Pernod Ricard ogłasza plan działania w zakresie zrównoważonego rozwoju

Pernod Ricard

Grupa Pernod Ricard ogłosiła w dniu 3 kwietnia plan działania w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności do 2030 roku. Powstał  on w ramach strategii Transform & Accelerate Grupy. Wyznacza 8 ambitnych, konkretnych zobowiązań do realizacji do 2030 roku, zgodnych z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Zobowiązania zostały oficjalnie przedstawione w dniu dzisiejszym w destylarni koniaku Martell we Francji podczas konferencji prasowej. W oparciu o przyjęte zobowiązania, Grupa podejmie kolejne konkretne kroki na rzecz ochrony środowiska naturalnego regionów pochodzenia swoich produktów, a także społecznej odpowiedzialności, szczególnie w zakresie przeciwdziałania nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu.

good times from a good placeWe wrześniu ubiegłego roku, podczas ostatniego szczytu UN Global Compact Leaders’ Summit w siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku, Pernod Ricard jako jedyny producent win i alkoholi mocnych znalazł się w gronie spółek Global Compact LEAD, co świadczy o nieustannym zaangażowaniu spółki w realizację 10 zasad UN Global Compact oraz 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Od samego początku swojego istnienia Grupa Pernod Ricard kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju. Przeszło 50 lat temu założyciel Grupy, Paul Ricard, zapoczątkował działalność Instytutu Oceanografii im. Paula Ricarda. Do dzisiaj jest to wiodąca placówka w dziedzinie ochrony mórz i oceanów. Grupa i należące do niej marki podejmują wiele działań (takich jak konkurs dla startupów zaangażowanych społecznie Chivas Venture czy współpraca marki Absolut Elyx z organizacją Water for People), a od 2010 roku zrobiła znaczące postępy w realizacji celów środowiskowych wyznaczonych do 2020 roku. W ciągu ostatnich ośmiu lat 93% zakładów produkcyjnych uzyskało certyfikat ISO 14001, a 95% winnic przeszło proces certyfikacji zgodnie z normami środowiskowymi. Ponadto Grupa ograniczyła zużycie wody potrzebnej do wyprodukowania jednego litra alkoholu o 20%, emisję dwutlenku węgla o 30% na jednostkę produkcji oraz ilość odpadów przeznaczonych do składowania z poziomu 10 253 ton do 748 ton.

Bazując na dotychczasowych osiągnięciach, 8 nowych zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności dotyczy czterech najważniejszych obszarów: troski o miejsce pochodzenia, doceniania ludzi, wytwarzania w obiegu zamkniętym i odpowiedzialnej gościnności. Zostały one wyznaczone w odpowiedzi na problemy, przed którymi stoi Grupa i cały świat, takimi jak zmiana klimatu, prawa człowieka czy gospodarowanie odpadami. Cele mają określone terminy do osiągnięcia do 2030 roku, co umożliwi śledzenie postępów.

TROSKA O MIEJSCE POCHODZENIA (Nurturing Terroir)

Każdy produkt Pernod Ricard zawdzięcza swój charakter miejscu, z którego pochodzi. Działania w tym obszarze skupiają się na dbaniu o każdy region i jego bioróżnorodność oraz reagowaniu na wyzwania związane ze zmianą klimatu, tak aby zapewnić dostępność wysokiej jakości składników przyszłym pokoleniom.

  1. Bioróżnorodność – do 2030 roku 100% spółek Grupy wdroży strategiczny projekt w zakresie bioróżnorodności.
  2. Rolnictwo regeneratywne – do 2025 roku Grupa opracuje projekty pilotażowe w zakresie rolnictwa regeneratywnego na terenie swoich winnic w ośmiu regionach winiarskich (Argentynie, Kalifornii, Cognac, Szampanii, Hiszpanii, Australii, Nowej Zelandii i Chinach), naśladując naturalne procesy w celu poprawy jakości warstwy uprawnej gleby, zlewni rzek i ekosystemów. Do 2030 roku Pernod Ricard przekaże dalej swoją wiedzą i doświadczenie w ramach współpracy z ponad 5 tysiącami rolników.

DOCENIANIE LUDZI (Valuing People)

Idea „Convivialité”, która przyświeca Pernod Ricard, opiera się na tworzeniu serdecznej atmosfery, towarzyskości oraz wzajemnego szacunku. Grupa kładzie bardzo duży nacisk na różnorodność i sprawiedliwe traktowanie ludzi w obrębie całego łańcucha dostaw, a także zapewnianie im możliwości rozwoju zawodowego.

  1. Równość i kadry kierownicze w przyszłości – do 2022 roku Grupa zapewni pełną równość płac, a do 2030 roku kadra kierownicza wyższego szczebla będzie zespołem w składzie zgodnym z zasadą gender balance. Ponadto do 2030 roku 100% pracowników zdobędzie nowe umiejętności dzięki regularnym, odbywającym się przynajmniej co 3 lata, szkoleniom.
  2. Dzielenie się wiedzą –do 2030 roku Grupa przeszkoli 10 000 barmanów w zakresie wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w barach, w tym gospodarowania odpadami i rezygnacji z plastiku.

WYTWARZANIE W OBIEGU ZAMKNIĘTYM (Circular Making)

Zasoby na świecie są ograniczone i intensywnie eksploatowane. Pernod Ricard dąży do zminimalizowania ilości odpadów na każdym etapie, projektując, produkując i dystrybuując produkty w taki sposób, aby jak najlepiej wykorzystywać i oszczędzać zasoby naturalne.

  1. Opakowania i odpady – do 2025 roku Pernod Ricard nie będzie używać elementów promocyjnych wykonanych z plastiku jednorazowego użytku, a opakowania będą w całości wykonane z  materiałów nadających się do ponownego wykorzystania, biosurowców lub  materiałów nadających  się do przetworzenia lub kompostowania. Oprócz tego, do 2030 roku Grupa wprowadzi w charakterze pilotażu pięć nowych metod dystrybucji win i alkoholi mocnych, zgodnych z modelem gospodarki w obiegu zamkniętym i pomoże zwiększyć współczynnik recyklingu na 10 największych rynkach, gdzie ten współczynnik jest niski.
  2. Bilans wodny i ślad węglowy – do 2030 roku Pernod Ricard planuje osiągnąć bilans wodny we wszystkich szczególnie zagrożonych zlewniach rzek (np. Indie czy Australia), uzupełniając 100% wody zużytej w miejscu produkcji. Jeśli chodzi o emisję dwutlenku węgla, do 2030 roku Pernod Ricard zobowiązuje się zmniejszyć całkowity ślad węglowy o 50%, zgodnie z założeniami inicjatywy Science-Based Targets (SBT).

ODPOWIEDZIALNA GOŚCINNOŚĆ (Responsible Hosting)

Wino oraz alkohole mocne stanowią ważny element życia towarzyskiego. Jako odpowiedzialny producent, Pernod Ricard dba o edukację zarówno konsumentów, jak i pracowników, w zakresie zwalczania nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu. W tym zakresie współpracuje aktywnie ze swoimi partnerami.

  1. Nieodpowiedzialna konsumpcja alkoholu – do 2030 roku wszystkie spółki Pernod Ricard, na całym świecie, przeprowadzą na pełną skalę przynajmniej jeden program walki z nieodpowiedzialną konsumpcją alkoholu.
  2. Program „Responsible Party” – do 2030 roku Pernod Ricard rozszerzy swój program Responsible Party na obszar całego świata, chcąc dotrzeć do przynajmniej miliona młodych osób. Inicjatywa powstała 10 lat temu. Współpraca z organizacją studencką Erasmus Student Network (ESN) ma na celu zwiększanie świadomości w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu. Komunikacja programu dotarła już do 400 000 studentów w Europie.

Oprócz powyższych ośmiu zobowiązań głównych, w ramach planu działania do roku 2030 Grupa Pernod Ricard opracowała także projekty przyjęcia zaleceń ONZ w zakresie praw człowieka, zasobów wodnych i energii odnawialnej.

Alexandre Ricard, Prezes Zarządu Pernod Ricard: – Każdy z naszych  19 000 pracowników jest „Créateur de Convivialité”, jesteśmy serdecznymi gospodarzami i  pełnymi szacunku gośćmi na naszej planecie. Dzielenie się naszymi wartościami, troska o miejsca pochodzenia naszych produktów i promowanie odpowiedzialnej konsumpcji to warunki konieczne dla zrównoważonego rozwoju. Podobnie jak wczoraj i dziś, także w przyszłości będziemy kontynuować nasze  długofalowe działania”.

Vanessa Wright, Wiceprezes ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności Pernod Ricard: – Wiemy, że nasi klienci oczekują od naszych marek podejścia odpowiedzialnego i pełnego szacunku do środowiska. To wartości, którymi nasza firma kierowała się od samego początku. Przyjęte do roku 2030 zobowiązania wyznaczają konkretne ramy działania w obrębie naszej Grupy, ułatwiając nam zajęcie się najważniejszymi problemami ekologicznymi, dzięki czemu nasi konsumenci mogą cieszyć się naszymi produktami w zrównoważony sposób w przyjaznej atmosferze „Convivialité”.