Postępowania kwalifikacyjne na Członków Zarządu GPW

GPW (1)
  • Rada Nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjęła decyzję o wszczęciu postępowań kwalifikacyjnych na Członków Zarządu GPW w związku z upływem kadencji
  • Zgłoszenia w postępowaniu można składać w terminie do 11 maja 2018 roku

Postępowania kwalifikacyjne mają wyłonić kandydatów na stanowiska Członków Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ds. finansów, ds. informatycznych, ds. operacyjnych i regulacyjnych oraz ds. rozwoju biznesu i sprzedaży.

Kandydaci na wyżej wymienione stanowiska powinni:

  • posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych
  • posiadać co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w instytucjach rynku finansowego lub podmiotach świadczących usługi na rzecz instytucji rynku finansowego w zakresie podstawowej działalności tych instytucji
  • posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek
  • posiadać nieposzlakowaną opinię w związku ze sprawowanymi funkcjami
  • spełniać inne niż wymienione wymogi określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych

Otwarcie i kwalifikacja zgłoszeń do dalszego etapu postępowania nastąpi do 18 maja 2018 roku w siedzibie GPW.

Zarząd Giełdy kieruje bieżącą działalnością Giełdy, dopuszcza do obrotu giełdowego papiery wartościowe, określa zasady wprowadzania papierów wartościowych do obrotu, nadzoruje działalność maklerów giełdowych i członków giełdy w zakresie obrotu giełdowego. Obecnie, w skład Zarządu wchodzi Marek Dietl – Prezes Zarządu, Jacek Fotek – Wiceprezes Zarządu oraz Dariusz Kułakowski – Członek Zarządu.