Projekt nowelizacji polskiej ustawy normującej prawo własności przemysłowej

kolejna nowelizacja ustawy prawo własności przemysłowej

0

Do Sejmu trafił kolejny już w tym roku projekt nowelizacji ustawy prawo własności przemysłowej. Jednym z celów nowelizacji jest dostosowanie przepisów krajowych do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich i ujednolicenie definicji wynalazku.

W założeniu, po zmianach Urząd Patentowy ma rozpatrywać zgłoszenia wynalazków w sposób podobny do Europejskiego Urzędu Patentowego, ujednolicając praktykę obu instytucji.

– Zwolennicy zmian od lat podkreślają, iż nie jest zasadne utrzymywanie rozbieżności co do przedmiotu potencjalnie chronionego rozwiązania występujących pomiędzy Urzędem Patentowym RP i EPO – mówi w rozmowie z MarketNews24 Mikołaj Stępkowski, prawnik, radca prawny w kancelarii Zięba&Partners. – W projekcie podkreślono, iż w praktyce stanowi to wyłącznie ograniczenie dla polskich podmiotów starających się o lokalną ochronę, podczas gdy np. patenty europejskie podlegające procedurze walidacji w RP nie spotykają się z takimi ograniczeniami.

W trakcie prac nad nowelizacją powrócił m.in. temat zmiany podejścia UPRP w kwestii zastrzegania wynalazków dotyczących programów komputerowych. Taką możliwość już od dłuższego czasu dopuszcza bowiem w swojej praktyce EPO, który dosyć liberalnie podchodzi do kwestii tzw. wynalazków urzeczywistnianych za pomocą programów komputerowych i przyjmuje, że wyłączeniu spod patentowania podlegają jedynie programy komputerowe niewykazujące tzw. dalszego efektu technicznego. Także NSA w nowszym opowiedział się za liberalizacją wyłączenia patentowania programów komputerowych w prawie polskim.

Jakkolwiek UPRP w swojej praktyce wyjątkowo dopuszcza możliwość zastrzeżenia takich rozwiązań, to jest dużo bardziej restrykcyjny w tym zakresie aniżeli EPO. Należy przy tym podkreślić, iż ochrona takiego wynalazku co do zasady nie dotyczy programu komputerowego jako takiego i zmodyfikowany art. 28 PWP wciąż przewidywać będzie wprost, że za wynalazki nie uważa się programów komputerowych.

Projekt przewiduje szereg zmian proinnowacyjna mająca na celu wspieranie uprawnionych, w szczególności osób fizycznych i przedsiębiorców na starcie przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej.

Czytaj również:  Nadchodzą oczekiwane zmiany w VAT: matryca stawek podatku i Wiążąca Informacja Stawkowa

Nowelizacja przewiduje wprowadzenie instytucji tzw. poszukiwania międzynarodowego, która ma umożliwić już na etapie zgłoszenia uzyskanie przez zgłaszającego bardziej szczegółowych informacji na temat stanu techniki. Dzięki czemu w stosunkowo wczesnej fazie postępowania zgłaszający będzie mógł podjąć decyzję o ewentualnym staraniu się o ochronę międzynarodową w ramach układ o współpracy patentowej.

Novum jest również wprowadzenie instytucji ograniczenia patentu poprzez zmianę zastrzeżeń patentowych już po udzieleniu patentu. Ma ona umożliwiać uprawnionym podjęcie obrony w przypadku kwestionowania ważności patentu i ograniczenie ryzyka jego pełnej utraty.

– Nowelizacja przewiduje też rozszerzenie możliwość zwolnienia małych i średnich przedsiębiorców z opłat okresowych za ochronę wzorów przemysłowych i znaków towarowych, za okres nieprzekraczający dziesięciu lat od zgłoszenia, co ma na celu dalsze wsparcie przedsiębiorców na początkowym etapie prowadzenia działalności gospodarczej – wyjaśnia prawnik z Zięba&Partners.

Projekt zakłada również dalsze poszerzenie uprawnień radców prawnych i adwokatów, przewidując, iż będą oni mogli być pełnomocnikami stron w postępowaniach przed Urzędem Patentowym dotyczących rejestracji wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych.