Opodatkowanie polskiego dyrektora zarządzającego spółką na Malcie

prezes szef pracownik

Malta to wspaniale rozwijające się centrum europejskiego życia biznesowego. Nic dziwnego – obowiązujący tam przyjazny system podatkowy oferuje szereg możliwości redukcji albo wręcz wyeliminowania opodatkowania dochodu, a pozyskanie rezydencji podatkowej tego kraju nie jest trudne. Poza tym jest on także rodzącą się potęgą kryptowalutową z pierwszym funduszem hedgingowym bitcoin i giełdą z aplikacją blockchain na czele.

Malta to także miejsce, gdzie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki kapitałowej mogą zredukować podatek dochodowy do minimum. Potwierdza to kolejna już interpretacja podatkowa Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Zarys stanu faktycznego

Wnioskodawca jest osobą fizyczną i polskim rezydentem podatkowym. Podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów w Polsce.

Rozważa on objęcie funkcji dyrektora zarządzającego w radzie zarządzającej spółki z siedzibą na terytorium Republiki Maltańskiej, będącej odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako „spółka”).

Powołanie na to stanowisko nastąpi na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników, która będzie stanowić źródło obowiązków dyrektora. Jednocześnie uchwała będzie stanowić jedyny i wyłączny tytuł prawny do wypłaty wynagrodzenia za sprawowanie omawianej funkcji w spółce.

W konsekwencji dyrektor będzie uprawniony m.in. do reprezentowana spółki i działania w jej imieniu. Nie tylko okoliczności natury formalnoprawnej, lecz także charakter i sposób wykonywania wymienionych czynności wskazywać będą jednoznacznie, że wnioskodawca nie będzie działał w roli pracownika, doradcy czy też konsultanta.

Wnioskodawca nie będzie pozostawał ze spółką w stosunku pracy, w relacji wynikającej z umowy zlecenia lub umowy o dzieło ani żadnej innej umowy, na postawie której mógłby on wypełniać swe obowiązki i otrzymywać w związku z tym wynagrodzenie, które będzie wypłacane z rachunku firmowego spółki.

Spółka zostanie zarejestrowana w maltańskim rejestrze spółek zgodnie z obowiązującym prawem oraz będzie prowadzić działalność na terytorium Republiki Malty. Tam swoją siedzibę będzie miał również zarząd spółki. W tym miejscu zapadać będą główne decyzje w sprawach istotnych z punku widzenia prowadzenia działalności spółki. Spółka posiadać będzie status maltańskiego rezydenta podatkowego i będzie podlegać opodatkowaniu na Malcie od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, z uwzględnieniem przepisów umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których Malta jest stroną, w tym umowy z Polską.

Zdaniem wnioskodawcy

Czy uzyskiwany przez wnioskodawcę dochód z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce na Malcie będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce, zgodnie z zapisami umowy między Rzeczpospolitą Polską a rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, niezależnie od sposobu uregulowania opodatkowania przedmiotowego wynagrodzenia na Malcie?

Zdaniem wnioskodawcy, uzyskiwany przez wnioskodawcę dochód z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce na Malcie będzie podlegał w Polsce zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zwolnienie od opodatkowania będzie miało zastosowanie niezależnie od sposobu opodatkowania tych dochodów zgodnie z prawem Republiki Malty.

Zdaniem fiskusa

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu pełnienia funkcji dyrektora w spółce maltańskiej jest prawidłowe.

Wnioski

Powyższe oznacza, iż rezydenci polscy mogą w dalszym ciągu korzystać z możliwości optymalizacyjnych, jakie daje ustawodawstwo Malty i Polski w zakresie opodatkowania dochodów dyrektora zarządzającego spółki maltańskiej.

Jak mądrze to zrobić? Wskazanie optymalnego rozwiązania prawnego w konkretnej sprawie warto pozostawić profesjonalnym podmiotom. Tylko wtedy mamy gwarancję, że czas przedsiębiorcy zostanie właściwie spożytkowany, a jego pieniądze – jak najlepiej zainwestowane.

Pomoc ekspertów okaże się również niezbędna, gdy zaistnieje potrzeba wystąpienia z prawidłowo skonstruowanym wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów podatkowych. Warto go złożyć, gdyż treść raz wydanej interpretacji podatkowej – pomimo jej uchylenia czy zmiany – chroni podatnika, który się do niej zastosował, przed negatywnymi konsekwencjami podatkowymi czy postępowaniem karnym skarbowym.

Autor: prawnik Paweł Chmielowiec, mec. Robert Nogacki – Kancelaria Prawna Skarbiec