Grupa Kapitałowa GPW publikuje wyniki za I kwartał 2018 r.

0
  • Zysk netto Grupy Kapitałowej GPW uplasował się na solidnym poziomie 28,5 mln zł w I kw. 2018 r. pomimo niesprzyjającej aktywności na rynku finansowym
  • Przychody ze sprzedaży wyniosły 85,9 mln zł w I kw. 2018 r.
  • Zarząd GPW rekomenduje wypłatę dywidendy na poziomie 92,3 mln zł (2,20 zł na akcję)

Grupa Kapitałowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w I kw. 2018 r. wypracowała 85,9 mln zł przychodów ze sprzedaży i osiągnęła 28,5 mln zł zysku netto. Zysk EBITDA w tym okresie wyniósł 42,6 mln zł. Przychody ze sprzedaży spadły o 5,6% wobec I kw. 2017 r. i o 6,8% wobec IV kw. 2017 r. Spadek przychodów w ujęciu rocznym wynika z niższej aktywności inwestorów, natomiast kwartalnie jest efektem niższych wolumenów osiągniętych w pierwszych trzech miesiącach tego roku na rynku finansowym, zwłaszcza porównując wolumeny z rekordowym I kw. 2017 r. Niższe przychody kwartał do kwartału to także efekt spadku aktywności uczestników na rynkach finansowych i przede wszystkim towarowym wobec IV kw. 2017 r.

Marek Dietl, prezes Zarządu GPW
Marek Dietl, prezes Zarządu GPW

– Za kilka tygodni Zarząd GPW przedstawi aktualizację strategii na lata 2014-20, w której przedstawimy konkretne inicjatywy strategiczne zorientowane na poprawę pozycji konkurencyjnej i wzrost EBITDA. Nasze prace idą w parze z pracami nad rządową strategią rozwoju rynku kapitałowego, która pod lupę weźmie kwestie regulacyjne i instytucjonalne. Ten rok jest zatem kluczowy dla wytyczenia kierunków rozwoju naszego parkietu – mówi Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW.

Koszty operacyjne w I kw. 2018 r. wzrosły o 4,0% w porównaniu z tym samym okresem przed rokiem i spadły o 1,3% wobec poprzedniego kwartału 2017 r. do 48,4 mln zł. Wskaźnik kosztów do przychodów ukształtował się na poziomie 56,3% wobec 51,1% w I kw. 2017 r. oraz 53,1% w IV kw. 2017 r. W kosztach I kwartału 2018 r. ujęta jest rezerwa 9,0 mln zł z tytułu opłaty rocznej na rzecz KNF na poziomie Grupy Kapitałowej, wobec 11,4 mln zł w I kw. 2017 r. Na wzrost kosztów I kw. 2018 r. w ujęciu rocznym wpłynęły przede wszystkim wyższe koszty amortyzacji w związku z wdrożeniem dwóch nowych systemów TGE w 2017 r. oraz koszty osobowe łącznie w związku z wyższym zatrudnieniem i wyższymi rezerwami na nagrody roczne w 2018 r.

Czytaj również:  Milionowe inwestycje Grupy Azoty. Jesienią ruszy nowe centrum badawcze w Tarnowie

Zarząd GPW rekomenduje przeznaczenie na wypłatę dywidendy 92,3 mln zł, co wyniesie 2,20 zł na akcję i stanowi 63,3% skonsolidowanego zysku netto spółki GPW za rok obrotowy 2017 przypadającego akcjonariuszom GPW i skorygowanego o udział w jednostkach stowarzyszonych. Rekomendacja jest zgodna z obowiązującą polityką dywidendową GPW.

Omówienie wyników finansowych Grupy GPW za I kw. 2018 r.

Zysk netto

Zysk netto Grupy GPW w I kw. 2018 r. wyniósł 28,5 mln zł, więcej o 2,7% niż rok wcześniej i mniej o 27,7% niż w IV kw. 2017 r. Spadek zysku netto w ujęciu kwartalnym to efekt niższych przychodów z rynku finansowego o 10,9%, a także wyższych o 4,0% kosztów w I kw. 2018 r. Na wynik netto wpłynął także spadek o ponad połowę udziału w zyskach jednostek stowarzyszonych w stosunku do ubiegłego roku – do 0,7 mln zł.

Przychody z rynku finansowego