Działająca w ramach inicjatywy finansowej programu środowiskowego ONZ (UNEP FI) grupa robocza ds. nieruchomości przygotowała wspólnie z partnerami praktyczne ramy dla nowego modelu finansowania inwestycji zorientowanych na realizację globalnych celów zrównoważonego rozwoju.

25 wiodących inwestorów instytucjonalnych oraz podmiotów zarządzających aktywami wchodzących w skład działającej w ramach UNEP FI grupy roboczej ds. nieruchomości opublikowało wspólnie z partnerami (RICS, PRI, IIGCC, AIGCC i IGCC[1]) nowe wytyczne w zakresie opracowania i wdrożenia opartego na rzeczywistym wpływie na środowisko podejścia w zakresie finansowania i zarządzania nieruchomościami. ‘Ramy dla inwestowania w nieruchomości z pozytywnym wpływem’ (Positive Impact Real Estate Investment Framework) są odpowiedzią na rosnące zainteresowanie sektora finansowego inwestycjami prowadzącymi do rozwoju bardziej produktywnych, sprawiedliwych, zdrowych i odpornych na wstrząsy gospodarek oraz społeczeństw.

W ‘Positive Impact’ wyraża się holistyczne podejście do finansowania nieruchomości, które wymaga przeprowadzenia analizy zarówno pozytywnych, jak i negatywnych skutków aktywów na środowisko; uwzględnienia trzech wymiarów danej inwestycji – gospodarczego, społecznego i środowiskowego; zapewnienia przejrzystości oraz oceny stosowanych metodologii i możliwych skutków na środowisko. ‘Ramy dla inwestowania w nieruchomości z pozytywnym wpływem’ oferują instytucjom narzędzie pozwalające zidentyfikować „obszary oddziaływania” oraz powiązane z nimi możliwości inwestycyjne, zmierzyć wpływ przed i po dokonaniu inwestycji oraz przeorientować możliwości instytucjonalne i kapitał pod kątem realizacji celów zbieżnych z celami zrównoważonego rozwoju. Ramy te czerpią z inicjatywy ONZ o nazwie ‘Impact Radar’ stanowiącej przełożenie celów zrównoważonego rozwoju na koncepcje o znaczeniu biznesowym oraz umożliwiającej ocenę wpływu finansowego inwestycji.

W ramach popularyzacji ‘Ram dla inwestowania w nieruchomości z pozytywnym wpływem dla środowiska’ UNEP FI oraz partnerzy współpracujący zorganizują w pierwszej połowie 2019 r. serię webinariów i wydarzeń dla inwestorów w nieruchomości w kilku regionach świata. W 2019 r. przewidziane jest także opublikowanie ‘zaproszenia do zgłaszania studiów przypadku’ dotyczących inwestycji, w odniesieniu do których zastosowano Ramy.

Czytaj również:  Potrzebujesz pieniędzy? Poproś sztuczną inteligencję

„Ramy dla inwestowania w nieruchomości to pozycja obowiązkowa dla osób działających na rynku najmu oraz inwestorów pragnących zwiększyć swój wpływ na środowisko. Są one także wyrazem skuteczności instytucji działających na rzecz zrównoważonego finansowania inwestycji w nieruchomości”, Eric Usher, kierownik, Inicjatywa Finansowa Programu Środowiskowego ONZ.

„Sektor nieruchomości i szerzej środowiska budowlanego zdecydowanie powinien wdrożyć cele zrównoważonego rozwoju ONZ. Osiągnięcie konkretnych efektów w tym zakresie możliwe będzie wyłącznie wtedy, gdy pomożemy profesjonalistom sektora w uczynieniu priorytetowym analizowanie inwestycji pod kątem zarówno pozytywnych, jak i negatywnych skutków dla środowiska. Inicjatywy takie, jak opracowanie Ram, to konkretny przykład wsparcia profesjonalistów działających w branży w tym właśnie kierunku”, Sean Tompkins, dyrektor generalny, RICS.

„Jako wieloletni członek działającej w ramach UNEP FI grupy roboczej ds. nieruchomości, PRI, miało swój rzeczywisty wkład w opracowanie niniejszego raportu. Publikacja zawiera przydatne wytyczne dla inwestorów w nieruchomości, którzy chcą wdrożyć strategię opartą na konkretnych efektach oddziaływania na środowisko”, Fiona Reynolds, dyrektor generalny, Principles for Responsible Investment.

„Z zadowoleniem przyjmujemy publikację wytycznych, które będą ważnym narzędziem dla inwestorów chcących zwiększyć swój wkład w realizację celów zrównoważonego rozwoju i przyczyniać się do tworzenia niskoemisyjnej przyszłości”, Stephanie Pfeifer, dyrektor generalny, Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC).

[1] United Nations Environment Program Finance Initiative (Inicjatywa Finansowa Programu Środowiskowego ONZ); Royal Institution of Chartered Surveyors (Królewskie Stowarzyszenie Dyplomowanych Rzeczoznawców); Principles for Responsible Investment (Organizacja ds. Zasad Odpowiedzialnego Inwestowania); Institutional Investors Group on Climate Change (Grpa Inwestorów Instytucjonalnych ds. Zmiany Klimatu); Asia Investor Group on Climate Change (Grupa Inwestorów w Azji ds. Zmiany Klimatu); Investor Group on Climate Change (Grupa Inwestorów ds. Zmiany Klimatu).