Netia SA: wyniki finansowe za I półrocze 2015 r.

Stabilne wyniki finansowe, akwizycja TK Telekom sfinalizowana.

0
Bogusława Matuszewska, Prezes Zarządu Netii
Bogusława Matuszewska

Netia zaprezentowała wyniki finansowe za I półrocze oraz II kw. 2015 r. Spółka odnotowała spadek przychodów zgodnie z trendami obserwowanymi wcześniej, utrzymując relatywnie stabilny poziom rentowności dzięki inicjatywom kosztowym. Zgodnie z przyjętą wcześniej strategią rozwoju, Netia sukcesywnie zwiększa udział usług świadczonych na własnej sieci.

Przychody Netii w I półroczu 2015 r. wyniosły 769,1 mln zł – o 10 proc. mniej niż w I półroczu 2014 r. Przychody w II kwartale 2015 r. wyniosły 380,3 mln zł i były o 2 proc. niższe niż w poprzednim kwartale. Spadek przychodów był przede wszystkim związany z niższą o 7 proc. rok do roku liczbą usług (RGU). Dotyczy to zwłaszcza usług opartych o dostęp regulowany (WLR) w obszarze B2C oraz z utrzymującą się presją cenową na usługi głosowe w obszarze B2B i relatywnie niższym wolumenem ruchu głosowego.

Pomimo utrzymującej się presji na przychody, Netia – dzięki optymalizacjom kosztowym – utrzymała rentowność. Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 223,1 mln zł w I półroczu 2015 r., co oznacza spadek o 14 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. i 109,8 mln PLN w II kw. 2015 r. – o 3 proc. mniej niż w poprzednim kwartale. Zysk EBITDA wyniósł 224,1 mln zł w I półroczu i był mniejszy o 9 mln zł w porównaniu z I półroczem 2014 r.

Spółka utrzymała poziom marży zysku EBITDA, która wyniosła 29,1 proc. w I półroczu 2015 r. oraz 29,6 proc. w II kw. 2015 r. Netia osiągnęła dodatnie przepływy środków pieniężnych na poziomie operacyjnym (OpFCF) w I półroczu i II kwartale 2015 r. – OpFCF wyniósł odpowiednio 120,4 mln zł oraz 52,6 mln zł.

Bogusława Matuszewska, Prezes Zarządu Netii
Bogusława Matuszewska

„Pierwsze półrocze tego roku zakończyliśmy zgodnie z przewidywaniami. Pomimo dużej presji konkurencyjnej i cenowej oraz trudnego środowiska rynkowego utrzymujemy rentowność operacyjną – powiedziała Bogusława Matuszewska, Prezes Zarządu Netii. „Skupiamy się na realizacji strategii przyjętej w listopadzie 2014 r dla Grupy Netia, w ramach której dokonujemy także proaktywnej konsolidacji w ramach polskiego rynku telekomunikacyjnego, czego wyrazem jest nabycie spółki TK Telekom” – dodała.

Przyrost usług we własnej sieci, wzrost liczby klientów usług telewizyjnych

Widoczna jest poprawa wyników komercyjnych – łączna liczba usług (RGU) wyniosła 2 253 tys. notując mniejszy – 13 tys. spadek w porównaniu do spadku 38 tys. z I kwartału 2015 r. Liczba usług we własnej sieci, zgodnie z przyjętą przez Netię wcześniej strategią, regularnie rośnie. W II kwartale 2015 r. zwiększyła się o 10 tys., do poziomu 1 200 tys., przy jednoczesnym spadku liczby usług oferowanych przez dostęp regulowany do 1 053 tys. Tym samym 53 proc. klientów Netii jest obsługiwanych przy wykorzystaniu własnej sieci.

Na dzień 30 czerwca 2015 r. liczba aktywnych klientów usług telewizyjnych w Netii wzrosła do 152 tys., co stanowi 18 proc. wzrost w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Już 37 proc. klientów usług szerokopasmowych na sieciach własnych korzysta z usług telewizyjnych Netii. Kluczowym zadaniem na 2015 r. jest wzrost sprzedaży usług telewizyjnych do nowych klientów, zarówno na bazie zmodernizowanych sieci NGA, jak i na bazie sieci dawnej telewizji kablowej Aster.

Czytaj również:  PESA i Orlen coraz bardziej zaawansowane w budowie lokomotywy na wodór. Ma być gotowa w 2021 roku

Liczba usług szerokopasmowych wyniosła 771 tys. na dzień 30 czerwca 2015 r., co stanowi spadek o 7 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku i nieznaczny, 9,1 tys. spadek usług w porównaniu do poprzedniego kwartału. Mając na celu obronę marży brutto Netia koncentruje się bardziej na usługach oferowanych we własnej sieci i na usługach pakietowych niż na usługach oferowanych w oparciu o dostęp regulowany lub na liczbie usług ogółem.

Niezmienne trendy w obu segmentach komercyjnych

Skorygowany zysk EBITDA w segmencie B2B w II kwartale 2015 r. wyniósł 71 mln zł przy marży 43,4 proc. Analogicznie, w segmencie B2C skorygowany zysk EBITDA to 36 mln zł przy marży 17,1 proc. W obu segmentach rynkowych utrzymuje się silna presja cenowa.

W segmencie działań B2B najważniejszym wydarzeniem w pierwszym półroczu 2015 było pozyskanie do Grupy Netia spółki TK Telekom. Dla segmentu B2C był to okres wzrostu usług szerokopasmowych świadczonych na własnej sieci. Na koniec czerwca 52 proc. klientów indywidualnych było obsługiwanych w ten sposób, co stanowiło o 5 proc. więcej, w stosunku do ubiegłego roku. 40 proc. z tych klientów korzysta również z usług telewizyjnych Netii.

Sfinalizowanie transakcji nabycia 100 proc. udziałów TK Telekom

8 maja 2015 r. Netia zawarła przedwstępną umowę nabycia 100 proc. udziałów w spółce TK Telekom od Grupy PKP. Transakcja została sfinalizowana 21 lipca 2015 r., a jej całkowita wartość wyniosła niecałe 222 mln zł . Transakcja oznacza dla Grupy Netia powiększenie skali działalności, rozszerzenie własnej infrastruktury światłowodowej, powiększenie portfela klientów strategicznych w obszarze B2B, a także dodatkową zdolność wykorzystania bilansu grupy.

Niezwłocznie po zamknięciu transakcji Grupa Netia rozpoczęła szereg szczegółowych analiz, pozwalających na określenie docelowego modelu integracji TK Telekom. W chwili obecnej trwają intensywne prace nad oszacowaniem pełnego potencjału oszczędności kosztowych, optymalizacji nakładów inwestycyjnych oraz uspójnieniem polityki rachunkowości nabytego podmiotu. Bardziej szczegółowy plan zostanie zaprezentowany publicznie do końca 2015 roku. Materialny wpływ akwizycji na wyniki Grupy Netia, uwzględniając planowane synergie, spodziewany jest w 2016 r. Transakcja jest zgodna ze strategią Grupy Netia, która zakłada aktywną rolę Spółki w procesie konsolidacji polskiego rynku telekomunikacyjnego.

Wypłata dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło 2 czerwca br. uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 60 groszy na akcję, która została wypłacona 26 czerwca 2015 r.

„Po wypłacie dywidendy w wysokości 60 groszy na akcję oraz transakcji nabycia TK Telekom dźwignia finansowa Grupy Netia pozostaje na komfortowym poziomie poniżej 1,0x w relacji do zysku EBITDA zaraportowanego za cały 2014 rok, co daje Spółce finansową elastyczność” – skomentowała Katarzyna Iwuć, Dyrektor Finansowy Grupy Netia.