NBP: wyniki finansowe firm w II kwartale wzrosły, ale widać spowolnienie

0

Z raportu NBP o sytuacji polskich przedsiębiorstw wynika, że w II kwartale firmy wciąż zwiększały wyniki finansowe, rosła też liczba przedsięwzięć rentownych oraz płynność. Widać już jednak oznaki spowolnienia wzrostu.

Na osłabienie tendencji wzrostowych w sektorze przedsiębiorstw wskazuje nieco słabsze tempo wzrostu przychodów – napisano w raporcie. – W II kwartale br. przychody ogółem wzrosły o 2,3 proc. w ujęciu rocznym, a zatem o 0,4 pkt proc. mniej niż przed kwartałem. Na ograniczenie ich dynamiki wpłynęło w przeważającej mierze wyhamowanie dynamiki sprzedaży krajowej – do 1,8 proc. z 3,2 proc. w ubiegłym kwartale.

Procesu tego nie zdołało zrównoważyć nawet znaczne przyspieszenie dynamiki sprzedaży zagranicznej, która wzrosła do 6,9 proc., czyli była o 3,3 pkt proc. większa niż w I kwartale br. Wzrost zanotowała m.in. większość branż eksportujących towary na rynek rosyjski, z wyjątkiem przetwórstwa owocowo-warzywnego, które odnotowało spadek eksportu o 15 proc.

Wynik finansowy ze sprzedaży rósł, ale wolniej niż w poprzednim kwartale – wzrost wyniósł 7,1 proc w ujęciu rocznym. Przyczynił się do tego fakt, że koszty rosły wolniej niż przychody. Potwierdzeniem dobrej sytuacji w sektorze przedsiębiorstw był także wzrost odsetka firm z dodatnim wynikiem finansowym – do 73,9 proc. z 68,8 proc. w II kwartale 2013 r. Jak podkreślają analitycy NBP, wskaźnik ten zbliżył się do swoich historycznych maksimów z 2007 r.

Jednak w porównaniu z II kwartałem ubiegłego roku obniżyły się wyniki finansowe brutto i netto sektora przedsiębiorstw o – odpowiednio – 8 proc. i 10,6 proc. Było to związane ze stratami na operacjach finansowych, które powstały w wyniku aktualizacji inwestycji w jednej z największych firm przetwórczych w kraju.

– Tempo wzrostu zatrudnienia było zbliżone do obserwowanego w I kwartale tego roku. W ujęciu rocznym zatrudnienie wzrosło w 52,2 proc. firm – informuje dalej NBP. – Znaczący, bo co najmniej 10-proc. wzrost zatrudnienia, odnotowało 19,9 proc. firm (wzrost o 6,7 pkt proc. w ujęciu rocznym), natomiast redukcje o podobnej skali – 13,3 proc. firm (spadek o 7,6 pkt proc.).

W podziale na branże największy udział we wzroście zatrudnienia miały przetwórstwo przemysłowe (wzrost o 3,3 proc. w ujęciu rocznym), handel (3,5 proc.) oraz pozostałe usługi (5,3 proc.).

Czytaj również:  Kurs euro do dolara w górę. Złoty traci na wartości

W II kwartale dynamika inwestycji nieco obniżyła się – w ujęciu rocznym do 13 proc. z 15,8 proc. odnotowanych w I kwartale. Obniżyła się także wartość kosztorysowa rozpoczętych inwestycji. Jednak wydatki na zakup środków trwałych w II kwartale nadal rosły w tempie dwucyfrowym, a spadek dynamiki w ujęciu kwartalnym był rezultatem głównie ograniczenia zakupów środków transportu. Zwiększyły się natomiast nakłady na inwestycje w budynki i budowle (wzrost o 14,3 proc. w ujęciu rocznym), a także zakupy maszyn i urządzeń (wzrost o 7,7 proc.).

Poprawiła się także sytuacja płynnościowa przedsiębiorstw. Była ona rezultatem spadku zobowiązań krótkoterminowych (spadek o 1,8 proc. w ujęciu rocznym) przy niewielkim przyroście środków pieniężnych (wzrost o 0,9 proc.).

Jednak, jak zauważają analitycy NBP, analiza zmian wskaźników płynności i dynamiki inwestycji krótkoterminowych sugeruje jednak wyraźne słabniecie tendencji wzrostowych.