Nawet 58% prób przywracania kopii zapasowych kończy się niepowodzeniem! Nowy raport Veeam

serwer

Jak wynika z raportu firmy Veeam na temat ochrony danych w 2021 roku, pandemia COVID-19 spowodowała znaczny spadek wydatków firm na transformację cyfrową. 40% globalnych przedsiębiorstw uważa niepewność ekonomiczną za największą barierę transformacji cyfrowej w ciągu najbliższych 12 miesięcy, a jedna trzecia spowolniła lub wstrzymała w ubiegłym roku takie przedsięwzięcia

Jak wynika z raportu firmy Veeam na temat ochrony danych w 2021 roku (Veeam Data Protection Report 2021), problemy z ochroną danych utrudniają transformację cyfrową przedsiębiorstwom na całym świecie. Tworzenie kopii zapasowych kończy się niepowodzeniem w 58% przypadków, co oznacza, że dane pozostają bez ochrony. Zdaniem 40% ankietowanych dyrektorów wyższego szczebla w ciągu najbliższego roku największymi przeszkodami dla transformacji cyfrowej będą niepewność i spowolnienie gospodarcze na skutek pandemii COVID-19. Niewystarczająca ochrona danych oraz problemy z ciągłością biznesową utrudnią firmom także przekształcenia. Raport został opracowany na podstawie badania przeprowadzonego przez firmę Veeam® Software ― lidera w dziedzinie rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych i dostawcę rozwiązania Cloud Data Management™.

Ponad 3000 osób, które podejmują decyzje dotyczące technologii informatycznych w globalnych przedsiębiorstwach, wypowiedziało się na temat swojego podejścia do ochrony danych i zarządzania nimi. Było to największe tego rodzaju badanie przeprowadzone w celu sprawdzenia, jak przedsiębiorstwa przygotowują się do nowych wyzwań, takich jak zmiany popytu i przerwy w świadczeniu usług, następstwa globalnych zdarzeń (np. pandemii COVID-19) oraz realizacja ambitnych celów w zakresie modernizacji informatycznej i transformacji cyfrowej.

„W ciągu minionych 12 miesięcy dyrektorzy przedsiębiorstw z całego świata musieli zmierzyć się z wieloma wyzwaniami dotyczącymi ochrony danych w bardzo zróżnicowanych środowiskach operacyjnych” ― powiedział Danny Allan, dyrektor ds. technicznych i wiceprezes ds. strategii produktu w firmie Veeam. „Aby utrzymać się na rynku w dobie pandemii, firmy przyspieszają inicjatywy w dziedzinie transformacji cyfrowej o kilka miesięcy, a nawet lat. Przeszkodę stanowią przestarzałe technologie informatyczne i funkcje ochrony danych. Nie bez znaczenia jest również fakt, że rozwiązywanie najpilniejszych problemów związanych z pandemią COVID-19 wymaga inwestowania dużych nakładów czasu i pieniędzy. Dopóki te bariery nie zostaną usunięte, trudno będzie mówić o efektywnej transformacji cyfrowej”.

Działania niezbędne w celu zapewnienia ochrony danych

Respondenci stwierdzili, że stosowane przez nich funkcje ochrony danych nie nadążają za wymaganiami transformacji cyfrowej. Zagrażają ciągłości biznesowej i mogą mieć poważne konsekwencje zarówno dla reputacji, jak i działalności przedsiębiorstwa. Choć tworzenie kopii zapasowych jest ważnym elementem nowoczesnych systemów ochrony danych, to 14% wszystkich danych nie jest w ogóle kopiowane, a ich odtwarzanie nie udaje się w 58% przypadków. Dane przedsiębiorstw pozostają więc niezabezpieczone, a po atakach cybernetycznych nie można ich odtworzyć. Ponadto często zdarzają się nieoczekiwane przestoje. W ciągu minionych 12 miesięcy doświadczyło ich 95% przedsiębiorstw, a co czwarty serwer miał co najmniej jeden taki przestój. Przestoje i utrata danych wpływają na wyniki finansowe przedsiębiorstw. Zdaniem ponad połowy dyrektorów narażają one firmę na utratę zaufania klientów, pracowników i akcjonariuszy.

„Niepowodzenie procesu tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych ma dwie główne przyczyny. Pierwszą z nich jest błąd lub przekroczenie limitu czasu podczas tworzenia kopii zapasowych, drugą ― niezapewnienie określonego w umowie poziomu usług podczas odtwarzania danych” ― powiedział Danny Allan. „Krótko mówiąc, jeśli nie uda się utworzyć kopii zapasowej, dane pozostaną bez ochrony, co stanowi duży problem dla firmy, ponieważ skutki utraty danych i nieplanowanych przestojów mogą mieć szeroki zakres – od niezadowolenia klientów po spadek cen akcji. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że zagrożenia cyfrowe rozwijają się w tempie wykładniczym. W rezultacie powstaje luka między możliwościami ochrony danych a potrzebami przedsiębiorstw w zakresie transformacji cyfrowej. Usunięcie tej luki jest bardzo ważne w chwili, gdy firmy odczuwają presję na szybsze wdrażanie technologii chmurowych w celu obsługi klientów w gospodarce cyfrowej”.

Wpływ pandemii COVID-19 na strategie informatyczne

Dyrektorzy wyższego szczebla zdają sobie sprawę, że wdrożenie modelu opartego przede wszystkim na chmurze jest koniecznością. W związku z pandemią COVID-19 muszą przyspieszyć transformację cyfrową i zmienić sposób świadczenia usług informatycznych. Wiele przedsiębiorstw już to zrobiło. 91% respondentów rozszerzyło usługi w chmurze w ciągu pierwszych miesięcy pandemii, podczas gdy większość wciąż kontynuuje ten proces, a 60% zamierza dodać więcej usług chmurowych do swojej strategii informatycznej. Choć firmy wiedzą, że w ciągu najbliższego roku muszą przyspieszyć transformację cyfrową, 40% respondentów przyznaje, iż niepewność gospodarcza może im w tym przeszkodzić.

Niezawodność jako podstawa transformacji cyfrowej

Podczas gdy coraz więcej przedsiębiorstw szybko wdraża nowoczesne usługi informatyczne, brak odpowiednich funkcji i zasobów w zakresie ochrony danych może zahamować, a nawet uniemożliwić transformację cyfrową. Dyrektorzy wyższego szczebla już o tym wiedzą. 30% przyznaje, że transformacja cyfrowa w ich firmach zwolniła lub zatrzymała się w ciągu minionych 12 miesięcy. Przyczyny są różne: zbyt duża koncentracja działu informatycznego na bieżącej obsłudze systemów podczas pandemii (53%), zależność od starszych systemów informatycznych (51%) czy brak odpowiednio wykwalifikowanych informatyków potrafiących wdrażać nowe technologie (49%). W ciągu najbliższego roku liderzy działów informatycznych będą chcieli usunąć takie bariery poprzez znalezienie skutecznych zabezpieczeń, a prawie jedna trzecia zamierza przenieść ochronę danych do chmury.

„Jedną z ważnych zmian, jakie zaobserwowaliśmy podczas minionego roku, jest coraz głębszy podział na przedsiębiorstwa planujące transformację cyfrową oraz takie, które są do niej gorzej przygotowane. Te pierwsze radzą sobie znacznie lepiej” ― stwierdza Allan. „Pierwszym krokiem do transformacji cyfrowej jest osiągnięcie cyfrowej odporności. Przedsiębiorstwa na całym świecie chcą szybko modernizować swoje systemy ochrony danych w oparciu o chmurę. Do 2023 roku 77% firm będzie korzystać z systemów kopii zapasowych opartych przede wszystkim na chmurze. Zwiększy to niezawodność tworzenia kopii zapasowych, usprawni zarządzanie kosztami i zwolni zasoby informatyczne, dzięki czemu przedsiębiorstwa będą mogły lepiej skupić się na projektach transformacji cyfrowej i osiągać sukcesy w nowej gospodarce”.

Oto inne ważne spostrzeżenia z raportu firmy Veeam na temat ochrony danych w 2021 roku:

 • Hybrydowe systemy informatyczne obejmujące środowiska fizyczne, wirtualne i chmurowe. W ciągu najbliższych dwóch lat większość przedsiębiorstw będzie stopniowo, lecz ciągle zmniejszać liczbę serwerów fizycznych, utrzymywać i wzmacniać zwirtualizowaną infrastrukturę oraz wdrażać strategie stawiające na pierwszym miejscu chmurę. W rezultacie do 2023 roku połowa obciążeń produkcyjnych zostanie przeniesiona do chmury, co zmusi firmy do zmiany strategii ochrony danych pod kątem nowych środowisk produkcyjnych.
 • Coraz więcej kopii zapasowych tworzonych w chmurze. Proces tworzenia kopii zapasowych przenosi się z systemów lokalnych do chmur zarządzanych przez dostawców usług (o ile w 2020 roku na chmurę przypadało 29% kopii zapasowych, to w 2023 przewiduje się 46%).
 • Większe znaczenie niezawodności. Zdaniem 31% respondentów zwiększenie niezawodności jest najważniejszym czynnikiem, który skłania globalne przedsiębiorstwa do zmiany głównego rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych.
 • Większy zwrot z inwestycji. 22% respondentów twierdzi, że najważniejszym czynnikiem skłaniającym firmy do zmiany rozwiązania jest jego opłacalność, w tym większy zwrot z inwestycji i niższy całkowity koszt posiadania.
 • Luka dotycząca dostępności. 80% przedsiębiorstw uważa, że nie może odzyskiwać aplikacji tak szybko, jak tego potrzebuje.
 • Luka dotycząca ochrony. 76% respondentów twierdzi, że częstotliwość tworzenia kopii zapasowych jest zbyt mała w odniesieniu do ilości danych, na utratę której mogą sobie oni pozwolić w przypadku przestoju.
 • Nowoczesna ochrona danych. 46% przedsiębiorstw na całym świecie zamierza nawiązać współpracę z dostawcą usług tworzenia kopii zapasowych (ang. Backup as a Service ― BaaS) do 2023 roku, a 51% chce w tym samym czasie wdrożyć usługę odtwarzania danych po awarii (ang. Disaster Recovery as a Service ― DRaaS).
 • Pandemia COVID-19 wywarła ogromny wpływ na cyfrową transformację – ponad połowa (53%) przedsiębiorstw z Europy Wschodniej przyspiesza swoje inicjatywy w tym zakresie. Wskaźnik ten jest nieznacznie niższy od średniej globalnej (54%).
 • Prawie jedna trzecia (32%) przedsiębiorstw z Europy Wschodniej stwierdziła, że pod wpływem pandemii ich inicjatywy w zakresie cyfrowej transformacji zostały spowolnione lub wstrzymane. Spowodowało to zwiększenie „cyfrowej przepaści” pomiędzy firmami, które miały plan w zakresie cyfrowej transformacji (i przyspieszyły jego realizację) a firmami, które były gorzej przygotowane (i w związku z tym ich transformacja spowolniła).
 • Ponad jedna trzecia (38%) wszystkich kopii zapasowych może nie nadawać się do odtwarzania – przedsiębiorstwa z Europy Wschodniej stwierdziły, że zadania dotyczące wykonywania tych kopii zawierały błędy lub nie kończyły się w wyznaczonym czasie. W przypadku 42% operacji odtworzenia nie spełniono wymagań umów SLA. W ujęciu globalnym ponad połowa (58%) wszystkich operacji odtwarzania kopii zapasowych skończyła się niepowodzeniem i dane nie będą mogły zostać odtworzone, gdy będą potrzebne.
 • Przeważająca większość (96%) przedsiębiorstw z Europy Wschodniej ma do czynienia z niespodziewanymi przestojami. W ciągu ostatnich 12 miesięcy w prawie jedna czwartej z nich (22%) wystąpiły przestoje na ponad jednej czwartej ich serwerów.
 • Dwie trzecie (68%) przedsiębiorstw z Europy Wschodniej ma do czynienia z „luką w zakresie ochrony”, czyli różnicą pomiędzy częstotliwością, z jaką tworzone są kopie zapasowe danych, a ilością danych, na których utratę firma może sobie pozwolić w razie awarii. Wskaźnik ten jest niższy od średniej globalnej (76%).

Informacje o raporcie

Veeam zlecił niezależnej firmie VansonBourne, która zajmuje się badaniami rynkowymi, przeprowadzenie badań ilościowych dotyczących technologii ochrony danych, a w szczególności ich wdrażania i postrzegania oraz związanych z nimi trendów rynkowych w przedsiębiorstwach na całym świecie. Badanie objęło 3000 osób, które podejmują decyzje w sprawie technologii informatycznych, w przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 1000 pracowników z 28 krajów. Zostało przeprowadzone metodą ilościową zapewniającą bezstronność wyników.