nowych mieszkań.

Uporządkowane kwestie stanowisk parkingowych

Sformułowanie definicji parkingu związane jest z kolei z wprowadzeniem kilku nowych zapisów dotyczących zewnętrznych miejsc postojowych. Wraz z nowelizacją zmianie uległa szerokość miejsc postojowych, z 2,3 m do 2,5 m, co stanowi odpowiedź na stale rosnącą liczbę samochodów o większej szerokości. Nie zmieniła się z kolei odległość miejsc parkingowych od okien oraz granic działki – wciąż wynosi ona odpowiednio 7 metrów i 3 metry, aczkolwiek w obu przypadkach zwiększono dopuszczalną liczbę stanowisk z 4 do 10. Wprowadzona nowelizacją możliwość zaprojektowania większej ilości miejsc postojowych to odpowiedź na bogacenie się społeczeństwa, stale rosnącą liczbę samochodów będących w posiadaniu polskich rodzin, a co za tym idzie coraz większe problemy parkingowe.

Usytuowanie budynków na działce

Zachowanie konkretnej odległości od granicy działki tyczy się nie tylko miejsc parkingowych, ale i samych budynków. Jest to szczególnie istotny zapis w kontekście właścicieli wąskich działek. Nowe warunki techniczne dopuszczają możliwość wznoszenia budynków w odległości 1,5 m od granicy działki albo w samej granicy (ściana bez okien i drzwi), o ile miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje taką możliwość. Dotychczas budowa budynku na granicy działki budowlanej była dopuszczalna jedynie w kontekście zabudowy jednorodzinnej. Nowelizacja rozszerza tą możliwość również na inne rodzaje zabudowy. Wprowadzona zmiana pozwoli uniknąć inwestorowi konieczności wnioskowania o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych i tym samy usprawni i przyspieszy proces inwestycyjno-budowlany. Nowelizacja ustawy reguluje również kwestie minimalnych odległości od granicy lasu. Do niedawna wymagana przepisami odległość wynosiła 12 metrów, obecnie są to: 4 metry, o ile granica lasu znajduje się na sąsiedniej działce, lub bezpośrednio przy granicy, jeżeli granica lasu znajduje się w obrębie działki inwestora.

Udogodnienia dla rodzin

Nowe przepisy nakładają również obowiązek wydzielenia pomieszczeń do karmienia i przewijania dzieci w budynkach o funkcjach gastronomicznej, handlowej lub usługowej, których powierzchnia przekracza 1 000 m2, a także budynkach stacji paliw o powierzchni użytkowej powyżej 100 m2. Wymagane przez ustawę pomieszczenia winny być wentylowane i wyposażone w umywalkę.

Autorem posta jest Piotr Majewski z bloga Morizon.

Źródła:
https://kb.pl/porady/zmiany-warunkow-technicznych-jakim-powinny-odpowiadac-budynki-od-2018-roku
https://www.muratorplus.pl/biznes/prawo/nowe-warunki-techniczne-od-1-stycznia-2018-r-aa-uYTd-G1MM-dSge.html
http://regiodom.pl/portal/wiadomosci/zmiany-w-prawie/kodeks-urbanistyczno-budowlany-nowe-przepisy-od-2018-roku
https://www.morizon.pl/blog/nowe-przepisy-budowlane-2017/