Pracodawcy RP o nowym Prawie zamówień publicznych i nowym prawie pracy

sąd prawo

Nowe prawo zamówień publicznych oraz fiasko prac nad nowym Kodeksem Pracy – tym zagadnieniom poświęcone było drugie seminarium Pracodawców RP zorganizowane w ramach projektu Sieci monitoringu prawa. Pracodawcy RP zaprezentowali też raport legislacyjny za I kwartał 2018 r., w którym szczegółowo opisano wpływ projektowanych aktów prawnych na pracodawców.

Pierwsza część seminarium dotyczyła prac prowadzonych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urząd Zamówień Publicznych nad nowym Prawem zamówień publicznych. Wstępny harmonogram prac, który zakłada prezentację „koncepcji” nowej ustawy w maju przedstawił Bogdan Artymowicz, dyrektor departamentu prawnego UZP. Koncepcja nie będzie jednak stanowić oficjalnych założeń, lecz będzie jedynie dokumentem w formie tzw. białej księgi. Zostanie on poddany szerokim konsultacjom. Dyrektor Artymowicz podkreślił, że już teraz UZP współpracuje z partnerami społecznymi, w tym z organizacjami pracodawców. – Liczymy na to, że w ramach konsultacji otrzymamy wiele uwag, które pomogą nam w przygotowaniu projektu ustawy – powiedział dyrektor Artymowicz.

Reprezentujący Pracodawców RP dr Jakub Pawelec, członek zespołu doraźnego Rady Dialogu Społecznego ds. zamówień publicznych, potwierdził dobrą roboczą współpracę z resortem przedsiębiorczości oraz UZP. Dr Pawelec omówił też kluczowe postulaty zgłaszane przez partnerów społecznych w ramach przygotowań do tworzenia nowego Prawa zamówień publicznych. – Należy doprowadzić do zrównoważenia pozycji stron, m.in. poprzez redukcję kar umownych oraz wprowadzenie odpowiedzialności na zasadzie winy – powiedział Pawelec. Dodał też, że w zamówieniach brakuje dobrych praktyk, do których mogliby stosować się wykonawcy. – Być może powinny one być unormowane w ramach delegacji ustawowej, na podstawie rozporządzeń wydawanych przez właściwych branżowo ministrów – sugerował nasz prelegent. Na pewno korekty powinny doczekać się także przepisy dotyczące środków odwoławczych – dr Pawelec wskazywał na potrzebę wydłużenia terminów, obniżenia opłat, zapewnienia udziału ekspertów i biegłych oraz weryfikacji przez Krajową Izbę Odwoławczą warunków umów pod kątem nierównego ukształtowania pozycji stron. – Zamawiający nadużywają bowiem swojej dominującej pozycji – podsumował Pawelec.

Podczas drugiej części seminarium prof. Monika Gładoch zaprezentowała najważniejsze rozwiązania ujęte w projekcie nowego Kodeksu pracy, przygotowanego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy. Propozycje dotyczące domniemania istnienia stosunku pracy, zatrudnienia niepracowniczego oraz nowych typów terminowych umów o pracę zostały krytycznie ocenione przez pracodawców, uczestniczących w spotkaniu. Uznali oni, że projekt nowego Kodeksu pracy jest zbyt obszerny (ma aż 544 artykułów), kazuistyczny i niezrozumiały. Rozbudowany Kodeks, szczegółowo regulujący poszczególne instytucje, określający terminy w dniach (np. umowa o pracę na czas określony nie mogłaby przekraczać 540 dni) bardziej przypomina prawo administracyjne niż prawo pracy. Pracodawcy zwrócili uwagę na to, że nowe przepisy są nieżyciowe, a żeby móc je prawidłowo zastosować w praktyce musieliby mieć odpowiednie wsparcie prawne i kadrowe.

– Nie powinniśmy zaśmiecać prawa pracy zbędnymi regulacjami, które dodatkowo będą nieaplikowalne dla rynku pracy – stwierdziła prof. Gładoch. Pracodawcy w pełni się z tym zgodzili. Ponadto pozytywnie ocenili deklaracje przedstawicieli rządu o rezygnacji z dalszego procedowania projektu przygotowanego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy, w czym swoją zasługę mieli również Pracodawcy RP. – Nie chcemy jedynie krytykować projektu nowego Kodeksu pracy, ale będziemy też pracować nad własnymi propozycjami w tym zakresie – powiedziała prof. Gładoch. Zdaniem pracodawców odejście od projektu Komisji Kodyfikacyjnej to szansa na nowe otwarcie i zgłaszanie nowych propozycji zmian w prawie pracy.

W trakcie seminarium został zaprezentowany również kolejny Raport monitoringu legislacji, przygotowany przez ekspertów Sieci monitoringu prawa Pracodawców RP w ramach projektu unijnego. Zawiera on analizę najważniejszych projektów aktów prawnych z obszaru prawa gospodarczego, prawa podatkowego oraz prawa pracy, procedowanych w I kw. 2018 r. W Raporcie zostały uwzględnione m.in. założenia nowego Prawa zamówień publicznych oraz projekty nowego Kodeksu pracy. Omówiono w nim również projekt ustawy o pracowniczych planach emerytalnych, który wzbudza duże zainteresowanie po stronie przedsiębiorców. Raport objął też: projekt nowelizacji ustawy o związkach zawodowych, ustawę dotyczącą elektronizacji i archiwizacji dokumentacji pracowniczej, pakiet ustaw tzw. Konstytucji biznesu, projekt ustawy o jawności życia publicznego, a także projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, projekt dotyczący uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym oraz projekt nowelizacji ustawy o VAT. Z Raportu wynika, że w I kw. br. nastąpiło spowolnienie procesu legislacyjnego. W porównaniu z ostatnim kw. 2017 r. było mniej inicjatyw legislacyjnych, a tempo procedowania było wolniejsze. Autorzy Raportu prognozują jednak przyspieszenie procesu legislacyjnego w II kw. br., co będzie miało związek z wakacyjną przerwą w pracach parlamentu i potrzebą pilnego uchwalenia szeregu projektów.